Kemiantekniikan opintojen sisältö ja rakenne

Kemiantekniikan avulla ratkot merkittäviä ympäristöhaasteita, kuten puhtaan veden saatavuuteen, materiaalien kierrättämiseen, luonnonvarojen ehtymiseen ja päästöjen vähentämiseen liittyviä ongelmia ja kehität teollisuuden tuotantoa entistä tehokkaammiksi.

Laaja-alainen koulutus antaa sinulle lähes rajattomat mahdollisuudet tulevaa työelämää ajatellen: LUTista valmistuneita kemiantekniikan diplomi-insinöörejä on työllistynyt tehtäviin ja aloille, joita ei vielä viisi vuotta sitten ollut olemassa. Kemisti-insinöörejä työskentelee muun muassa nyhtökauran parissa, Keskusrikospoliisilla ja Metallinjalostajat ry:n johdossa.

"Kemiantekniikka on ajankohtainen ala nyt ja tulevaisuudessa"

IIta Hinkkanen haluaa osaltaan olla tekemässä maailmasta puhtaampaa paikkaa, ja kemiantekniikan avulla hän pystyy tekemään konkreettisia asioita sen eteen.

Tutustu Iitan tarinaan

Mitä kemiantekniikassa opiskellaan?

Kemiatekniikan opinnot pohjautuvat kemiaan ja muihin luonnontieteisiin. Opit ymmärtämään ja käsittelemään kemiantekniikan tärkeimpiä ilmiöitä, kuten kemiallisia reaktioita, aineiden olomuodon muutoksia, sekoitusta ja virtauksia sekä niitä selittäviä teorioita. Tutustut yleisimpiin kemiallisiin analyysimenetelmiin ja mittaustekniikoihin. Sovellat osaamistasi niin laboratorio- kuin teollisen tuotannon mittakaavassa.

Opit valitsemaan sopivat menetelmät teollisuudessa ilmenevien ongelmien ratkaisuun. Menetelmät ovat tyypillisesti joko koetoimintaan tai laskentaan ja mallintamiseen perustuvia tai näiden yhdistelmiä. Ymmärrät, miten teollinen tuotanto vaikuttaa ympäristöön ja miten ympäristön tilaa voidaan kemiantekniikan menetelmin seurata ja parantaa. Perehdyt myös prosessien turvallisuuteen, kustannusten laskentaan sekä taloudellisen kannattavuuden arviointiin.

Saat valmiudet suunnitella teollisuudelle prosesseja ja laitteita sekä tehdä alan tuotekehitykseen, käyttötehtäviin ja laadunvalvontaan liittyviä tehtäviä. Hallitset myös teollisuudessa syntyvien jätteiden hyödyntämisen ja vesien käsittelyn.

Kemiantekniikan koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon. Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi kemiantekniikan englanninkielisissä maisteriohjelmissa. Tarjolla on kolme englanninkielistä ohjelmaa: BiorefineriesChemical Engineering ja Water Technology. Maisteriohjelman kesto on noin kaksi vuotta.

Tarkemmat tiedot kemiantekniikan kandidaatin opintojen rakenteesta löydät vuoden 2021–2022 opinto-oppaasta.

Opintojen rakenne

» Yleisopinnot (vähintään 61 op)

 • Johdatus kemiantekniikan opiskeluun 3 op
 • Työturvallisuus laboratoriossa 1 op
 • Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2 op
 • Yleinen kemia 3 op
 • Matematiikka I, 6 op
 • Matematiikka II, 6 op
 • Matematiikka III, 4 op
 • Tilastomatematiikka I, 3 op
 • Numeeriset menetelmät I, 3 op
 • Johdatus tekniseen laskentaan 4 op
 • Lämpöoppi 4 op
 • Säätötekniikan perusteet B 3 op
 • Lämmönsiirron perusteet 3 op
 • Basics of Renewable Energy Engineering 3 op
 • Fluid Mechanics I, 3 op
 • Yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen perusteet 3 op
 • Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi 6 op

» Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 8 op)

 • Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
 • Svenska i arbetslivet (teknik) 2 op
 • Yhtä vierasta kieltä 4 op

» Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot (vähintään 84 op)

 • Kandidaatintyö ja seminaari 10 op
 • Epäorgaanisen kemian perusteet 3 op
 • Epäorgaaniset analyysit 2 op
 • Orgaanisen kemian perusteet 4 op
 • Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 2 op
 • Biokemian perusteet 2 op
 • Analyyttisen kemian perusteet 3 op
 • Analyyttisen kemian laboratoriotyöt 2 op
 • Kiinteiden materiaalien karakterisointi 3 op
 • Kemiallinen termodynamiikka 5 op
 • Fysikaalisen kemian laboratoriotyöt 3 op
 • Kemiallinen dynamiikka 3 op
 • Kemiallinen reaktiotekniikka 5 op
 • Reaktiotekniikka 3 op
 • Mekaaniset yksikköoperaatiot 4 op
 • Yksikköoperaatioiden mitoitus A 4 op
 • Yksikköoperaatioiden mitoitus B 4 op
 • Yksikköprosessien laboratoriotyöt 4 op
 • Soveltavan kemian laboratoriotyöt 4 op
 • Johdanto kemianteollisuuden prosesseihin 3 op
 • Prosessi- ja tehdassuunnittelu 4 op
 • Prosessisimuloinnin perusteet 4 op
 • Prosessi- ja työturvallisuus 2 op
 • Biojalostamot 3 op

» Sivuopinnot (vähintään 20 op)

 • Sivuopinnot voi vapaasti valita LUTin tarjonnasta tai tehdä vaihdossa/muussa yliopistossa.

