LUT-kauppakorkeakoulun tutkimus

LUT-kauppakorkeakoulun tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin kestävään arvonluontiin johtavia tekijöitä eli toimintatapoja, joilla yritykset pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimivat taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin perustuvassa tutkimuksessa korostetaan vahvaa teoreettista, analyyttista ja metodologista osaamista. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Kauppatieteiden tutkimus luo uutta ja relevanttia tietoa modernin liiketoiminnan ja organisaatioiden menestystekijöistä, keskittyen sekä yksittäisen organisaation kilpailuetuun mutta myös yhteistyöverkostoihin ja laajempaan toimintaympäristöön. Tutkimus keskittyy Suomen, Euroopan ja koko maailman tulevaisuuden kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Tutkimusaiheemme keskittyvät liikkeenjohdon peruspilareihin: strategiaan, kansainvälisen liiketoiminnan johtamiseen, talouden hallintaan ja rahoitukseen, markkinointiin ja yrittäjyyteen.

Haluamme ymmärtää organisaatioiden sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, joiden avulla kilpailukykyä – eli jatkuvaa uudistumista ja kasvua, innovaatioita sekä kestävää liiketoimintaa – mahdollistetaan ja parannetaan. Tavoitteenamme on luoda uutta ymmärrystä, josta on hyötyä sekä elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle Suomessa ja kansainvälisesti.

Hyödynnämme ja kehitämme monipuolisesti erilaisia liiketalous- ja taloustieteellisiä teorioita ja malleja sekä käytämme tieteellisesti korkeatasoisia määrällisiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksemme sisältää useita toisiaan täydentäviä tutkimusryhmiä, jotka ovat verkottuneet kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kokonaisvaltainen katse yritystoimintaan

Tutkimuksen käytännön vaikuttavuutta vahvistamme työskentelemällä tutkimusprojekteissa läheisesti yritysten ja muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Tutkimuksella pyritään myös ymmärtämään yritysten laajempaa toimintaympäristöä, sidosryhmiä ja verkostoja, joissa yritykset toimivat. Toimialaymmärryksemme metsäteollisuuden, ICT-sektorin, energia-alan sekä sosiaali- ja terveysalan osalta luovat mahdollisuuksia tarkastella ja tukea näiden alojen menestystekijöitä ja innovaatiomahdollisuuksia.

Lisäksi kauppatieteissä tehdään runsaasti tutkimusta liittyen yritysten väliseen yhteistyöhön ja verkostoihin. Tutkimuksemme luo ymmärrystä siitä, miten innovaatiot syntyvät ja kehittyvät monimutkaisissa verkostoissa ja ekosysteemeissä, jotka sisältävät niin kilpailijoita kuin yhteistyökumppaneitakin.

Strategiaamme kuuluu kestävä liiketoiminnan uudistaminen. Edistämme kestävää kasvua ja arvonluontia digitaloudessa.

Tarkastelemme ympäristöratkaisujen innovointia, ratkaisujen kaupallistamisen vauhdittamista sekä ratkaisujen ympäristövaikutusten ja asiakasarvon arviointia sekä asiakkaiden päätöksentekoprosesseja.

Asiakasymmärryksen kautta voimme muuttaa maailmaa ja paremmin vastata tulevaisuuden keskeisiin haasteisiin. Myös liiketoimintaverkostot, globaalit arvoketjut ja sektorirajat ylittävä yhteistyö vastuullisessa liiketoiminnassa ovat keskeisiä tutkimuskohteitamme.

Ota yhteyttä

Sami Saarenketo
dekaani
puh. 050 308 6181
sami.saarenketo@lut.fi
Research portal profiili
Twitter: @Saarenke

Anni-Kaisa Kähkönen
varadekaani, academic affairs
puh. 040 746 8132
anni-kaisa.kahkonen@lut.fi
Research portal profiili
Twitter: @annikaisakahk

Jukka Hallikas
varadekaani, external relations
puh. 040 550 7499
jukka.hallikas@lut.fi
Research portal profiili

Saara Larkio
markkinointiviestinnän asiantuntija
puh. 050 347 2191
saara.larkio@lut.fi