Konetekniikan opintojen sisältö ja rakenne

Konetekniikan koulutuksen painotukset on valittu työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella.

Vahvuuksiamme ovat mekatroniset automaatioratkaisut, elinkaariajattelun hyödyntäminen tuotteiden materiaalivalinnoissa sekä monikappaledynamiikkaan pohjautuva tuotteiden suunnittelu.

Mekatroniikka yhdistää mekaniikkaa ja elektroniikka eli kone- ja sähkötekniikan toimilaitteita. Mekatroniikan avulla pystymme toteuttamaan teollisuuden tarvitsemia robottiratkaisuja ja muita tuotantoautomaation sovelluksia.

Elinkaariajattelun avulla huomioimme kestävän kehityksen tuotannon kaikissa vaiheissa: raaka-aineiden valinnasta tuotteen loppukäyttöön ja kierrätykseen asti.

Monikappaledynamiikka puolestaan on virtuaalisuunnittelun ketju, joka mallintaa tarkasteltavaa järjestelmää erillisinä kappaleina. Nämä kappaleet ovat vuorovaikutuksissa toisiinsa esimerkiksi nivelten ja erilaisten liityntäkohtien kautta. Sen avulla opitaan ymmärtämään järjestelmän käyttäytymistä, ja voidaan näin nopeuttaa tuotekehitystä vähentämällä tarvittavien todellisten prototyyppien määrää.

Katso videoPorvoosta kotoisin oleva Eetu pelaa harrastuksenaan lätkää ja opiskelee konetekniikkaa Lappeenrannassa. Yliopiston yhteishenki on Eetulle tärkeää - uudet tuttavuudet otetaan avosylin vastaan.

Mitä konetekniikassa opiskellaan?

Konetekniikan opinnot antavat sinulle kattavan kokonaiskuvan nykyaikaisesta tuotesuunnittelusta ja tuotantotekniikoista. Opintojesi pääteemoja ovat tuotantotekniikka, hitsatut metallirakenteet sekä mekatroniikka. Mekatronisessa laitteessa liikkeeseen perustuvia toimintoja ohjataan elektroniikan ja tietotekniikan avulla. Esimerkiksi kauppojen pullonpalautauskoneet toimivat tällä tapaa.

Opetus pohjautuu luonnontieteiden perusilimiöihin eli matematiikkaan ja fysiikkaan, joita sovelletaan erilaisten teknisten ongelmien ratkaisemiseen. Tietokoneavusteinen opiskeluympäristö on nykyaikainen ja korostaa luovuutta sekä innovatiivisuutta. 

Opit ymmärtämään koneiden fysikaalisia eli esimerkiksi energian muodon ja voiman suuruutta muuttavia toimintaperiaatteita sekä tuntemaan erilaiset materiaalit, nykyaikaisimmat tuotantojärjestelmät ja valmistusmenetelmät. Ymmärrät, miten eri konejärjestelmät ja valmistusmenetelmät toimivat sekä miten ja missä niitä käytetään.

Opiskelet myös tietotekniikkaa, kehittämiesi tuotteiden myyntiä ja markkinointia, suunnittelutyön ja tuotannon johtamista sekä perehdyt yrityksen perustamiseen ja suunnitteluun. Voit täydentää opintojasi myös LUTin muiden koulutusohjelmien sivuopintojen tarjonnalla.

Konetekniikan kandidaattiohjelma

Konetekniikan opinnoissa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon.

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi yhdessä konetekniikan kolmesta maisteriohjelmasta, joista valmistut diplomi-insinööriksi. Opetus maisteriohjelmissa on englanniksi ja pääset opiskelemaan yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Maisteriohjelmien kesto on noin kaksi vuotta.

Tarkemmat konetekniikan kandidaatin tutkinnon opintosisällöt löydät opinto-oppaasta 2018-2019.

"Opin hyppäämään rohkeasti uusiin asioihin"

Hanna Kantanen (kehityspäällikkö, Meconet Oy) valitsi konetekniikan, sillä se vaikutti mielenkiintoiselta ja tarjosi monipuoliset mahdollisuudet työelämään. Opintojen parasta antia oli nähdä erilaisia asioita hitsauksesta mäkiauton rakentamiseen.

