Laskennallisen tekniikan ja analytiikan opintojen sisältö ja rakenne

Tosielämän ongelmiin perustuva käytännön osaaminen on LUTin valtti.

Yhteistyö yritysten kanssa on tiivistä ja tämä näkyy opetuksessa jo heti alkuvaiheista lähtien: harjoitustöissä panostetaan siihen, että ongelmat ovat realistisia ja monet niistä tulevat teollisuudesta ja yritysmaailmasta.

Teollisuuden edustajia on mukana myös opetuksessa vierailevina luennoitsijoina. Näin saat ensi käden tietoa ja kokemusta tulevien työtehtävien haasteista jo opintojen aikana.

Katso video: Laskennallista tekniikkaa opiskeleva Jenna haluaa tehdä tulevaisuudessa tutkimusta, joka parantaa maailmaa. Hän arvostaa yhtenäistä kampusta, jossa on helppo tutustua ihmisiin koulutusalasta riippumatta.

Mitä laskennallisessa tekniikassa opiskellaan?

Laskennallisen tekniikan kandidaatin tutkinto koostuu yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista, sivuopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Tutkintoon sisältyy myös harjoittelua. Yleisopinnot ovat kaikille tekniikan alojen opiskelijoille yhteiset. Ne sisältävät mm. matematiikkaa ja fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja, tietojenkäsittelyn ja ohjelmoinnin opintoja sekä alakohtaisia yleisopintoja, jotka antavat pohjan niitä seuraaville opinnoille.

Opit muun muassa analysoimaan mittauksia, tilastotietoa ja teknisten kokeiden tuloksia sekä vertailemaan ja tekemään päätelmiä teorian ja mittausten vastaavuudesta.

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen valitset itsellesi kandidaatin opintojen suuntautumiskohteen kahdesta vaihtoehdosta: teknillinen matematiikka tai data-analytiikka.

Teknillinen matematiikka

suuntautuminen antaa sinulle vahvat matemaattiset perustiedot ja taidot kytkeä ne käytäntöön, kuten teknisten ja taloudellisten järjestelmien kehitystyöhön. Opinnoissa perehdytään ilmiöiden ja ongelmien kuvaamiseen matematiikan avulla, eli matemaattisten mallien rakentamiseen. Mallien analysoinnissa ja ratkaisemisessa tietoteknisten järjestelmien käytöllä on vahva rooli.

Data-analytiikka

Data-analytiikan opinnoissa perehdyt laajojen tietoaineistojen hallintaan ja analysointiin, opit ymmärtämään tietoalkioiden suhteita toisiinsa, löytämään datasta rakenteita/hahmoja ja soveltamaan laskennallisia menetelmiä esimerkiksi palvelujen kehittämiseen, päätöksenteon tukemiseen tai toimintojen ja prosessien tehostamiseen. Menetelmät pohjautuvat tyypillisesti matematiikkaan ja tietotekniikkaan. Osaat valita sopivimmat tekniikat tietojenkäsittelyyn, sekä suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja teollisuuden ja yritysten tarpeisiin digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet huomioiden.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon sivuaineen voi valita vapaasti LUTin muiden koulutusohjelmien sivuaineista.

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi laskennallisen tekniikan maisteriohjelmissa Computational Engineering and Technical Physics tai Business Analytics.

Opetus DI-ohjelmassa tapahtuu englanniksi ja pääset opiskelemaan yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. DI-ohjelman kesto on kaksi vuotta.

Laskennallisen tekniikan opiskelu käytännössä

Opetuksessa ovat tasapainossa teoria, käytännönläheinen kokeellinen tutkimus ja ongelmanratkaisu. Peruskurssien teoriat opiskelet suurissa ryhmissä luennoilla, mutta pääasiallinen oppiminen tapahtuu pienissä harjoitusryhmissä, joissa saat yksilöllistä ohjausta harjoitusten pitäjiltä. Laskuharjoitukset ovat olennainen osa opintojasi. Niiden tarkoituksena on perehdyttää sinut ongelmien ratkaisuissa tarvittaviin rutiineihin.

Harjoitustöissä opintojakson sisältö yhdistyy luontevasti käytännön tekemiseen: pääset hyödyntämään erilaisia laskentaan, simulointiin ja mallinnukseen tarkoitettuja välineitä ja ohjelmistoja, joiden avulla voit luoda simulointimalleja tai analysoida esimerkkidatoja.

Yhteistyö yritysten kanssa on tiivistä ja tämä näkyy opetuksessa jo heti alkuvaiheista lähtien: useat harjoitus- ja opinnäytetöiden aiheet tulevat teollisuudesta. Pääset pohtimaan ja ratkomaan teollisuuden prosesseissa ilmenneitä ongelmia tai kehittämään uusia tapoja tehostaa tuotantoa automaation avulla. Yritysten edustajat ovat myös mukana opetuksessa vierailevina luennoitsijoina, tuoden mukanaan oman alansa käytännön esimerkkejä.

