Tietotekniikan opintojen sisältö ja rakenne

Tietotekniikan opinnot antavat valmiudet hyödyntää ohjelmistotuotannon tekniikoita ja menetelmiä, joilla tehostat yritysten toimintaa ja parannat digitaalisia palveluja. Opit myös itse tekemään ohjelmia eri sovellusalueille.

LUT:n tietotekniikan opintojen sisällöissä on vahva yhteys tuotantotalouteen ja kauppatieteisiin, ja erotut työmarkkinoilla. Liiketoimintanäkökulma ja koulutusohjelman jatkuva vuoropuhelu alan yritysten kanssa varmistavat, että sinua arvostetaan työmarkkinoilla.

"Yksilöllinen tutkinto luo vahvan pohjan työelämään"

Tietotekniikan opiskelija Julia Tasa pitää siitä, että tutkintoa on helppo täydentää itseään kiinnostavilla sivuopinnoilla, joten tutkinnosta tulee varmasti itselle sopiva ja yksilöllinen.

Lue lisää

Mitä tietotekniikassa opiskellaan?

Tietotekniikan koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 opintopistettä). Kandidaatinopintojen jälkeen sinulla on oikeus jatkaa tietotekniikan diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmassa.

Tietotekniikan kandidaattiohjelman pääaineopinnoissa tärkein tavoite on saavuttaa kyky osallistua ohjelmistoprojekteihin kehittäjänä.

Pääaineopinnoissa keskitytään aluksi perusasioiden ymmärtämiseen sekä ohjelmointitaidon oppimiseen. Taitojen lisääntyessä ohjelmoinnin tukena käytetään erilaisia työkaluohjelmia. Näin sinulle tulevat tutuiksi perusohjelmointikielet kuten Python, C, Java ja SQL sekä debuggerit, versionhallinta, virheenjäljittimet ja erilaiset suunnitteluohjelmat. Laaja-alainen ohjelmointikielten ja työkalujen käyttö on tärkeää, sillä se mahdollistaa sopivien kielten ja työkalujen valinnan tarpeiden perusteella.

Kandidaatin tutkinnon oppimistavoitteisiin kuuluu alan keskeiset käsitteet ja teoriat. Opit hyödyntämään matematiikkaa ja luonnontieteitä ongelmien ratkaisemisessa. Tutkinto painottuu käytännön ohjelmistokehitystaitoihin, mutta saat myös hyvät lähtökohdat tieteelliseen ajatteluun ja saat valmiuksia työskennellä tutkimuksen parissa.

Kandidaatin opinnot antavat valmiudet toimia ohjelmistoprojekteissa mm. ohjelmistosuunnittelijan ja testaajan rooleissa. Sivuopinnoiksi voit valita LUT:n laajasta tarjonnasta joko jonkin muun tekniikan alan tai kauppatieteiden kokonaisuuden.

Tietotekniikan opiskelu käytännössä

Tietotekniikassa opiskelusi sisältää paljon käytännön ohjelmointia. Opinnoissasi korostuu ongelmanratkaisuun pohjautuva oppiminen.  Saat ongelmanratkaisuun valmiuksia esimerkiksi code campeillä, joilla pääset suunnittelemaan ja rakentamaan tiimityönä ohjelmistoja yrityksiltä saatujen ongelmien ratkaisemiseksi. Koska ammattimainen ohjelmointi on useimmille opiskelijoille uusi asia, käytetään erityisesti ohjelmoinnin peruskursseilla LUT:n omien opettajien tekemiä, opiskelua helpottavia ohjelmointioppaita. Lisäksi kursseilla hyödynnetään luentovideoita sekä verkkokursseja ja verkko-opiskelun ratkaisuja.

Perusohjelmointikurssien jälkeen opintojesi painopiste siirtyy ohjelmistotuotantoon, eli käyttövalmiin ohjelman ja sen muiden keskeisten elementtien kuten asennusohjelmiston ja dokumentaation, tuotantoon ja siihen, miten ohjelmistotuotantoa voidaan tehdä tehokkaasti eri tilanteissa.

LUT:ssa pääset myös hyödyntämään pienissä opetusryhmissä tapahtuvaa opetusta ja harjoitusten tekemistä: saat usein yksilöllistä tukea oppimiseesi.

