Konetekniikan opintojen sisältö ja rakenne

Konetekniikan koulutuksen painotukset on valittu työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella.

Ohjelmiemme vahvuuksiin kuuluvat esimerkiksi kone- ja sähkötekniikan toimilaitteiden yhdistäminen mekatronisiksi automaatioratkaisuiksi, elinkaariajattelun hyödyntäminen tuotteiden materiaalivalinnoissa, sekä monikappaledynamiikkaan pohjautuvan virtuaalisuunnittelun ketjun hyödyntäminen tuotteiden suunnittelussa.

Mektaroniikan avulla pystymme toteuttamaan teollisuuden tarvitsemia robottiratkaisuja ja muita tuotantoautomaation sovelluksia.

Elinkaariajattelun avulla huomioimme kestävän kehityksen tuotannon kaikissa vaiheissa: raaka-aineiden valinnasta tuotteen loppukäyttöön ja kierrätykseen asti.

Monikappaledynamiikan avulla voidaan puolestaan mallintaa tarkasteltava järjestelmä erillisinä kappaleina, jotka ovat vuorovaikutuksissa toisiinsa nivelten ja erilaisten liityntäkohtien kautta. Sen avulla opitaan ymmärtämään järjestelmän käyttäytymistä, ja voidaan näin nopeuttaa tuotekehitystä vähentämällä tarvittavien todellisten prototyyppien määrää.

Katso videoPorvoosta kotoisin oleva Eetu pelaa harrastuksenaan lätkää ja opiskelee konetekniikkaa Lappeenrannassa. Yliopiston yhteishenki on Eetulle tärkeää - uudet tuttavuudet otetaan avosylin vastaan.

Mitä konetekniikassa opiskellaan?

Konetekniikan opinnot antavat sinulle kattavan kokonaiskuvan nykyaikaisesta tuotesuunnittelusta ja tuotantotekniikoista. Opintojesi pääteemoja ovat tuotantotekniikka, hitsatut metallirakenteet sekä mekatroniikka, jossa yhdistyvät konetekniikka ja sähkötekniikka. Mekatronisessa laitteessa liikkeeseen perustuvia toimintoja ohjataan elektroniikan ja tietotekniikan avulla. Esimerkiksi kauppojen pullonpalautauskoneet toimivat tällä tapaa.

Opetus pohjautuu luonnontieteiden perusilimiöihin eli matematiikkaan ja fysiikkaan, joita sovelletaan erilaisten teknisten ongelmien ratkaisemiseen. Tietokoneavusteinen opiskeluympäristö on nykyaikainen ja korostaa luovuutta sekä innovatiivisuutta. 

Opit ymmärtämään koneiden fysikaalisia eli esimerkiksi energian muodon ja voiman suuruutta muuttavia toimintaperiaatteita sekä tuntemaan erilaiset materiaalit, nykyaikaisimmat tuotantojärjestelmät ja valmistusmenetelmät. Ymmärrät, miten eri konejärjestelmät ja valmistusmenetelmät toimivat sekä miten ja missä niitä käytetään.

Opiskelet myös tietotekniikkaa, kehittämiesi tuotteiden myyntiä ja markkinointia, suunnittelutyön ja tuotannon johtamista sekä perehdyt yrityksen perustamiseen ja suunnitteluun. Voit täydentää opintojasi myös LUT:n muiden koulutusohjelmien sivuopintojen tarjonnalla.

Konetekniikan kandidaattiohjelma

Konetekniikan opinnoissa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon.

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi yhdessä konetekniikan kolmesta maisteriohjelmasta, joista valmistut diplomi-insinööriksi. Opetus maisteriohjelmissa on englanniksi ja pääset opiskelemaan yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Maisteriohjelmien kesto on noin kaksi vuotta.

Tarkemmat konetekniikan kandidaatin tutkinnon opintosisällöt löydät opinto-oppaasta.

