Hakeminen Laskentatoimen maisteriohjelmaan

AJANKOHTAISTA: Seuraava hakuaika on 1.12.2021-19.1.2022 klo 15, syksyllä 2022 alkaviin opintohin

Laskentatoimen maisteriohjelmaan voit hakea, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
 2. EU/EEA-maassa suoritettu amk-tasoinen liiketaloustieteellinen tutkinto: tradenomi (AMK)
 3. Ulkomainen kauppatieteellisen alan alempi yliopistotutkinto
 4. Suomalainen yliopistotutkinto (poislukien kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet).
  Hakuperusteena tulee käyttää alempaa korkeakoulututkintoa, mikäli hakijalla sellainen on. Ylemmällä yliopistotutkinnolla voivat hakea ainoastaan ne, jotka ovat suorittaneet tutkinnon aikana, jolloin kaksiportainen tutkintojärjestelmä ei ollut käytössä.
 5. Suomalainen muu ammattikorkeakoulututkinto (alempi) tai ulkomainen muu yliopistotutkinto (alempi tai ylempi). Hakuperusteena tulee käyttää alempaa korkeakoulututkintoa, mikäli hakijalla sellainen on. Kohdan 5 hakijoilla tulee olla hakuaikana voimassa oleva Graduate Management Admission Test (GMAT) tulos vähintään 550 pistettä (Total Score) tai Graduate Records Examination (GRE) -testi vastaavalla tuloksella.

Voit hakea maisteriohjelmaan, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tutkinto jolla haet, on valmis 31.8.2022 mennessä. Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta 6.9.2022 klo 15.00 mennessä LUTin hakupalveluihin.
 • Maisteriohjelmaan valmiuden antavat opinnot - olet suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 24 opintopistettä laskentatoimen amk-/yliopistotasoisia opintoja. Laskentatoimen opinnoiksi ei lueta rahoituksen, juridiikan, matematiikan, talousmatematiikan tai tutkimusmenetelmäopintoja. Myöskään harjoittelua tai opinnäytetyötä ei lasketa näihin opintoihin mukaan.

  Esimerkkejä laskentatoimen opinnoiksi huomioitavista kursseista:
 • Kirjanpidon peruskurssi
 • Tilinpäätösanalyysi
 • Tilinpäätössuunnittelu
 • Tilintarkastuksen perusteet
 • Kustannusjohtamisen peruskurssi
 • Strateginen johdon laskentatoimi
 • Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta

Opinnot voivat sisältyä jo suoritettuun tutkintoon tai olla suoritettuna esim. avoimen yliopiston opintoina. Opintojen soveltuvuudesta ei anneta lausuntoja etukäteen. Suomalaiset yliopistotasoiset opintoviikkosuoritukset muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,8 ja amk-tasoiset kertoimella 1,5.