Tutustu Hannan tarinaan

Opintojen rakenne

» Yleisopinnot (vähintään 83 op)

 • Elektroniikan perusteet B 3 op
 • Energiatekniikan peruskurssi 2 op
 • Johdatus konetekniikan opiskeluun 1 op
 • Johdatus mekaniikkaan 3 op
 • Johdatus tekniseen laskentaan 4 op
 • Johdatus yliopistofysiikkaan 6 op
 • Lujuustekniikan perusteet 3 op
 • Matematiikka I 6 op
 • Matematiikka II 6 op
 • Mittaus- ja automaatiotekniikan perusteet 3 op
 • Ohjelmoinnin ja data-analytiikan perusteet 6 op
 • Sähköiset piirit 4 op
 • Sähkötekniikan peruskurssi 3 op
 • Säätötekniikan perusteet B 3 op
 • Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2-8 op
 • Teknillinen termodynamiikka 6 op
 • Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus 6 op
 • Tekninen suunnittelu 7 op
 • Virtaustekniikka I 3 op
 • Ympäristötekniikan perusteet 6 op

» Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 10 op)

 • Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
 • Svenska i arbetslivet (kote integrerad) 2 op
 • Valitse lisäksi yhtä samaa vierasta kieltä väh. 5 op.

» Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot (vähintään 68 op)

 • FE-analyysin sovellukset konetekniikassa 5 op
 • Kandidaatintyö 10 op
 • Kandidaatintyönseminaari 2 op
 • Koneensuunnittelu 5 op
 • Lujuusoppi 9 op
 • Materiaalitekniikka 7 op
 • Mekaniikka 7 op
 • Mekatroniikka 6 op
 • Teräsrakenteet I 6 op
 • Valmistus- ja tuotantotekniikka 11 op

» Sivuopinnot (vähintään 20 op)

 • Sivuopinnoiksi suositellaan sivuainekokonaisuutta Energiatalous. Energiatalouden sivuopintokokonaisuuden vaihtoehtoisiin opintoihin suositellaan valittavaksi Uusiutuva energia, Energianmuuntoprosessit ja Ilmastonmuutos.
 • Sivuopinnot voidaan myös valita vapaasti muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Sivuopintojen laajuus on väh. 20 op. Sivuopinnot voi tehdä myös muussa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa.

» Vapaasti valittavat opinnot

Opiskelija voi halutessaan suorittaa valinnaisia opintoja yli 180 op:n meneviin opintoihin. Valinnaisiin opintoihin voi vapaasti valita LUTin opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden. Valinnaisiin voi sisällyttää myös muiden kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen opintoja.

Konetekniikan opiskelu käytännössä

LUTissa konetekniikan opetus on nykyaikaista, kansainvälistä ja monitieteistä. Perinteisten luento-opetuksen ohella pääset useilla opintojaksoilla perehtymään konetekniikan ilmiöihin konkreettisesti laboratorioharjoituksissa ja saat tehdä myös virtuaalimalleja ilmiöiden ymmärtämisen tueksi.

Keskeinen osa opiskelua tapahtuukin virtuaalimallinnuksen ohjelmistoja hyödyntäen. Pääset testaamaan ja vertailemaan koneiden sekä laitteiden toimintaa ja valmistusta kuvaruudulla ennen niiden todellista valmistamista.

Harjoitustöiden avulla tutustut muun muassa koneiden, tuotteiden ja rakenteiden suunnitteluun sekä eri valmistusmenetelmiin, esimerkiksi hitsaukseen, lastuavaan työstöön ja ohutlevytöihin sekä erilaisten komposiittimateriaalien puristus- ja lämpömuovaukseen. Saat toteuttaa luovuuttasi myös käytännössä: opiskelijat ovat harjoitustöinään suunnitelleet ja valmistaneet muun muassa mäkiautoja ja energiapihejä sähköajoneuvoja.

Opetuksessa korostetaan yhä enemmän johtamis- ja ryhmätyöosaamista, projektimaista työskentelyä sekä viestintätaitoja. Esimerkiksi projektikursseilla ratkot teollisuuden ongelmia tai osallistut yliopiston tutkimusprojekteihin yhteistyössä eri koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Työskentely tällaisessa projektiympäristössä antaa sinulle valmiudet laaja-alaiseen asioiden pohdintaan ja ymmärtämiseen, päätösten tekoon ja kokonaisuuksien hallintaan.

