Hakeminen Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan (TIJO), Lahti

AJANKOHTAISTA: Seuraava hakuaika on 1.12.2021-19.1.2022 klo 15, syksyllä 2022 alkaviin opintoihin.

Hakukelpoisuus

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan voit hakea, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
 2. EU/EEA-maassa suoritettu amk-tasoinen liiketaloustieteellinen tutkinto: tradenomi (AMK)
 3. Ulkomainen kauppatieteellisen alan alempi yliopistotutkinto
 4. Suomalainen yliopistotutkinto (alempi tai ylempi), poislukien kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet.
  Hakuperusteena tulee käyttää alempaa korkeakoulututkintoa, mikäli hakijalla sellainen on. Ylemmällä yliopistotutkinnolla voivat hakea ainoastaan ne, jotka ovat suorittaneet tutkinnon aikana, jolloin kaksiportainen tutkintojärjestelmä ei ollut käytössä.
 5. Suomalainen muu ammattikorkeakoulututkinto (alempi) tai ulkomainen muu yliopistotutkinto (alempi tai ylempi). Hakuperusteena tulee käyttää alempaa korkeakoulututkintoa, mikäli hakijalla sellainen on. Kohdan 5 hakijoilla tulee olla hakuaikana voimassa oleva Graduate Management Admission Test (GMAT) tulos vähintään 550 pistettä (Total Score) tai Graduate Records Examination (GRE) -testi vastaavalla tuloksella.

Voit hakea maisteriohjelmaan, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tutkinto, jolla haet on valmis 31.8.2022 mennessä. Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta 6.9.2022 klo 15.00 mennessä LUTin hakupalveluihin.
 • Keskiarvosi on vähintään 3,50 (asteikolla 1-5). Asteikolla 1-3, tulee keskiarvon olla vähintään 2,25. Mikäli keskiarvo jää alle vaaditun, ei voi tulla ohjelmaan valituksi.
 • Olet suorittanut hakuajan loppuun mennessä liiketaloustieteellisiä* opintoja vähintään 24 opintopistettä. Liiketalouden tradenomeilla sekä kauppatieteiden kandidaateilla tämä vaatimus täyttyy tutkinnon myötä. Muiden hakijoiden tulee alleviivata ko. opinnot opintosuoritusotteelta.
  Suomalaiset yliopistotasoiset opintoviikkosuoritukset muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,8 ja amk-tasoiset kertoimella 1,5. Yli 15 vuotta vanhoja opintosuorituksia ei huomioida valinnassa, mikäli ne eivät sisälly tutkintoon.
 • Ulkomaisella kauppatieteellisen alan korkeakoulututkinnolla hakevalla tulee olla suoritettuna liiketaloustieteellisiä opintoja vähintään 80 opintopistettä, vähintään kolmesta eri liiketaloustieteellisestä* oppiaineesta.

 *Valinnassa huomioitaviin liiketaloustieteellisiin opintoihin lasketaan mukaan yliopisto- ja amk-tasoiset opinnot mm. laskentatoimen, rahoituksen, markkinoinnin, johtamisen ja organisaatioiden, yritysjuridiikan, kansantaloustieteen, hankintojen johtamisen, logistiikan, toimitusketjujen hallinnan tai tietojohtamisen alalta. Opinnot voivat sisältyä jo suoritettuun tutkintoon tai olla suoritettuna esim. avoimen yliopiston opintoina.

Huom! Opintojen hyväksymisestä liiketaloustieteellisiksi opinnoiksi ei anneta lausuntoja  etukäteen.