 • Voidaksesi tulla valituksi, on hakukelpoisuuden antavan tutkinnon aritmeettisen keskiarvon oltava vähintään 3,20 asteikolla 1-5.
 • Sinulla on riittävä suomen kielen taito.  Vaatimuksemme suomen kielen taidosta täyttyy, jos olet suorittanut koulusivistyksen tai hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan hakemuksen liitteenä hakuaikana tai viimeistään täydennysajan loppuun mennessä (7 vrk hakuajan päättymisestä). Katso kaikki suomen kielen taidon osoittamisen tavat. Ohjelma on suomenkielinen, mutta sisältää myös englanninkielisiä kursseja ja kurssimateriaalia.
 • Mikäli haet suomalaisella ammattikorkeakoulututkinnolla (poislukien tradenomi ja tradenomi YAMK - tutkinnon suorittaneet) tai ulkomaisella yliopistotutkinnolla (poislukien ulkomaisen kauppatieteellisen alan tutkinnon suorittaneet), tulee sinulla olla hakuaikana voimassa oleva Graduate Management Admission Test (GMAT) tai Graduate Records Examination (GRE) -testi suoritettuna vähintään tuloksella 550 pistettä (Total Score). GRE -testin osa-alueiden tuloksien on oltava vähintään seuraavat: Verbal Reasoning 152, Quantitative Reasoning 152 ja Analytical Writing 3,0.
  Suomalaisen yliopistotutkinnon, tradenomin, tradenomi (YAMK) tai ulkomaisen kauppatieteellisen alan tutkinnon suorittaneiden ei tarvitse yllä mainittuja testejä suorittaa
 • Ulkomaisella kauppatieteellisen alan korkeakoulututkinnolla hakevalla tulee olla suoritettuna liiketaloustieteellisiä opintoja vähintään 80 opintopistettä, vähintään kolmesta eri liiketaloustieteellisestä oppiaineesta.
  • Liiketaloustieteeseen lasketaan mukaan opinnot mm. laskentatoimen, markkinoinnin, rahoituksen, johtamisen ja organisaatioiden, yritysjuridiikan, kansantaloustieteen, hankintojen johtamisen, logistiikan, toimitusketjujen hallinnan tai  tietojohtamisen alalta.
 • Yli 15 vuotta vanhoja opintosuorituksia ei huomioida valinnassa, mikäli ne eivät sisälly tutkintoon.
 • Henkilö, joka on valmistunut tai valmistuu kauppatieteiden maisteriksi ennen nyt haettavien opintojen alkamista ei ole hakukelpoinen.

Opiskelijavalinta

Opiskelijoita valitaan kolmessa valintajonossa:

 1. Suomalaisen kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneet ja ulkomaisen kauppatieteellisen alan alemman yliopistotutkinnon suorittaneet (45 %)
 2. Tradenomit (45 %)
 3. Muut hakijat (10 %)

Mikäli aloituspaikkoja (yht. 20) jää jossain valintajonossa täyttämättä, voidaan valintaa täydentää muista valintajonoista.
Opiskelijavalinta tehdään hakukelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden osalta opintomenestyksen ja urasuunnitelman perusteella.

Hakijan opintomenestys (max 20 - 21 pistettä)

 • Keskiarvo vaikuttaa hakupisteisiin kaavalla ka x 4 pistettä = hakupisteet (esim. 3,75 x 4 p = 15,00 p). Jos tutkintosi ei ole 5-portaisella asteikolla arvioitu, suhteutetaan keskiarvo tutkinnon arvosteluasteikkoon. Keskiarvo muunnetaan 5-portaiselle asteikolle, jotta se on vertailukelpoinen.
 • Laske tutkintosi aritmeettinen keskiarvo kahden desimaalin tarkkuudella. Ota keskiarvoon mukaan kaikki todistuksessa olevat numeroilla arvostellut opintosuoritukset. Myös päättötyön arvosana lasketaan mukaan. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevat laskevat keskiarvon kaikista hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista numeroin arvostelluista opintosuorituksista.

  Lisäpiste tradenomeille. Tradenomitaustainen hakija saa yhden lisäpisteen valintaan suorittamalla 6 opintopisteen edestä yliopistotason menetelmäopintoja. Opintoihin tulee sisältyä sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmäopintoja. Opinnot tulee olla suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä ja vähintään arvosanalla 3 (asteikolla 1-5).

Henkilökohtainen urasuunnitelma (max 5 pistettä)

 • Motivaatiotasi arvioidaan henkilökohtaisen urasuunnitelman (1000-1200 sanaa) perusteella. Sanojen määrä tulee merkitä urasuunnitelman loppuun. Henkilökohtaisessa urasuunnitelmassa tulee osoittaa, että olet pohtinut hakuvalintaasi perusteellisesti, valinta sopii konkreettisin esimerkein osoitettuihin vahvuuksiisi ja suunnitellut opinnot tukevat urasuunnitelmiasi. Huom! Hakemusta ei käsitellä, mikäli urasuunnitelmaa ei ole määräaikaan mennessä toimitettu hakemuksen liitteeksi.

