Kemiantekniikan opintojen sisältö ja rakenne

Kemiantekniikan avulla ratkot merkittäviä ympäristöhaasteita, kuten puhtaan veden saatavuuteen, materiaalien kierrättämiseen, luonnonvarojen ehtymiseen ja päästöjen vähentämiseen liittyviä ongelmia ja kehität teollisuuden tuotantoa entistä tehokkaammiksi.

Laaja-alainen koulutus antaa sinulle lähes rajattomat mahdollisuudet tulevaa työelämää ajatellen: LUT:stä valmistuneita kemiantekniikan diplomi-insinöörejä on työllistynyt tehtäviin ja aloille, joita ei vielä viisi vuotta sitten ollut olemassa. Kemisti-insinöörejä työskentelee muun muassa nyhtökauran parissa, Keskusrikospoliisilla ja Metallinjalostajat ry:n johdossa.

"Yliopistossa on itsellä vastuu asian oppimisesta, mutta siihen saa monipuoliset eväät"

Kemiantekniikan opiskelija Jenni Latva-Kokko pitää siitä, että luennot ovat usein vapaaehtoisia, tehdään harjoitustöitä ja kursseilla pääsee myös laboratorioihin.

Lue lisää

Katso video: Espoolainen Saara valitsi LUT:n kemiantekniikan lääkiksen sijaan. Hän tajusi, ettei Lappeenranta olekaan kovin kaukana. Saaraa kiinnostaa tuotekehitys ja tutkimus: haaveena on päästä tekemään työtä paremman tulevaisuuden eteen.

Mitä kemiantekniikassa opiskellaan?

Kemiatekniikan opinnot pohjautuvat vahvasti luonnontieteisiin: kemiaan, matematiikkaan ja fysiikkaan. Opit ymmärtämään ja käsittelemään kemiantekniikan tärkeimpiä ilmiöitä, kuten kemiallisia reaktioita, aineiden olomuodon muutoksia, sekoitusta ja virtauksia sekä niitä selittäviä teorioita. Tutustut yleisimpiin kemiallisiin analyysimenetelmiin ja mittaustekniikoihin. Sovellat osaamistasi teollisen tuotannon mittakaavassa.

Opit valitsemaan sopivat menetelmät teollisuudessa ilmenevien ongelmien ratkaisuun. Menetelmät ovat tyypillisesti joko koetoimintaan tai laskentaan ja mallintamiseen perustuvia tai näiden yhdistelmiä. Ymmärrät, miten teollinen tuotanto vaikuttaa ympäristöön ja miten ympäristöä voidaan suojella. Perehdyt myös prosessien turvallisuuteen, kustannusten laskentaan sekä taloudellisen kannattavuuden arviointiin.

Saat valmiudet suunnitella teollisuudelle prosesseja ja laitteita sekä tehdä alan tuotekehitykseen, käyttötehtäviin ja laadunvalvontaan liittyviä tehtäviä. Hallitset myös teollisuudessa syntyvien jätteiden hyödyntämisen ja vesien käsittelyn.

Kemiantekniikan koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon. Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi kemiantekniikan englanninkielisessä maisteriohjelmassa Master's Programme of Chemical Engineering and Water Treatment. Maisteriohjelman kesto on noin kaksi vuotta.

Tarkemmat kemiantekniikan opintosisällöt löydät opinto-oppaasta.

Opintojen rakenne

» Yleisopinnot (78 op)

 • Johdatus kemiantekniikan opiskeluun 1 op
 • Työturvallisuus laboratoriossa 1 op
 • Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2 op
 • Lämmönsiirron perusteet 3 op
 • Virtaustekniikka I 3 op
 • Tilastomatematiikka I 3 op
 • Numeeriset menetelmät I 3 op
 • Johdatus tekniseen laskentaan 4 op
 • Funktiot, lineaarialgebra ja vektorit 3 op
 • Differentiaalilaskenta ja sovellukset 4 op
 • Integraalilaskenta ja sovellukset 3 op
 • Differentiaaliyhtälöiden peruskurssi 3 op
 • Usean muuttujan funktiot ja sarjat 3 op
 • Mekaniikan perusteet 4 op
 • Lämpöopin perusteet 3 op
 • Aaltoliikeoppi 3 op
 • Yritystalouden perusteet 3 op
 • Uusiutuva energia 3 op
 • Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi 6 op

» Kieli- ja viestintäopinnot (14 op)

 • Tekniikan puhe- ja kirjoitusviestintä 3 op
 • Svenska för teknologer 2 op
 • Yhtä vierasta kieltä 4 op

» Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot (vähintään 80 op)