 • Sinulla on riittävä suomen kielen taito. Vaatimuksemme suomen kielen taidosta täyttyy, jos olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan hakemuksen liitteenä hakuaikana tai viimeistään täydennysajan loppuun mennessä (7 vrk hakuajan päättymisestä). Katso kaikki suomen kielen taidon osoittamisen tavat. Ohjelma on suomenkielinen, mutta sisältää myös englanninkielisiä kursseja ja kurssimateriaalia.
 • Mikäli haet suomalaisella ammattikorkeakoulututkinnolla (poislukien tradenomi ja tradenomi YAMK - tutkinnon suorittaneet) tai ulkomaisella yliopistotutkinnolla (poislukien ulkomaisen kauppatieteellisen alan tutkinnon suorittaneet), tulee sinulla olla hakuaikana voimassa oleva Graduate Management Admission Test (GMAT) tai Graduate Records Examination (GRE) -testi suoritettuna vähintään tuloksella 550 pistettä (Total Score). GRE -testin osa-alueiden tuloksien on oltava vähintään seuraavat: Verbal Reasoning 152, Quantitative Reasoning 152 ja Analytical Writing 3,0.
  Suomalaisen yliopistotutkinnon, tradenomin tai tradenomi (YAMK) tai ulkomaisen kauppatieteellisen alan tutkinnon suorittaneiden ei tarvitse yllä mainittuja testejä suorittaa.
 • Aiemmin LUTin TIMO/DIGI-ohjelmasta valmistuneet eivät voi hakea tähän maisteriohjelmaan.
 • Henkilö, joka on valmistunut tai valmistuu kauppatieteiden maisteriksi ennen nyt haettavien opintojen alkamista ei ole hakukelpoinen.

  Samalla hakukierroksella voit hakea yhteen LUTin kauppatieteiden suomenkieliseen ja yhteen kauppatieteiden englanninkieliseen maisteriohjelmaan. Yhdellä hakemuksella voi hakea vain yhteen ohjelmaan. Molempiin ohjelmiin tulee toimittaa erillinen hakulomake liitteineen.
   

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään vaiheiden (a) ja (b) yhteispistemäärän (enintään 200 pistettä) perusteella. 

a) Opintomenestys (max 150 pistettä)

 • Laske tutkintosi aritmeettinen keskiarvo kahden desimaalin tarkkuudella. Ota keskiarvoon mukaan kaikki todistuksessa olevat numeroilla arvostellut opintosuoritukset.  Myös päättötyön arvosana lasketaan mukaan. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevat laskevat keskiarvon kaikista hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista numeroin arvostelluista opintosuorituksista.
 • Keskiarvo vaikuttaa hakupisteisiin kaavalla ka*30 pistettä = hakupisteet (esim. 3,75 *30 p = 112,5 p). Jos tutkintosi ei ole 5-portaisella asteikolla arvioitu, suhteutetaan keskiarvo tutkinnon arvosteluasteikkoon.
 • Alle 3,50 keskiarvolla ei voi tulla ohjelmaan valituksi.

b) Työkokemus (max 50 pistettä)

 • Valinnassa huomioidaan hakuajan päättymiseen mennessä kertynyt työkokemus, joka on hankittu hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon valmistumisen jälkeen. Työkokemus pisteytetään seuraavasti:
  • 2 - 5 vuotta työkokemusta = 30 pistettä, jonka jälkeen jokaisesta täydestä 1 vuoden työkokemuksesta saa 5 pistettä enintään 9 vuoden työkokemukseen saakka. Näin ollen 6 vuotta työkokemusta = 35 p, 7 v = 40 p, 8 v = 45 p ja 9 v = 50 p.
   Työkokemukseen ei lasketa mukaan äitiys-, isyys- vanhempain-, hoito- tai opintovapaita.
 • Laske työkokemuksesi kesto ja ilmoita jokaisen erillisen työtehtävän alku- ja loppupäivämäärät ja kesto sekä se, onko kyseessä kokoaika- vai osa-aikatyö. Kesto lasketaan aikaisintaan tutkintotodistukseesi merkitystä valmistumispäivämäärästäsi alkaen. Osa-aikatyö huomioidaan työkokemuksen kestoa laskettaessa työn osa-aikaisuutta vastaavalla kertoimella (esim. 80 % osa-aikatyö: kerroin 0,8). 