Laskennallisen tekniikan opintoihin kuuluu myös laboratorioharjoituksia. Konenäön ja hahmontunnistuksen laboratoriossa voit esimerkiksi perehtyä kuvantamismenetelmien käyttöön tietokonenäön osana, fysiikan laboratorioissa teet erilaisia mittauksia ja analyysejä vaikkapa eri materiaalien ominaisuuksista.

Opintojen rakenne

Laskennallisen tekniikan ja analytiikan kandidaatin tutkinto-ohjelma 2019-2020.

» Yleisopinnot (vähintään 78 op)

 • Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2  op
 • Johdatus laskennallisen tekniikan opiskeluun 1 op
 • Tilastomatematiikka I 3 op  
 • Numeeriset menetelmät I 3 op  
 • Johdatus tekniseen laskentaan 4 op
 • Teknisen laskennan harjoitustyö 1  op
 • Matematiikka I 6 op  
 • Matematiikka I, osa A 3  op
 • Matematiikka I, osa B 3  op
 • Matematiikka II 6 op  
 • Matematiikka III 4 op  
 • Fysiikan laboratoriotyöt 6 op
 • Mekaniikan perusteet 4 op  
 • Lämpöoppi 4 op  
 • Aaltoliikeoppi 3 op 
 • Sähköoppi 4 op  
 • Tietojenkäsittelyn perusteet 6 op
 • Tietojenkäsittelytieteen perusteet 6 op
 • Yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen perusteet 3 op
 • Ohjelmoinnin perusteet 6  op
 • C-ohjelmoinnin perusteet 3 op
 • Ohjelmistotestauksen periaatteet 3 op

» Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 9 op)

 • Työelämän viestintä (tekniikka) 3 op
 • Svenska i arbetslivet (teknik) 2 op
 • Valitse lisäksi yhtä samaa vierasta kieltä väh. 4 op

» Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot (40-45 op)

Valitse yksi suuntautumisvaihtoehto

Teknillinen matematiikka 40-58 op

 • Kandidaatintyö ja seminaari 10  op
 • Matriisilaskenta 4 op  
 • Laskennallisen tekniikan työkurssi 4  op
 • Moderni fysiikka 6 op 
 • Matemaattinen mallinnus 5 op
 • Vektorianalyysi teknillisessä laskennassa 4 op
 • Differentiaaliyhtälöt ja dynaamiset systeemit 6  op
 • Integraalimuunnokset 6 op 
 • Matemaattisen analyysin syventävä kurssi 4  op
 • Tilastollisten ja numeeristen menetelmien jatkokurssi 4  op
 • Valitse min. 7 op seuraavista:
 • Signaalien digitaalinen käsittely I 4 op
 • Säätötekniikan perusteet A 4 op
 • Lineaarinen optimointi 6 op
 • Diskreetit mallit ja menetelmät 3  op

Data-analytiikka 40-70 op

 • Kandidaatintyö ja seminaari 10  op
 • Matriisilaskenta 4 op  
 • Laskennallisen tekniikan työkurssi 4  op
 • Moderni fysiikka 6 op
 • Ekonometrian perusteet 6 op
 • Diskreetit mallit ja menetelmät 3  op
 • Tilastollisten ja numeeristen menetelmien jatkokurssi 4  op
 • Tietorakenteet ja algoritmit 6 op
 • Johdatus laskennalliseen älykkyyteen ja koneoppimiseen 6 op
 • Olio-ohjelmointi 6 op   
 • Valitse min. 5 op seuraavista:
 • Integraalimuunnokset 6 op  
 • Käyttöjärjestelmät ja systeemiohjelmointi 6  op
 • Distributed Systems 6 op
 • Tietokantojen perusteet 3 op
 • Database Systems Management 3  op
 • Web Applications 6 op
 • Project Management 3  op

Teknillinen fysiikka 42-45 op

 • Kandidaatintyö ja seminaari 10  op
 • Matriisilaskenta 4 op 
 • Laskennallisen tekniikan työkurssi 4  op
 • Moderni fysiikka 6 op
 • Materiaalifysiikka A 3 op 
 • Materiaalifysiikka B 3 op  
 • Teollisuusoptiikka 6 op  
 • Kvanttimekaniikka 4 op
 • Sähkömagnetismi 6 op  
 • Elektroniikan perusteet A 5 op
 •  Valitse min. 9 op seuraavista:
 • Teknillinen termodynamiikka 6 op
 • Yleinen kemia 3 op  
 • Signaalien digitaalinen käsittely I 4 op
 • Introduction to Embedded Systems 6  op
 • Integraalimuunnokset 6 op  
 • Tietokantojen perusteet 3 op 
 • Project Management 3  op

» Sivuopinnot (vähintään 20 op)

Sivuopintokokonaisuudeksi suositellaan valittavan jokin seuraavista kuudesta sivuopintokokonaisuudesta:
 • Sähkötekniikka
 • Ohjelmistotuotanto
 • Energiatekniikka
 • Tuotantotalous
 • Liiketoimintaosaaminen
 • Konetekniikka

Sivuopinnot voi tehdä myös muussa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa.

