Tietotekniikan opintojen sisältö ja rakenne

Tietotekniikan opinnot antavat valmiudet hyödyntää ohjelmistotuotannon tekniikoita ja menetelmiä, joilla tehostat yritysten toimintaa ja parannat digitaalisia palveluja. Opit myös itse tekemään ohjelmia eri sovellusalueille.

LUTin tietotekniikan opintojen sisällöissä on vahva yhteys tuotantotalouteen ja kauppatieteisiin, minkä avulla erotut työmarkkinoilla. Liiketoimintanäkökulma ja koulutusohjelman jatkuva vuoropuhelu alan yritysten kanssa varmistavat, että sinua arvostetaan työmarkkinoilla.

"Yksilöllinen tutkinto luo vahvan pohjan työelämään"

Tietotekniikan opiskelija Julia Tasa pitää siitä, että tutkintoa on helppo täydentää itseään kiinnostavilla sivuopinnoilla, joten tutkinnosta tulee varmasti itselle sopiva ja yksilöllinen.

Lue lisää

Mitä tietotekniikassa opiskellaan?

Tietotekniikan koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 opintopistettä). Kandidaatinopintojen jälkeen sinulla on oikeus jatkaa tietotekniikan diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmassa.

Tietotekniikan kandidaattiohjelman ydinopintojen tärkein tavoite on kyky osallistua ohjelmistoprojekteihin kehittäjänä.

Ydinopinnoissa keskitytään aluksi perusasioiden ymmärtämiseen sekä ohjelmointitaidon oppimiseen. Taitojen lisääntyessä ohjelmoinnin tukena käytetään erilaisia työkaluohjelmia. Tutuksi tulevat perusohjelmointikielet kuten Python, C, Java ja SQL sekä debuggerit, versionhallinta, virheenjäljittimet ja erilaiset suunnitteluohjelmat. Laaja-alainen ohjelmointikielten ja työkalujen käyttö on tärkeää, sillä se mahdollistaa sopivien kielten ja työkalujen valinnan tarpeiden perusteella.

Opit alan keskeiset käsitteet ja teoriat, ja pääset hyödyntämään matematiikkaa ja luonnontieteitä ongelmien ratkaisemisessa. Opinnot painottuvat käytännön ohjelmistokehitystaitoihin, mutta saat myös hyvät lähtökohdat tieteelliseen ajatteluun ja valmiuksia työskennellä tutkimuksen parissa.

Kandidaatin opinnot antavat valmiudet toimia ohjelmistoprojekteissa mm. ohjelmistosuunnittelijan ja testaajan rooleissa. Sivuopinnoiksi voit valita LUTin laajasta tarjonnasta joko jonkin muun tekniikan alan tai kauppatieteiden kokonaisuuden.

Tietotekniikan opiskelu käytännössä

Tietotekniikassa opinnoissa korostuu ongelmanratkaisuun pohjautuva oppiminen ja opiskelu sisältää paljon käytännön ohjelmointia. Saat valmiuksia ongelmanratkaisuun esimerkiksi code campeillä, joilla pääset suunnittelemaan ja rakentamaan tiimityönä ohjelmistoja yrityksiltä saatujen ongelmien ratkaisemiseksi.

Koska ammattimainen ohjelmointi on useimmille opiskelijoille uusi asia, käytetään erityisesti ohjelmoinnin peruskursseilla LUTin omien opettajien tekemiä, opiskelua helpottavia ohjelmointioppaita. Lisäksi kursseilla hyödynnetään luentovideoita sekä verkkokursseja ja verkko-opiskelun ratkaisuja.

Perusohjelmointikurssien jälkeen opintojesi painopiste siirtyy ohjelmistotuotantoon eli käyttövalmiin ohjelman ja sen muiden keskeisten elementtien kuten asennusohjelmiston ja dokumentaation, tuotantoon ja siihen, miten ohjelmistotuotantoa voidaan tehdä tehokkaasti eri tilanteissa.

LUTissa opetus ja harjotusten tekeminen tapahtuvat pienissä opetusryhmissä: saat usein yksilöllistä tukea oppimiseesi.

