Konetekniikan opintojen sisältö ja rakenne

Konetekniikan koulutuksen painotukset on valittu työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella.

Vahvuuksiamme ovat muun muassa mekatroniset automaatioratkaisut, elinkaariajattelun hyödyntäminen tuotteiden materiaalivalinnoissa sekä monikappaledynamiikkaan pohjautuva tuotteiden suunnittelu.

Mekatroniikka yhdistää mekaniikkaa ja elektroniikka eli kone- ja sähkötekniikan toimilaitteita. Mekatroniikan avulla pystymme toteuttamaan teollisuuden tarvitsemia robottiratkaisuja ja muita tuotantoautomaation sovelluksia.

Elinkaariajattelun avulla huomioimme kiertotalouden periaatteet tuotannon kaikissa vaiheissa: raaka-aineiden valinnasta tuotteen loppukäyttöön ja materiaalien eri tavoin tapahtuvaan uudelleenhyödyntämiseen asti.

Monikappaledynamiikka puolestaan on virtuaalisuunnitteluun kuuluva menetelmä, jossa järjestelmää mallinnetaan ja tarkastellaan erillisinä kappaleina. Nämä kappaleet ovat vuorovaikutuksissa toisiinsa esimerkiksi nivelten kautta. Monikappaledynamiikan avulla opitaan ymmärtämään järjestelmän käyttäytymistä ja voidaan näin nopeuttaa tuotekehitystä vähentämällä tarvittavien todellisten prototyyppien määrää.

Mitä konetekniikassa opiskellaan?

Konetekniikan opinnot antavat sinulle kattavan kokonaiskuvan nykyaikaisesta tuotesuunnittelusta ja tehokkaista tuotantotekniikoista. Opetus pohjautuu luonnontieteiden perusilmiöihin eli matematiikkaan ja fysiikkaan, joita sovelletaan erilaisten teknisten ongelmien ratkaisemiseen. Nykyaikainen opiskeluympäristö edesauttaa luovuuden ja teknisen asiaosaamisen tuloksekkaassa yhdistämisessä.

Opit ymmärtämään koneiden fysikaalisia eli esimerkiksi energian muodon ja voiman suuruutta muuttavia toimintaperiaatteita sekä tuntemaan erilaiset tuotesuunnittelun menetelmät, tuotteissa käytettävät materiaalit sekä nykyaikaisimmat tuotantojärjestelmät ja valmistusmenetelmät. Ymmärrät myös, miten eri konejärjestelmät ja valmistusmenetelmät toimivat sekä miten ja missä niitä käytetään.

Lisäksi opiskelet esimerkiksi tietotekniikkaa, kehittämiesi tuotteiden myyntiä ja markkinointia, suunnittelutyön ja tuotannon johtamista sekä perehdyt yrityksen perustamiseen ja suunnitteluun. Voit täydentää opintojasi myös LUTin muiden koulutusohjelmien sivuopintojen tarjonnalla.

Konetekniikan kandidaattiohjelma

Konetekniikan opinnoissa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon.

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi konetekniikan maisteriohjelmassa, josta valmistut diplomi-insinööriksi. Tarjolla on kolme maisteriohjelmaa: Mechanical Engineering, Industrial Engineering Design (IDE) sekä JEDI/MEC. Opetus ohjelmissa on englanniksi ja pääset opiskelemaan yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Maisteriohjelmien kesto on noin kaksi vuotta. 

Tarkemmat konetekniikan kandidaatin tutkinnon opintosisällöt löydät lukuvuoden 2021–2022 opinto-oppaasta.

"Opin hyppäämään rohkeasti uusiin asioihin"

Hanna Kantanen (kehityspäällikkö, Meconet Oy) valitsi konetekniikan, sillä se vaikutti mielenkiintoiselta ja tarjosi monipuoliset mahdollisuudet työelämään. Opintojen parasta antia oli nähdä erilaisia asioita hitsauksesta mäkiauton rakentamiseen.