Myös kielitaito on valttia alan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Olemme yhdistäneet konetekniikan ja kielten opintoja, jotta konetekniikan keskeinen sanasto tulisi tutuksi monella eri kielellä. Voit halutessasi opiskella konetekniikan peruskäsitteitä englannin lisäksi esimerkiksi ruotsiksi, saksaksi ja ranskaksi. Yhdistetty opetus on saanut opiskelijoilta paljon kiitosta.

"Konetekniikka vei voiton lääkiksestä"

Konetekniikkaa opiskeleva Juuso Raitilalla oli lukioon mennessä selvät suunnitelmat lääkikseen hakemisesta ja hän valitsi kursseja sitä ajatellen. "Huomasin kuitenkin pian, että kova pänttääminen ja asioiden ulkoa opettelu ei ole minulle mieluinen tapa oppia asioita".

Tutustu Juuson tarinaan

Suuntautumisvaihtoehdot konetekniikassa

Kaikki konetekniikan opiskelijat suorittavat kandidaatin tutkinnon konetekniikan suuntautumisvaihtoehdossa. Tekniikan kandidaatin tutkinnon sivuopintokokonaisuuden voi valita vapaasti LUTin muiden koulutusohjelmien sivuopinnoista. Konetekniikan laaja-alainen kandidaatintutkinto antaa sinulle valmiudet jatkaa opintoja valintasi mukaan yhdessä LUTin kolmesta konetekniikan maisteriohjelmasta.

Koulutusohjelman vaihtaminen

Mikäli olet epävarma omasta alastasi, voit joustavasti vaihtaa koulutusohjelmaa energia-, sähkö-, kone- tai ympäristötekniikan kesken kandidaatin opintojen ensimmäisen 1,5 vuoden aikana, mikäli olet motivoitunut ja suorittanut tietyn määrän opintoja tietyllä keskiarvolla. 

Maisteri-/DI-ohjelma

Konetekniikan koulutusohjelmassa on valittavana kolme DI-ohjelmaa. Opetus tapahtuu englannin kielellä, mutta sivuaineiden ja yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä on myös mahdollista.

Welded Metal Structures

Opetus painottuu hitsattujen metallirakenteiden suunnitteluun, väsymismitoitukseen sekä tuotantoon keskittyen erityisesti vaativiin olosuhteisiin, kuten arktiseen ympäristöön, joutuviin rakenteisiin. Perehdyt myös kestävään kehitykseen pohjautuvien turvallisten rakenteiden valmistukseen. Saat valmiudet toimia hitsattujen metallirakenteiden suunnittelun johtotehtävissä.

Lue lisää Welded Metal Structures -ohjelman nettisivuilta.

Mechatronic System Design

Opinnot yhdistävät konetekniikan ja sähkötekniikan yhdeksi kokonaisuudeksi. Opit soveltamaan mekaniikkaa, elektroniikkaa, säätötekniikkaa ja tietotekniikkaa koneiden sekä laitteiden suunnittelussa ja simuloinnissa, kestävän kehityksen mukaisesti. Osaamistasi voit hyödyntää mm. teollisen tuotannon tehostamiseen älykkäiden kone- ja laitejärjestelmien avulla. Saat myös valmiudet tuotesuunnittelun johtotehtäviin.

Lue lisää Mechatronic System Design -ohjelman nettisivuilta.

Sustainable Production in Mechanical Engineering

Saat kattavat tiedot kestävän kehityksen mukaisista nykyaikaisista valmistusmenetelmistä sekä niiden mahdollisuuksista ja rajoituksista. Lisäksi opit hyödyntämään monipuolisesti erityyppisiä materiaaleja metalleista kuitukomposiitteihin. Opit analysoimaan haastavia valmistuskokonaisuuksia simulointityökalujen avulla sekä arvioimaan liiketoiminnan kannattavuutta. Saat myös valmiudet tuotannon johtotehtäviin.

Lue lisää Sustainable Production in Mechanical Engineering -ohjelman nettisivuilta.

Konetekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
18.3.–1.4.2020
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.