Opiskelun sisältöjä tietotekniikassa:

 • Tietojenkäsittely
 • Ohjelmointi
 • Ohjelmistotuotanto
 • Verkkosovellukset
 • Tietorakenteet ja algoritmit
 • Tietokannat

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto koostuu yleisopinnoista (vähintään 64 op), tietotekniikan aineopinnoista (vähintään 81 op), sivuopinnoista (24 op) sekä valinnaisista opinnoista (valitaan siten, että 180 op täyttyy). Tutkinto rakentuu seuraavanlaisesti:

» Yleisopinnot (väh. 64 op)

 • Johdatus tietotekniikan opiskeluun 3 op
 • Johdatus tietojärjestelmiin 3 op
 • Johdatus toimisto‐ohjelmiin 3 op
 • Matematiikka I 6 op
 • Tilastomatematiikka I 3 op
 • Innovaatio‐ ja teknologiajohtamisen peruskurssi 6 op
 • Yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen perusteet 3 op
 • Kustannusjohtamisen peruskurssi 6 op
 • Ohjelmoinnin ja data-analytiikan perusteet 6 op
 • Ohjelmistotuotanto 6 op
 • Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2 op
 • Project Management 6 op
 • English for Professional Development (Technology) 4 op
 • Svenska i arbetslivet (teknik) 2 op TAI Svenska i arbetslivet (handel) 2 op
 • Työelämän viestintä (tekniikka) 3 op TAI Työelämän viestintä (kauppa) 3 op TAI Tieteellinen viestintä 3 op

» Aineopinnot (vähintään 81 op)

 • Area Expert's Views on Future Work-life Expectations 6 op
 • C-ohjelmoinnin perusteet 3 op
 • Database Systems Management 3 op
 • Diskreetit mallit ja menetelmät 3 op
 • Distributed Systems 6 op
 • Käyttöjärjestelmät ja systeemiohjelmointi 6 op
 • Käyttöliittymät ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu 6 op
 • Ohjelmistotestauksen periaatteet 3 op
 • Olio-ohjelmointi 6 op
 • Tietokantojen perusteet 3 op
 • Tietojenkäsittelyn perusteet 6 op
 • Tietojenkäsittelytieteen perusteet 6 op
 • Tietorakenteet ja algoritmit 6 op
 • WWW‐sovellukset 6 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
 • Kandidaatintyö ja seminaari 10 op

» Sivuopinnot (vähintään 24 op)

 • Koulutusohjelma suosittelee seuraavia sivuainekokonaisuuksia:
 • Tuotantotalous
 • Yrittäjyys
 • Liiketoimintaosaaminen
   
 • Sivuopinnot voi valita myös seuraavista:
 • Konetekniikka
 • Energiatekniikka
 • Ympäristötekniikka
 • Kemia
 • Sähkötekniikka
 • Teknillinen fysiikka
 • Teknillinen matematiikka
 • Data-analytiikka
 • Huom! Tarkista ns. laajan sivuopinnon esitietovaatimukset, jos haluat jatkaa saman alan sivuopintoa DI-vaiheessa.

» Vapaasti valittavat opinnot (vähintään 13 op)

 • Suoritetaan siten, että tutkinnon vaatimat 180 op täyttyvät

Tarkemmat tietotekniikan kandidaatin tutkinnon opintosisällöt löydät opinto-oppaasta 2018-2019.

Tietotekniikan diplomi-insinööriohjelmat

Kandidaatintutkinnon (180 op) suoritettuasi sinulla on oikeus jatkaa DI-ohjelmassa (120 op) diplomi-insinööriksi. Diplomi-insinöörin ohjelmassa osaamisesi syventyy, ja sen suoritettuasi voit tyypillisesti olla ohjelmistoprojekteissa keskeinen asiantuntija tai vastuullinen vetäjä.

Diplomi-insinöörinä kehität yrityksille uusia teknisiä ratkaisuja sekä koko yrityksen toimintaa. Valmistuttuasi pystyt vaikuttamaan siihen, kuinka tietotekniset ratkaisut auttavat koko yhteiskuntaa kehittymään kestävämpään suuntaan. Pystyt vihreään tietotekniikkaan pohjautuvalla osaamisella esimerkiksi tehostamaan teollista tuotantoa ja raaka-aineitaan käyttöä tai parantamaan terveydenhoitopalvelujen toimivuutta.

Software Engineering and Digital Transformation

Syvennyt ohjelmistojen ja tietojärjestelmien tuotantoon. Hallitset ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut sekä järjestelmien välisen kommunikoinnin ja tietoverkkojen käytön ohjelmistoissa. Saat valmiudet ohjelmistojen ja tietojärjestelmien johtamiseen ja ylläpitoon sekä ohjelmistotalon, että järjestelmän tilaajan roolissa.

Lue lisää Software Engineering and Digital Transformation-maisteriohjelman sivuilta.

Tietotekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
18.3.–1.4.2020
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.