Samalla hakukierroksella voit hakea yhteen LUTin kauppatieteiden suomenkieliseen ja yhteen kauppatieteiden englanninkieliseen maisteriohjelmaan. Yhdellä hakemuksella voi hakea vain yhteen ohjelmaan. Molempiin ohjelmiin tulee toimittaa erillinen hakulomake liitteineen.

Valinnassa ei käytetä varasijoja.
 

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Laskentatoimen maisteriohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana - avautuu 1.12.2021 klo 8.00.

 • Hakulomake liitteineen lähetetään sähköisesti.
 • Varauduthan täyttämään hakulomakkeen yhdellä kertaa, sillä lomaketta ei voi välitallentaa. 
 • Lisää liitteet sähköisessä muodossa (pdf, jpg tai png) siten, että esim. tutkintotodistuksesi eri sivut tulevat peräkkäin oikeassa sivujärjestyksessä samaan tiedostoon.
 • Nimeä liitteet sisällön mukaan, esim. tutkintotodistus, urasuunnitelma, opintosuoritusote.
 • Huolehdi, että jokaisessa liitteessä on nimesi.
 • Saat sähköpostiisi vahvistuksen onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta.

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakuperusteena käytettävästä tutkintotodistuksesta mukaan lukien tutkintotodistuksen liitesivut, joista näkyvät suoritetut opintojaksot arvosanoineen.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee laittaa oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote hakuajan loppuun mennessä suoritetuista opinnoista.
 • Ulkomaisella kauppatieteellisen alan korkeakoulututkinnolla hakevat: opintosuoritusote/-otteet vaadituista liiketaloustieteellisistä opinnoista. Alleviivaa opintosuoritusotteelta suorittamasi liiketaloustieteelliset opinnot. Katso tarkemmat tiedot otsikon "Hakukelpoisuus" alta.
 • Opintosuoritusote/-otteet ohjelmaan valmiuden antavista amk-/yliopistotasoisista opinnoista. Hakuajan päättymiseen mennessä tulee olla suoritettuna vähintään 24 opintopistettä laskentatoimen amk-/yliopistotasoisia opintoja. Alleviivaa em. opinnot opintosuoritusotteeltasi.
 • Tradenomien tulee toimittaa opintosuoritusote suorittamistaan yliopistotasoisista menetelmäopinnoista.
 • Henkilökohtainen urasuunnitelma (1000-1200 sanaa)
 • Todistus suomen kielen taidosta. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, jotka ovat suorittaneet hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

 • Todistus GMAT- tai GRE-testistä. Huom. tämä koskee valintaryhmässä 5 hakevia eli vain suomalaisella ammattikorkeakoulututkinnolla hakevia (poislukien tradenomi ja tradenomi YAMK -tutkinnon suorittaneet) ja ulkomaisella yliopistotutkinnolla hakevia (poislukien ulkomaisen kauppatieteellisen alan tutkinnon suorittaneet).
  GRE General-testin osa-alueiden tuloksien on oltava vähintään seuraavat: Verbal Reasoning 152, Quantitative Reasoning 152 ja Analytican Writing 3,0.
  Suomalaisen yliopistotutkinnon, tradenomin, tradenomi (YAMK)  tai ulkomaisen kauppatieteellisen alan tutkinnon suorittaneiden ei tarvitse yllä mainittuja testejä suorittaa.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

 • Hakuaika on 1.12.2021 - 19.1.2022 klo 15.00. Liitteitä voi täydentää Opintopolun Oma Opintopolku -palvelussa hakuajan kuluessa tai viimeistään seitsemän päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.
 • Valinnan tulos julkistetaan 14.4.2022 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa. Tulokset julkistetaan myös hakupalveluiden ilmoitustaululla ja lisäksi yliopiston verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat siihen antaneet suostumuksensa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksesta sähköpostitse.
 • Opiskelupaikka on vastaanotettava 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20 (Yliopistonkatu 34)
53851 Lappeenranta

Suomenkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
hakijapalvelut@lut.fi

Hakuaikana tavoitat meidät puhelimitse arkisin klo 10-13 välillä.

 • Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150 (klo 10-13)
 • Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130 (klo 10-13)

Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
admission@lut.fi