Hakeminen tekniikan alan yhteisvalinnassa

LUTin tekniikan kandidaattiohjelmiin haetaan diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnassa sähköisesti keväällä seuraavan syksyn opintoihin osoitteessa Opintopolku.fi.

Tekniikan kandidaattiohjelmia on LUTissa tarjolla kahdeksan, ja niihin valitut opiskelijat saavat automaattisesti oikeuden suorittaa tekniikan kandidaatin (TkK) tutkinnon jälkeen myös diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon.

Voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen eri hakukohteeseen. Hakukohteet sinun tulee asettaa suosituimmuusjärjestykseen. Hakuohjelma ohjaa priorisoinnin tekemiseen. Hakukohteiden järjestyksen muuttaminen on mahdollista hakuaikana mutta ei enää hakuajan päättymisen jälkeen.

Voit hakea DIA-yhteisvalinnassa keväällä 2019, jos kuulut johonkin seuraavista hakijaryhmistä:

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä keväällä 2019 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat hakijat, jotka 1.6.2019 mennessä suorittavat ylioppilastutkinnon ja saavat siitä todistuksen.
 • European Baccalaureate-, International Baccalaureate-tutkinnon viimeistään keväällä 2019 Suomessa tai ulkomailla suorittaneet hakijat tai Reifeprüfung/Die Deutsche Internationale Abiturprüfung -tutkinnon viimeistään keväällä 2019 Suomessa suorittaneet hakijat.
 • Hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 1.6.2019 mennessä. Hakijat, jotka ovat suorittaneet jonkun em. tutkinnoista ja on lisäksi ylioppilas, katsotaan ylioppilaaksi.
 • Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet hakijat (Pohjoismaissa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneita hakijoita koskee pohjoismainen sopimus http://www.norden.org/fi/om-samarbejdet-1/pohjoismaiset-sopimukset/sopimukset/koulutus-ja-tutkimus/sopimus-tanskan-suomen-islannin-norjan-ja-ruotsin-vaelillae-paeaesystae-korkeampaan-koulutukseen).
 • AICE-tutkinnon Suomessa suorittaneet hakijat.

Hakijalta voidaan myös tarvittaessa vaatia todistus suomen kielen taidosta. Kielitaitovaatimukset määrittelee kukin yliopisto itse. LUTin kandidaattiohjelmiin hakevilta vaaditaan kielitaito alla olevan mukaisesti.

Suomen kielen taidon osoittaminen LUTin suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin (3 v + 2 v) haettaessa

Suomen kielen taidon osoittaminen koulusivistyskielellä:

Koulusivistyskieli tarkoittaa sitä kieltä, joka on ollut hakijalla opetuskielenä peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ja josta hakija on saanut hyväksytyn äidinkielen arvosanan päättötodistukseen (Valtioneuvoston asetus 481/2003). Jos hakija on suorittanut peruskoulun yhdellä ja lukion toisella kotimaisella kielellä, voi hakija itse valita koulusivistyskielensä.

Hakija voi todentaa suomen kielen olevan hänen koulusivistyskielensä näillä suorituksilla:

 • hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä peruskoulun päättötodistuksessa,
 • hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä lukion/toisen asteen päättötodistuksessa,
 • ylioppilastutkinnossa suoritettu hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä,
 • ylioppilastutkinnossa suoritettu suomen kieli toisena kielenä (S2) vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • suoritettu ammatillinen perustutkinto, jossa hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä.

Mikäli hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, voi hakija todentaa kielitaitonsa seuraavilla tavoilla:

a) Toisen asteen koulutus/tutkintoon kuuluva osa tai koe
Hakija voi todentaa kielitaitonsa seuraavilla suorituksilla:

 • Ylioppilastutkinnossa ylimääräinen suomi äidinkielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude (M)
 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kotimaisena kielenä -koe:

       o pitkä oppimäärä (A) suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
       o keskipitkä oppimäärä (B1-oppimäärä) suoritettu arvosanalla laudatur (L)

 • IB-tutkinnossa: A-taso suoritettu hyväksytysti
 • IB-tutkinnossa: B-taso suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa:

       o L1-kieli suoritettu hyväksytysti
       o L2-kieli suoritettu vähintään arvosanalla 7

 • RP-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta):

       o suomi äidinkielenä suoritettu hyväksytysti
       o suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8

 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

b) Kielikokeet:

 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon kielikoe suomen kielessä suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen)

Tiedot yleisen kielitutkinnon (YKI) suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

c) Korkeakoulututkinnolla/-opinnoilla:

 • hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
 • hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
 • hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
 • hakija on suorittanut seuraavat kieliopinnot:
  • korkeakoulututkinto suomen kieli pääaineena
  • suomen kieli 60 op/30 ov

Hakuaika

Yhteisvalinnan hakuaika on 20.3.-3.4.2019 syksyllä 2019 alkaviin LUT:n suomenkielisiin opintoihin (3 v + 2 v). Hakulomakkeen tulee olla tallennettuna viimeisenä hakupäivänä viimeistään klo 15.00.

LUTissa ei ole erikseen syksyn yhteishakuja.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312
puh. 046 9209 173