» Vapaasti valittavat opinnot

 • Valinnaisia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Valinnaisiin opintoihin voi vapaasti valita LUTin opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden.

Kemiantekniikan opiskelu käytännössä

Kemiantekniikan opiskelu LUTissa perustuu työelämän tarpeisiin. Perinteisten luentojen lisäksi opintoihin sisältyy laskuharjoituksia, laboratoriotyöskentelyä, projekteja sekä ryhmätöitä.

Tehtävien ja harjoitusten parissa tutustut tekniseen ongelmanratkaisuun, suunnittelu- ja kehitystyöhön, tiimityöskentelyyn sekä prosessien kannattavuuden arviointiin. Opit ymmärtämään talouden hallintaa ja opettelet tuotekehitykseen tarvittavia taitoja.

Laboratoriotyöt ovat kemisti-insinööreille tärkeä osa koulutusta. LUTissa pääset työskentelemään tasokkaasti varustelluissa, nykyaikaisissa laboratorioissa. Pääset tutkimaan ilmiöitä käytännössä, tekemään kokeita sekä harjoittelemaan raportointitaitojasi. Lisäksi saat käyttää laitteita, jotka ovat käytössä myös teollisuudessa tai ovat vasta tulossa teollisuuden käyttöön. Ennen omatoimista laboratoriotyöskentelyä suoritat kurssin, jossa käydään läpi turvallisen laboratoriotyöskentelyn perusteet. Laboratoriotyöt ovat pääasiassa ryhmätöitä.

Projektimaista työskentelyä korostetaan koulutuksessa yhä enemmän. Projekteissa pääset ratkaisemaan teollisuuden haasteita tai osallistumaan yliopiston tutkimusprojekteihin. Opit toimimaan osana monialaista tiimiä, ottamaan vastuuta ja työskentelemään itsenäisesti, luovasti sekä oma-aloitteisesti. Samalla opit myös monia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten tiedonhakua, pitkäjänteisyyttä, itsevarmuutta ja insinöörimäistä ajattelua.

Suuntautumisvaihtoehdot kemiantekniikassa

Suuntautumisvaihtoehtosi kandidaatin opinnoissa on kemiantekniikka. Laaja kemiantekniikan kandidaatin tutkinto antaa erinomaiset valmiudet jatkaa opintoja missä tahansa kemiantekniikan kolmesta diplomi-insinööriohjelmasta. Sivuopinnot voit valita mistä tahansa tekniikan tai kauppatieteiden koulutusohjelmasta. Etenkin tekniikan ja kauppatieteiden tai tuotantotalouden yhdistelmä tutkinnossa on erittäin haluttu työmarkkinoilla.

Kemiantekniikan DI-ohjelmat

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi yhdessä kemiantekniikan kolmesta maisteriohjelmasta: BiorefineriesChemical Engineering tai Water Technology. Vaikka opetus tapahtuu englannin kielellä, joidenkin yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä on myös mahdollista.

Biorefineries

Ohjelmassa keskityt suunnittelemaan moderneja biojalostusprosesseja sekä uusia ympäristöystävällisiä tuotteita erilaisia luonnon raaka-aineita hyödyntäen. Opit ymmärtämään biojalostamon laajana kokonaisuutena, johon sisältyy laaja kirjo teknologioita ja materiaaleja. Kokonaisuuteen kuuluu myös bioenergiaa ja -taloutta sekä biojalostamoon liittyvää jätevedenkäsittelyä.

Lue lisää maisteriohjelman nettisivuilta.

Chemical Engineering

Ohjelmassa keskityt kemiallisten prosessien suunnitteluun ja suunnittelemaan energiatehokkaita sekä raaka-aineita tehokkaasti käyttäviä, ympäristön kannalta kestäviä kokonaisuuksia. Opit mallintamaan niin suuria teollisia prosesseja kuin niiden osaprosessejakin ja ymmärtämään nykyaikaista teollista tuotantoa.

Lue lisää maisteriohjelman nettisivuilta.

Water Technology

Ohjelmassa keskityt menetelmiin puhtaan veden saatavuuden edistämiseksi ja teollisuuden käyttämien ja tuottamien vesien laadun parantamiseksi. Opit erilaisia tekniikoita, joilla raaka-, prosessi- ja jätevesiä käsitellään ja puhdistetaan sekä syvennyt kestävän kehityksen mukaisiin menetelmiin ja veden kierrätykseen. Water Techology -ohjelma toteutetaan monimuoto-opetuksena, mikä mahdollistaa suurelta osin myös etäopiskelun.

Lue lisää maisteriohjelman nettisivuilta.

Kemiantekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
16.3.–30.3.2022 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.