Tasapistetilanteessa valinta perustuu ensin opintomenestykseen - hakukelpoisuuden antavan tutkinnon aritmeettiseen keskiarvoon. Jos tässä ei ole eroa, niin tutkinnon opinnäytetyön arvosana on ratkaiseva tekijä.

Ohjelman aloituspaikkamäärä ilmoitetaan syksyn 2021 aikana.
Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana - avautuu 1.12.2021 klo 8.00. 

 • Hakulomake liitteineen lähetetään sähköisesti.
 • Varauduthan täyttämään hakulomakkeen yhdellä kertaa, sillä lomaketta ei voi välitallentaa.
 • Lisää liitteet sähköisessä muodossa (pdf, jpg tai png) siten, että esim. tutkintotodistuksesi eri sivut tulevat peräkkäin oikeassa sivujärjestyksessä samaan tiedostoon.
 • Nimeä liitteet sisällön mukaan, esim. tutkintotodistus, opintosuoritusote.
 • Huolehdi, että jokaisessa liitteessä on nimesi.
 • Saat sähköpostiisi vahvistuksen onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta.

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakuperusteena käytettävästä tutkintotodistuksesta mukaan lukien tutkintotodistuksen liitesivut, joista näkyvät suoritetut opintojaksot arvosanoineen.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee laittaa oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote hakuajan loppuun mennessä suoritetuista opinnoista.
 • Selvitys työkokemuksesta - luettelo, johon olet merkinnyt jokaisen erillisen työtehtävän alku- ja loppupäivämäärät, keston sekä sen, onko kyseessä kokoaika- vai osa-aikatyö. Osa-aikatyö huomioidaan työn osa-aikaisuutta vastaavalla kertoimella.
 • Työtodistuksista kopiot, jotka ovat kahden henkilön oikeaksi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin. Työtodistuksia ei tarvitse liittää hakemukselle, jos työkokemusta on kertynyt alle 2 vuotta, jolloin sillä ei ole vaikutusta valintapisteisiin.
 • Opintosuoritusote/-otteet liiketaloustieteellisistä opinnoista, jos eivät jo sisälly hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon ja näy sen opintosuoritusotteella. Alleviivaa opintosuoritusotteelta suorittamasi liiketaloustieteelliset opinnot (vähintään 24 op).
 • Todistus suomen kielen taidosta. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, jotka ovat suorittaneet hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.
 • Todistus GMAT- tai GRE-testistä vähintään tuloksella 550 pistettä (Total Score). Huom. tämä koskee vain valintaryhmässä 5 hakevia eli suomalaisella ammattikorkeakoulututkinnolla hakevia (poislukien tradenomi ja tradenomi YAMK -tutkinnon suorittaneet) ja ulkomaisella yliopistotutkinnolla hakevia (poislukien ulkomaisen kauppatieteellisen alan tutkinnon suorittaneet). GRE General-testin osa-alueiden tuloksien on oltava vähintään seuraavat: Verbal Reasoning 152, Quantitative Reasoning 152 ja Analytical Writing 3,0.
  Suomalaisen yliopistotutkinnon, tradenomin tai tradenomi (YAMK) tai ulkomaisen kauppatieteellisen alan tutkinnon suorittaneiden ei tarvitse yllä mainittuja testejä suorittaa.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

 • Hakuaika on 1.12.2021 - 19.1.2022 klo 15.00. Liitteitä voi täydentää Opintopolun Oma Opintopolku -palvelussa hakuajan aikana tai viimeistään seitsemän päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.
 • Valinnan tulos julkistetaan 14.4.2022 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa. Tulokset julkistetaan myös hakupalveluiden ilmoitustaululla ja lisäksi yliopiston verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat siihen antaneet suostumuksensa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksesta sähköpostitse.
 • Opiskelupaikka on vastaanotettava 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20 (Yliopistonkatu 34)
53851 Lappeenranta

Suomenkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat:
admission@lut.fi