Tutustu Hannan tarinaan

Opintojen rakenne

» Yleisopinnot (vähintään 83 op)

 • Teknillinen termodynamiikka 6 op
 • Fluid Mechanics I 3 op
 • Energiatekniikan peruskurssi 2 op
 • Ympäristötekniikan perusteet 6 op
 • Johdatus konetekniikan opiskeluun 1 op
 • Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2-8 op
 • Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus 6 op
 • Tekninen suunnittelu 7 op
 • Lujuustekniikan perusteet 3 op
 • Johdatus mekaniikkaan 3 op
 • Basics of Electric Engineering 3 op
 • Electric Circuits 4 op
 • Mittaus- ja automaatiotekniikan perusteet 3 op
 • Säätötekniikan perusteet B 3 op
 • Elektroniikan perusteet B 3 op
 • Johdatus yliopistofysiikkaan 6  op
 • Ohjelmoinnin perusteet 6  op
 • Tekniikan matematiikka 1 3  op
 • Tekniikan matematiikka 2 3  op
 • Tekniikan matematiikka 3 3  op
 • Tekniikan matematiikka 4 3  op
 • Teknisen laskennan ohjelmistot 4  op

» Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 10 op)

 • Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
 • Svenska i arbetslivet (kote integrerad) 2 op - integroituu opintojaksoon Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus
 • Valitse lisäksi yhtä samaa vierasta kieltä väh. 5 op.

» Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot (vähintään 68 op)

 • Kandidaatintyö 10 op  
 • Kandidaatintyönseminaari 2  op
 • Materiaalitekniikka 7 op
 • Valmistus- ja tuotantotekniikka 11 op
 • Mekatroniikka 6 op 
 • Koneensuunnittelu 5 op  
 • Teräsrakenteet I 6 op  
 • Mekaniikka 7 op  
 • Lujuusoppi 9 op 
 • FE-analyysin sovellukset konetekniikassa 5 op

» Sivuopinnot (vähintään 20 op)

 • Sivuopinnoiksi valitaan joko Energiatalouden tai Tuotantotalouden sivuopintokokonaisuus.
 • Sivuopinnot voidaan myös valita vapaasti muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Sivuopintojen laajuus on väh. 20 op. Sivuopinnot voi tehdä myös muussa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa.

» Vapaasti valittavat opinnot

Opiskelija voi halutessaan suorittaa valinnaisia opintoja yli 180 op:n meneviin opintoihin. Valinnaisiin opintoihin voi vapaasti valita LUTin opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden. Valinnaisiin voi sisällyttää myös muiden kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen opintoja.

Konetekniikan opiskelu käytännössä

LUTissa konetekniikan opetus on nykyaikaista, kansainvälistä ja monitieteistä. Perinteisten luento-opetuksen ohella pääset useilla opintojaksoilla perehtymään konetekniikan ilmiöihin konkreettisesti laboratorioharjoituksissa ja saat tehdä myös virtuaalimalleja ilmiöiden ymmärtämisen tueksi.

Keskeinen osa opiskelua tapahtuukin virtuaalimallinnuksen ohjelmistoja hyödyntäen. Pääset testaamaan ja vertailemaan koneiden sekä laitteiden toimintaa ja valmistusta kuvaruudulla ennen niiden todellista valmistamista.

Harjoitustöiden avulla tutustut muun muassa koneiden, tuotteiden ja rakenteiden suunnitteluun sekä eri valmistusmenetelmiin, esimerkiksi hitsaukseen, lastuavaan työstöön ja ohutlevytöihin sekä erilaisten komposiittimateriaalien puristus- ja lämpömuovaukseen. Saat toteuttaa luovuuttasi myös käytännössä: opiskelijat ovat harjoitustöinään suunnitelleet ja valmistaneet muun muassa mäkiautoja ja energiapihejä sähköajoneuvoja.

Opetuksessa korostetaan yhä enemmän johtamis- ja ryhmätyöosaamista, projektimaista työskentelyä sekä viestintätaitoja. Esimerkiksi projektikursseilla ratkot teollisuuden ongelmia tai osallistut yliopiston tutkimusprojekteihin yhteistyössä eri koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Työskentely tällaisessa projektiympäristössä antaa sinulle valmiudet laaja-alaiseen asioiden pohdintaan ja ymmärtämiseen, päätösten tekoon ja kokonaisuuksien hallintaan.

Myös kielitaito on valttia alan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Olemme yhdistäneet konetekniikan ja kielten opintoja, jotta konetekniikan keskeinen sanasto tulisi tutuksi monella eri kielellä. Voit halutessasi opiskella konetekniikan peruskäsitteitä englannin lisäksi esimerkiksi ruotsiksi, saksaksi ja ranskaksi. Yhdistetty opetus on saanut opiskelijoilta paljon kiitosta.