 • Yleinen kemia 3 op
 • Biojalostamot 3 op
 • Epäorgaanisen kemian perusteet 3 op
 • Epäorgaaniset analyysit 2 op
 • Orgaanisen kemian perusteet 4 op
 • Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 2 op
 • Biokemian perusteet 2 op
 • Analyyttisen kemian perusteet 2 op
 • Analyyttisen kemian laboratoriotyöt 3 op
 • Kiinteiden materiaalien karakterisointi 3 op
 • Kemiallinen termodynamiikka 5 op
 • Fysikaalisen kemian laboratoriotyöt 3 op
 • Mekaaniset yksikköoperaatiot 3 op
 • Aineensiirron perusteet 4 op
 • Yksikköoperaatioiden mitoitus 4 op
 • Yksikköprosessien laboratoriotyöt 4 op
 • Soveltavan kemian laboratoriotyöt 4 op
 • Johdanto kemianteollisuuden prosesseihin 3 op
 • Prosessi- ja tehdassuunnittelu 4 op
 • Prosessisimuloinnin perusteet 4 op
 • Prosessiturvallisuus 2 op
 • Kemiallinen dynamiikka 4 op
 • Kemiallinen reaktiotekniikka 5 op
 • Kandidaatintyö ja seminaari 10 op

» Sivuopinnot (vähintään 24 op)

 • Sivuopinnot voi vapaasti valita LUT:n tarjonnasta tai tehdä vaihdossa/muussa yliopistossa.

» Vapaasti valittavat opinnot

 • Valinnaisia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Valinnaisiin opintoihin voi vapaasti valita LUT:n opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden.

Kemiantekniikan opiskelu käytännössä

Kemiantekniikan opiskelu LUT:ssä perustuu työelämän tarpeisiin. Perinteisten luentojen lisäksi opintoihin sisältyy laskuharjoituksia, laboratoriotyöskentelyä, projekteja sekä ryhmätöitä.

Tehtävien ja harjoitusten parissa tutustut tekniseen ongelmanratkaisuun, suunnittelu- ja kehitystyöhön, tiimityöskentelyyn sekä prosessien kannattavuuden arviointiin.  Opit ymmärtämään talouden hallintaa ja opettelet tuotekehitykseen tarvittavia taitoja.

Laboratoriotyöt ovat kemisti-insinööreille tärkeä osa koulutusta. LUT:ssä pääset työskentelemään tasokkaasti varustelluissa, nykyaikaisissa laboratorioissa. Pääset tutkimaan ilmiöitä käytännössä, tekemään kokeita sekä harjoittelemaan raportointitaitojasi. Lisäksi saat käyttää laitteita, jotka ovat käytössä myös teollisuudessa tai ovat vasta tulossa teollisuuden käyttöön. Ennen omatoimista laboratoriotyöskentelyä suoritat kurssin, jossa käydään läpi turvallisen laboratoriotyöskentelyn perusteet. Laboratoriotyöt ovat pääasiassa ryhmätöitä.

Projektimaista työskentelyä korostetaan koulutuksessa yhä enemmän. Projekteissa pääset ratkaisemaan teollisuuden haasteita tai osallistumaan yliopiston tutkimusprojekteihin. Opit toimimaan osana monialaista tiimiä, ottamaan vastuuta ja työskentelemään itsenäisesti, luovasti sekä oma-aloitteisesti. Samalla opit myös monia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten tiedonhakua, pitkäjänteisyyttä, itsevarmuutta ja insinöörimäistä ajattelua.

Suuntautumisvaihtoehdot kemiantekniikassa

Suuntautumisvaihtoehtosi kandidaatin opinnoissa on kemiantekniikka. Laaja kemiantekniikan kandidaatin tutkinto antaa erinomaiset valmiudet jatkaa opintoja missä tahansa kemiantekniikan kolmesta diplomi-insinööriohjelmasta. Sivuopinnot voit valita mistä tahansa tekniikan tai kauppatieteiden koulutusohjelmasta. Etenkin tekniikan ja kauppatieteiden tai tuotantotalouden yhdistelmä tutkinnossa on erittäin haluttu työmarkkinoilla.

Kemiantekniikan DI-ohjelmat

Suoritettuasi kemiantekniikan kandidaatintutkinnon, voit jatkaa opintojasi suoraan kemiantekniikan maisteriohjelmassa Master's Programme of Chemical Engineering and Water Treatment. Vaikka opetus tapahtuu englannin kielellä, joidenkin yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä on myös mahdollista.

Kemiantekniikan maisteriohjelmassa on kaksi syventymiskohdetta: Chemical and Process Engineering ja Water Treatment, joista valitset toisen.

Lisäksi sinulla on myös mahdollinen väylä suorittaa DI-opinnot etä- tai monimuoto-opintoina Biorefineries-ohjelmassa.

Chemical and Process Engineering

Ohjelmassa keskityt kemiallisten prosessien suunnitteluun, mikä mahdollistaa laajamittaisen teollisen tuotannon. Opit mallintamaan suuria teollisia prosesseja ja suunnittelemaan energiatehokkaita ja raaka-aineita tehokkaasti käyttäviä kokonaisuuksia.

Chemical Engineering for Water Treatment

Ohjelmassa keskityt puhtaan veden saatavuuden ja teollisuuden käyttämien ja tuottamien vesien laadun parantamiseen. Opit erilaisia vedenkäsittelyn tekniikoita ja syvennyt vedenpuhdistuksen menetelmiin tutkimalla muun muassa jätevesien ja raakavesien käsittelyä.

Lue lisää kemiantekniikan maisteriohjelman nettisivuilta