Opintojen rakenne

» Yleisopinnot (vähintään 79 op)

 • Aaltoliikeoppi 3 op
 • Differentiaalilaskenta ja sovellukset 4 op
 • Differentiaaliyhtälöiden peruskurssi 3 op
 • Funktiot, lineaarialgebra ja vektorit 3 op
 • Integraalilaskenta ja sovellukset 3 op
 • Johdatus konetekniikan opiskeluun 1 op
 • Johdatus tekniseen laskentaan 4 op
 • Lämpöopin perusteet 3 op
 • Mekaniikan perusteet 4 op
 • Mekaniikka 10 op
 • Ohjelmoinnin perusteet 6 op
 • Sähköoppi 4 op
 • Sähkötekniikan peruskurssi 3 op
 • Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2 op
 • Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus 5 op
 • Tekninen suunnittelu 7 op
 • Tilastomatematiikka I 3 op
 • Usean muuttujan funktiot ja sarjat 3 op
 • Yritystalouden perusteet 3 op

» Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 9 op)

 • Tekniikan puhe- ja kirjoitusviestintä 3 op
 • Svenska för teknologer 2 op
 • Valitse lisäksi yhtä samaa vierasta kieltä väh. 4 op.

» Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot (vähintään 69 op)

 • FE-analyysin sovellukset konetekniikassa 5 op
 • Kandidaatintyö 10 op
 • Kandidaatintyönseminaari 2 op
 • Koneensuunnittelu 5 op
 • Laser Technology and 3D-printing 4 op
 • Lujuusoppi 12 op
 • Materiaalitekniikka 7 op
 • Mekatroniikka 6 op
 • Teräsrakenteet I 6 op
 • Valmistus- ja tuotantotekniikka 12 op

» Sivuopinnot (vähintään 20 op)

 • Sivuopinnot voidaan valita vapaasti muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Sivuopinnoiksi suositellaan energiatekniikkaa tai yrittäjyyttä. Sivuopintojen laajuus on väh. 20 op. Sivuopinnot voi tehdä myös muussa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa.

» Vapaasti valittavat opinnot

Valinnaisia opintoja valitaan siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy. Valinnaisiin opintoihin voi vapaasti valita LUT:n opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden. Valinnaisiin voi sisällyttää myös muiden kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen opintoja.

Alla olevalla listalla on konetekniikan opiskelijoille suositeltavia opintojaksoja.

 • Ilmastonmuutos 5 op
 • Myynti- ja markkinointiprojektityöskentely 2-3 op
 • Projektityökurssi 2-3 op
 • Ympäristötekniikan perusteet 3 op

Konetekniikan opiskelu käytännössä

LUT:ssä konetekniikan opetus on nykyaikaista, kansainvälistä ja monitieteistä. Perinteisten luento-opetuksen ohella pääset useilla opintojaksoilla perehtymään konetekniikan ilmiöihin konkreettisesti laboratorioharjoituksissa ja saat tehdä myös virtuaalimalleja ilmiön ymmärtämisen tueksi.

Keskeinen osa opiskelua tapahtuukin virtuaalimallinnuksen ohjelmistoja hyödyntäen ja pääset testaamaan ja vertailemaan koneiden ja laitteiden toimintaa ja valmistusta kuvaruudulla ennen niiden todellista valmistamista.

Harjoitustöiden avulla tutustut muun muassa koneiden, tuotteiden ja rakenteiden suunnitteluun sekä eri valmistusmenetelmiin, esimerkiksi hitsaukseen, lastuavaan työstöön ja ohutlevytöihin sekä erilaisten komposiittimateriaalien puristus- ja lämpömuovaukseen. Saat toteuttaa luovuuttasi myös käytännössä: opiskelijat ovat harjoitustöinään suunnitelleet ja valmistaneet muun muassa mäkiautoja ja vähän energiaa kuluttavia sähköajoneuvoja.