Suuntautumisvaihtoehdot konetekniikassa

Kaikki konetekniikan opiskelijat suorittavat kandidaatin tutkinnon konetekniikan suuntautumisvaihtoehdossa. Tekniikan kandidaatin tutkinnon sivuopintokokonaisuuden voi valita vapaasti LUTin muiden koulutusohjelmien sivuopinnoista.

Konetekniikan laaja-alainen kandidaatintutkinto antaa sinulle valmiudet jatkaa opintoja valintasi mukaan yhdessä kolmesta konetekniikan maisteriohjelmasta: Mechanical Engineering, Industrial Engineering Design (IDE) tai JEDI/MEC.

Koulutusohjelman vaihtaminen

Mikäli olet epävarma omasta alastasi, voit joustavasti vaihtaa koulutusohjelmaa energia-, sähkö-, kone- tai ympäristötekniikan kesken joko kandidaatin opintojen aikana tai kandidaatin tutkinnon suoritettuasi. Ohjelman vaihtaminen on mahdollista, mikäli olet motivoitunut ja suorittanut tietyn määrän opintoja tietyllä keskiarvolla

"Konetekniikka vei voiton lääkiksestä"

Konetekniikkaa opiskeleva Juuso Raitilalla oli lukioon mennessä selvät suunnitelmat lääkikseen hakemisesta ja hän valitsi kursseja sitä ajatellen. "Huomasin kuitenkin pian, että kova pänttääminen ja asioiden ulkoa opettelu ei ole minulle mieluinen tapa oppia asioita".

Tutustu Juuson tarinaan

Maisteri-/DI-ohjelma

Konetekniikan koulutusohjelmassa on valittavana kolme DI-ohjelmaa. Opetus tapahtuu englannin kielellä, mutta sivuaineiden ja yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä on myös mahdollista.

Mechanical Engineering

Ohjelmassa voit yhdistää innovatiivisen, tarkoituksenmukaisen ja luovan tuotekehityksen, laajan valikoiman tietokoneavusteisia suunnitteluteknologioita, teknisesti ja taloudellisesti tehokkaan tuotannon ja kehittyneet materiaalit.

Ohjelman erikoistumissisällön voit räätälöidä laajasta paletista, joka koostuu kahdeksasta 25 opintopisteen laajuisesta erikoistumisopintojen moduulista. Voit vapaasti valita kaksi itsellesi mieluisinta erikoistumismoduulia:

 • hitsaustuotanto ja metallurgia
 • komposiitti- ja hybridimateriaalit
 • teollinen suunnittelutekniikka
 • teräsrakenteet
 • lasertyöstö ja materiaalia lisäävä valmistus
 • robotiikka ja mekatroniikka
 • kestävät valmistusmenetelmät
 • digitaalitekniikka

Valmistuttuasi ymmärrät konetekniikan sovelluksia eri erikoistumisalueilla ja osaat yhdistää niitä muodostaen monialaista tietotaitoa.

Lue lisää Mechanical Engineering -ohjelman sivuilta

Industrial Design Engineering

Perehdyt innovatiiviseen suunnitteluun, valmistusmenetelmiin, inhimillisiin tekijöihin, luovaan ongelmanratkaisuun, kehittyneisiin materiaaleihin, teollisuuden ja liike-elämän haasteisiin sekä ympäristökysymyksiin. Ohjelma on monipuolinen yhdistelmä tuotantosuunnittelua, teollisuussuunnittelua sekä materiaalien kehittämistä. Tätä kokonaisuutta tarvitaan, jotta voidaan täyttää teollisuuden tarpeet tuotekehityksen eri vaiheissa, tukea tuotteiden käyttäjiä sekä ratkoa ympäristöongelmia.

Lue lisää Industrial Design Engineering -ohjelman nettisivuilta.

Lisäksi sinun on mahdollista valita erillisvalinnan kautta monimuoto-opetuksena toteutettava konetekniikan JEDI-ohjelma tai meri- ja autoteollisuuden tarpeisiin tähtäävä MEC-ohjelma (toteutus monimuoto-opetuksena Turussa). Näissä ohjelmissa joustava etäopiskelu yhdistyy omiin tavoitteisiisi sopivan erikoistumiskokonaisuuden kanssa.

Konetekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
16.3.–30.3.2022 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.