Opiskelun sisältöjä tietotekniikassa:

 • Tietojenkäsittely
 • Ohjelmointi
 • Ohjelmistotuotanto
 • Verkkosovellukset
 • Tietorakenteet ja algoritmit
 • Tietokannat

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto koostuu yleisopinnoista (vähintään 64 op), tietotekniikan aineopinnoista (vähintään 81 op), sivuopinnoista (24 op) sekä valinnaisista opinnoista (valitaan siten, että 180 op täyttyy). Tutkinto rakentuu seuraavanlaisesti:

» Yleisopinnot (väh. 64 op)

 • Johdatus tietotekniikan opiskeluun 3 op
 • Johdatus tietojärjestelmiin 3 op
 • Johdatus toimisto‐ohjelmiin 3 op
 • Funktiot, lineaarialgebra ja vektorit 3 op
 • Differentiaalilaskenta ja sovellukset 4 op
 • Tilastomatematiikka I 3 op
 • Tilastomatematiikan harjoitustyö 1 op
 • Innovaatio‐ ja teknologiajohtamisen peruskurssi 6 op
 • Yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen perusteet 3 op
 • Kustannusjohtamisen peruskurssi 6 op
 • Ohjelmoinnin perusteet 6 op
 • Ohjelmistotuotanto 6 op
 • Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2 op
 • English Communication for Engineering Professionals 4 op
 • Project Management 6 op
 • Svenska för teknologer 2 op TAI Teknisk svenska 2 op
 • Tekniikan puhe‐ ja kirjoitusviestintä 3 op TAI Talouselämän viestintä 3 op

» Aineopinnot (vähintään 81 op)

 • Numeeriset menetelmät I 3 op
 • Tietojenkäsittelyn perusteet 6 op
 • Tietojenkäsittelytieteen perusteet 6 op
 • Tietorakenteet ja algoritmit 6 op
 • Research/Industry Forum in Software Technology and Engineering 6 op
 • Käyttöliittymät ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu 6 op
 • WWW‐sovellukset 6 op
 • Käyttöjärjestelmät ja systeemiohjelmointi 6 op
 • Hajautetut järjestelmät 6 op
 • C‐ohjelmoinnin ja testauksen periaatteet 6 op
 • Olio‐ohjelmointi 6 op
 • Tietokannat 6 op
 • Tekniikan tutkimusviestintä 2 op
 • Kandidaatintyö ja seminaari 10 op

» Sivuopinnot (24 op)

 • Sivuopintokokonaisuus on vapaasti valittavissa tekniikan tai kauppatieteiden tarjoamista kokonaisuuksista. Valinnalla voi olla merkitystä DI-vaiheen sivuopintokokonaisuuden valintaan

» Vapaasti valittavat opinnot

 • Suoritetaan siten, että tutkinnon vaatimat 180 op täyttyvät

Tarkemmat tietotekniikan kandidaatin tutkinnon opintosisällöt löydät opinto-oppaasta.

Tietotekniikan diplomi-insinööriohjelmat

Kandidaatintutkinnon (180 op) suoritettuasi sinulla on oikeus jatkaa DI-ohjelmassa (120 op) diplomi-insinööriksi. Diplomi-insinöörin ohjelmassa osaamisesi syventyy, ja sen suoritettuasi voit tyypillisesti olla ohjelmistoprojekteissa keskeinen asiantuntija tai vastuullinen vetäjä.

Diplomi-insinöörin opinnot valmistavat sinua kehittämään yrityksille uusia teknisiä ratkaisuja, sekä kehittämään koko yrityksen toimintaa. Valmistuttuasi pystyt vaikuttamaan siihen kuinka tietotekniset ratkaisut auttavat koko yhteiskuntaa kehittymään kestävämpään suuntaan. Pystyt vihreään tietotekniikkaan pohjautuvilla tiedoillasi ja taidoillasi esimerkiksi edesauttamaan teollista tuotantoa käyttämään raaka-aineitaan tehokkaammin tai parantamaan terveydenhoitopalvelujen toimivuutta.

Diplomi-insinöörin tutkinnon voit valintasi mukaan suorittaa toisessa kahdesta tietotekniikan DI-ohjelmasta, joissa molemmissa opetuskielenä on englanti.

Software Engineering and Digital Transformation

Syvennyt ohjelmistojen ja tietojärjestelmien tuotantoon. Hallitset ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut sekä järjestelmien välisen kommunikoinnin ja tietoverkkojen käytön ohjelmistoissa. Saat valmiudet ohjelmistojen ja tietojärjestelmien johtamiseen ja ylläpitoon sekä ohjelmistotalon, että järjestelmän tilaajan roolissa.

Lue lisää Software Engineering and Digital Transformation-maisteriohjelman sivuilta.

Tietotekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
Kevät 2019
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.