» Vapaasti valittavat opinnot

Valinnaisia opintoja on suoritettava niin, että tekniikan kandidaatin tutkinnon kokonaismäärä 180 op täyttyy. Valinnaisiin opintoihin voi vapaasti valita LUTin opintojaksoja, myös toisen sivuainekokonaisuuden. Valinnaisiin opintoihin voi myös sisällyttää muiden kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen opintoja.

Tarkemmat laskennallisen tekniikan ja analytiikan kandidaatin tutkinnon opintosisällöt löydät lukuvuoden 2019-2020 opinto-oppaasta.

Maisteri-/DI-ohjelmat

Kandidaatin opintojen jälkeen voit jatkaa opintoja joko Computational Engineering and Technical Physics tai Business Analytics -maisteriohjelmaan. Maisteriohjelman ja syventymiskohteen valintaan vaikuttaa kandidaatin opintojesi suuntautumiskohde.

Computational Engineering and Technical Physics

Ohjelmassa voit syventyä joko teknilliseen matematiikkaan (technomathematics) tai tietokonenäköön ja hahmontunnistukseen (computer vision and pattern recognision). Opetus maisteriohjelmissa tapahtuu englannin kielellä, mutta joidenkin sivuaineiden ja yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä on myös mahdollista.

Teknillinen matematiikka syventyy matemaattisiin malleihin sekä laskennalliseen ongelmanratkaisuun. Teknillistä matematiikkaa voit soveltaa teollisuuden prosessien tai ympäristön ilmiöiden mallinnuksessa, analysoinnissa, optimoinnissa ja ohjauksessa.

Tietokonenäön ja hahmontunnistuksen opinnoissa saat valmiudet mallintaa ja tuottaa automaatiokehitystä tukevia teollisia sovelluksia. Opinnoissa keskityt älykkään ja oppivan tietojenkäsittelyn menetelmiin. Data-aineiston analyysi, keskeisten ja olennaisten piirteiden löytäminen runsaasta datasta ja näiden piirteiden luokittelu ovat käytännön sovellusten taustalla.

Computational Energineering and Technical Physics -ohjelmassa on myös olemassa teknillisen fysiikan syventymiskohde, johon voit hakea erillisvalinnan kautta. Teknillisen fysiikan opinnoissa keskityt nanofysiikkaan, materiaalifysiikkaan, sovellettuun optiikkaan ja mikroelektroniikkaan. Teknillisen fysiikan tiedoilla pystyt kehittämään materiaalien ominaisuuksia ja tehostamaan teollisuuden mittausteknisiä järjestelmiä kehittämällä sensoreita ja niiden tiedonsiirron liittyvää elektroniikkaa.

Lue lisää Computational Engineering and Technical Physics -ohjelmasta

Business Analytics

Mikäli olet valinnut kandidaattiopinnoissa data-analytiikan suuntautumisvaihtoehdon, voit jatkaa opintoja Business Analytics -diplomi-insinööriohjelmassa. 

Ohjelma keskittyy sekä teoreettisen tiedon että teknisten taitojen käyttämiseen asiaankuuluvissa liiketoiminta-analyysimenetelmissä, mukaan lukien tietoanalyysit, mallinnus, simulaatiot ja monikriteeriset päätöksentekomenetelmät sekä käytännön tietämys menetelmien käytöstä reaalimaailman yritys- tai teollisuusympäristössä.

Opetus maisteriohjelmissa on pääsääntöisesti englanniksi ja pääset opiskelemaan yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Maisteriohjelmien kesto on noin kaksi vuotta.

Lue lisää Business Analytics -ohjelmasta.

Miska Valkonen

"Lappeenrantaan lähteminen oli yksi elämäni parhaita päätöksiä"

Miska Valkonen (Analytics and Application Developer, Valmet) on ensimmäinen liiketoiminta-analytiikan koulutusohjelmasta valmistunut, ja hän työllistyi suoraan koulusta.

Tutustu Miskan tarinaan

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
18.3.–1.4.2020 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.