Opintojen sisältö

Tuotantotalouden DI-ohjelman TUDI:n laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Ohjelma koostuu kaikille yhteisistä ja syventymiskohdekohtaisista opinnoista. Valintasi syventymisopinnoiksi voi olla joko Toimitusketjun johtaminen, Suorituskyvyn johtaminen tai Innovaatiojohtaminen.

Toimitusketjun johtaminen

Toimitusketjun johtamisen tavoitteena on parantaa yrityksen kilpailukykyä kehittämällä tuotteiden ja palvelujen asiakkaalle toimittamiseen liittyviä prosesseja. Haasteena tämän päivän liiketoimintaympäristössä on hallita kokonaisuuksia, jotka muodostuvat eri funktioissa ja organisaatioissa työskentelevien asiantuntijoiden osaamisen yhdistämisestä.

Tarvitaan henkilöitä, joilla on ymmärrys toimitusketjujen ja -verkostojen eri tahojen intresseistä sekä kyky yhdistää ja soveltaa useasta paikasta tulevaa tietoa kokonaisuuksiksi. Tiedon pohjalta on pystyttävä suunnittelemaan kehittämishankkeita, jotka toimeenpannaan monen organisaation muodostamassa toimintaympäristössä.

Toimitusketjun johtamisen syventymisopinnoissa kouluttaudut toimitusketjun kehittäjäksi, jolla on vankat toimitusketjun analysointi- ja päätöksentekotaidot.

Suorituskyvyn johtaminen

Suorituskyvyn johtamisen tavoitteena on suorituskyvyn mittaamisen ja analysoinnin keinoin keskittyä toiminnan kannalta olennaisten asioiden kehittämiseen ja johtamiseen. Yrityksen johtamisen tukena toiminnan eri tasoilla tarvitaan informaatiota päätöksenteon pohjaksi. Suorituskyvyn johtamisessa pyritään kehittämään menetelmiä ja toimintatapoja sekä tuottaa ja hyödyntää tätä informaatiota.

Suorituskyvyn johtamisen syventymisopinnoissa kouluttaudut yritysten suorituskyvyn johtamisen ja kehittämisen osaajaksi, jolla on valmiudet kerätä ja analysoida tietoa yrityksen toiminnan kannalta olennaisista asioista. Lisäksi pystyt hyödyntämään tietoa tämän päivän johtamisessa sekä tulevaisuuden toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa.

Innovaatiojohtaminen

Yritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutostilassa. Tämä edellyttää yrityksiltä kykyä paitsi nopeasti reagoida kilpailukentässä jo tapahtuneisiin muutoksiin, myös proaktiivisesti olla kehityksen kärjessä johtamassa ja viemässä kehitystä eteenpäin. Innovaatiojohtamisen tavoitteena on nimenomaan yrityksen kestävän kilpailukyvyn turvaaminen kehittämällä yritysten uudistumiskykyä mm tuotteiden, palvelujen ja liiketoimintaprosessien osalta.

Innovaatiojohtamisen opinnoissa tavoitteena on kattaa innovaatioprosessi alkupään tarpeen tunnistuksesta tai lähtökohdasta konseptointiin asti, huomioiden innovaatiotoiminnan kannalta olennaiset rajapinnat paitsi yrityksen sisällä, myös yrityksestä ulospäin, verkostomaisessa toimintaympäristössä. Opinnot antavat osallistujille valmiuksia ja menetelmällistä osaamista laaja-alaisiin kehitystehtäviin yritystoiminnan eri osa-alueilla.

Opetus ja opiskelu

TUDI – Tuotantotalouden DI-ohjelman opetus on järjestetty Lahdessa. Ohjelman opetus on muodoltaan intensiiviopetusta, joka mahdollistaa opintojen suorittamisen työn ohessa. Ohjelmassa järjestettävä opetus kestää kaksi lukuvuotta. Ensimmäisenä lukuvuotena opetusta on noin kolmena viikonloppuna neljästä. Opintojen edetessä opiskelu painottuu yhä laajempiin tehtävä- ja harjoitustyökokonaisuuksiin päätyen toisen vuoden keväällä käynnistyvään diplomityöprojektiin. 

TUDI-ohjelman ajoitettu opetus järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin kello 15−20 ja lauantaisin kello 9−16, tentit perjantaisin kello 11.30−14.30. Lukuvuoden opetus alkaa elokuun puolivälissä ja päättyy huhtikuun lopussa. Ajoitetun opetuksen aikataulussa on otettu huomioon syys- ja talvilomakaudet, jolloin opetusta ei järjestetä.

Tutustu Tuotantotalouden TUDI-ohjelman tutkinnon opintosisältöön lukuvuoden 2021−2022 opinto-oppaasta.

Yhteystiedot

Petri Niemi
Tutkijaopettaja
Puh. 050 322 5767
petri.niemi@lut.fi

Katri Tyster
Koulutuskoordinaattori
katri.tyster@lut.fi
Puh. 040 352 4001

LUT-yliopisto, Lahden kampus

Saimaankatu 11
15140 Lahti
Puh. +358 29 44 63368