Opetuksessa korostetaan yhä enemmän johtamis- ja ryhmätyöosaamista, projektimaista työskentelyä sekä viestintätaitoja. Esimerkiksi projektikursseilla ratkot teollisuuden ongelmia tai osallistut yliopiston tutkimusprojekteihin yhteistyössä eri koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Työskentely tällaisessa projektiympäristössä antaa sinulle valmiudet laaja-alaiseen asioiden pohdintaan ja ymmärtämiseen, päätösten tekoon ja kokonaisuuksien hallintaan.

Myös kielitaito on valttia alan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Olemme yhdistäneet konetekniikan ja kielten opintoja, jotta konetekniikan keskeinen sanasto tulisi tutuksi monella eri kielellä.  Voit halutessasi opiskella konetekniikan peruskäsitteitä englannin lisäksi esimerkiksi ruotsiksi, saksaksi ja ranskaksi. Yhdistetty opetus on saanut opiskelijoilta paljon kiitosta.

Suuntautumisvaihtoehdot konetekniikassa

Kaikki konetekniikan opiskelijat suorittavat kandidaatin tutkinnon konetekniikan suuntautumisvaihtoehdossa. Tekniikan kandidaatin tutkinnon sivuopintokokonaisuuden voi valita vapaasti LUT:n muiden koulutusohjelmien sivuopinnoista. Konetekniikan laaja-alainen kandidaatintutkinto antaa sinulle valmiudet jatkaa opintoja valintasi mukaan yhdessä LUT:n kolmesta konetekniikan maisteriohjelmasta.

Koulutusohjelman vaihtaminen

Mikäli olet epävarma omasta alastasi, voit joustavasti vaihtaa koulutusohjelmaa energia-, sähkö-, kone- tai ympäristötekniikan kesken kandidaatin opintojen ensimmäisen 1,5 vuoden aikana, mikäli olet motivoitunut ja suorittanut tietyn määrän opintoja tietyllä keskiarvolla. 

Maisteri-/DI-ohjelma

Konetekniikan koulutusohjelmassa on valittavana kolme DI-ohjelmaa. Opetus tapahtuu englannin kielellä, mutta sivuaineiden ja yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä on myös mahdollista.

Welded Metal Structures

Opetus painottuu hitsattujen metallirakenteiden suunnitteluun, väsymismitoitukseen sekä tuotantoon keskittyen erityisesti vaativiin olosuhteisiin, kuten arktiseen ympäristöön, joutuviin rakenteisiin. Perehdyt myös kestävään kehitykseen pohjautuvien turvallisten rakenteiden valmistukseen. Saat valmiudet toimia hitsattujen metallirakenteiden suunnittelun johtotehtävissä.

Lue lisää konetekniikan maisteriohjelman nettisivuilta

Mechatronic System Design

Opinnot yhdistävät konetekniikan ja sähkötekniikan yhdeksi kokonaisuudeksi. Opit soveltamaan mekaniikkaa, elektroniikkaa, säätötekniikkaa ja tietotekniikkaa koneiden sekä laitteiden suunnittelussa ja simuloinnissa, kestävän kehityksen mukaisesti. Osaamistasi voit hyödyntää mm. teollisen tuotannon tehostamiseen älykkäiden kone- ja laitejärjestelmien avulla. Saat myös valmiudet tuotesuunnittelun johtotehtäviin.

Lue lisää konetekniikan maisteriohjelman nettisivuilta

Sustainable Production in Mechanical Engineering

Saat kattavat tiedot kestävän kehityksen mukaisista nykyaikaisista valmistusmenetelmistä sekä niiden mahdollisuuksista ja rajoituksista. Lisäksi opit hyödyntämään monipuolisesti erityyppisiä materiaaleja metalleista kuitukomposiitteihin. Opit analysoimaan haastavia valmistuskokonaisuuksia simulointityökalujen avulla sekä arvioimaan liiketoiminnan kannattavuutta. Saat myös valmiudet tuotannon johtotehtäviin.

Lue lisää konetekniikan maisteriohjelman nettisivuilta