Energiatekniikan opintojen sisältö ja rakenne

LUT:ssä energiatekniikan tutkimus ja koulutus pohjautuvat vahvaan voimalaitostekniikan ja energiatalouden osaamiseen. Tarjoamme myös ainutlaatuista ydinvoimatekniikan koulutusta, jossa pääpaino on ydinturvallisuudessa. Koulutusohjelmamme painotukset on valittu työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella.

Katso video: Hilla Kinnunen vertaili mahdollisuuksia opiskella energia-alaa ja valitsi LUT:n järjellä ja tunteella. Nuori kangasniemeläinen haluaa olla mukana muuttamassa maailmaa kestävämpään suuntaan. 

Mitä energiatekniikassa opiskellaan?

Energiatekniikan opinnot kattavat energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarvittavat tekniikat ja järjestelmät. Energiaa voidaan tuottaa muun muassa auringosta, tuulesta, öljystä, kivihiilestä, ydinvoimasta ja biomassasta, kuten puusta.

Opintojesi kantavia teemoja ovat energian tehokas tuotanto ja käyttö sekä ympäristöystävällisyys. Koulutuksesi pohjana ovat kolme energiatekniikan keskeistä osaamisaluetta:

 1. energiatekniikkaan liittyvät fysikaaliset ilmiöt eli esimerkiksi energian muodon ja voiman suuruuteen vaikuttavat toimintaperiaatteet,
 2. energian muuntaminen muodosta toiseen sekä
 3. energian muuntamiseen tarvittavat koneet ja laitteet. 

Energian muuntamisessa on kyse luonnon energiavarojen, kuten veden, tuulen tai biomassan muuttamisesta ihmiskäyttöön sopivaksi energiaksi eli esimerkiksi lämmöksi, sähköksi tai höyryksi.

Opintojen aikana perehdyt muun muassa lämpöön, lämmönsiirtoon sekä nesteiden ja kaasujen virtauksiin liittyviin ilmiöihin, voimalaitosten tekniikkaan ja turvalliseen käyttöön sekä ympäristöystävällisiin energian tuotanto- ja jakelujärjestelmiin. Myös energialiiketoiminta tulee sinulle tutuksi.

Saat valmiudet tarkastella eri energiamuotojen hyödyntämistä esimerkiksi energiantuotannossa, rakennusten lämmityksessä ja liikenteessä sekä teollisuudessa. Opit ymmärtämään, miten paljon energian tuottaminen, jakelu ja käyttö aiheuttavat päästöjä sekä miten päästöjä hillitään. Saat kattavan kokonaiskuvan siitä, miten Suomessa energiavaroja käytetään.

Energiatekniikan opinnoissa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon. Suoritettuasi kandidaatin tutkinnon voit jatkaa opintojasi suoraan energiatekniikan maisteriohjelmissa. Maisteriohjelmat ovat pääosin englanninkielisiä. LUT:stä valmistuneena energiatekniikan kandidaattina voit suorittaa diplomi-insinöörin tutkinnon osittain myös suomeksi.

Tarkemmat energiatekniikan kandidaatin tutkinnon opintosisällöt löydät opinto-oppaasta.

Energiatekniikan opiskelu käytännössä

Opintosi koostuvat teorialuennoista, laskuharjoituksista, yritysvierailuista, projekteista sekä itsenäisesti että ryhmissä tehtävistä harjoitustöitä. Harjoitustehtävät sekä projektiopinnot valmentavat sinua käytännönläheisesti työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen soveltamiseen. Ne tukevat myös ryhmätyötaitojesi, vastuullisuutesi ja esiintymistaitojesi kehittymistä.

Luentojen ja harjoitustehtävien ohella opintoihisi sisältyy runsaasti laboratoriotyöskentelyä: opit mittamaan ja analysoimaan muun muassa lämpötilan, paineen, lämmönjohtuvuuden ja säteilyn arvoja sekä soveltamaan niitä energian tuotantoon. Samalla harjoittelet myös raportointitaitojasi.

Yhteistyö työelämän kanssa näkyy opinnoissasi vahvimmin vierailuluentoina ja projekteina, joita toteutetaan yhdessä alueen yritysten kanssa. Myös opetushenkilökunnalla on vahva käytännön osaaminen teollisuudesta.

Projekteissa ja sekä muissa harjoitustöissä on usein mukana myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoita. Monialaiset opinnot lisäävät eri alojen välistä vuorovaikutusta ja kannustavat sinua erilaisten näkökulmien huomioonottamiseen sekä uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen.

Opintojen rakenne

» Yleisopinnot (70 op)

 • Aaltoliikeoppi 3 op
 • Differentiaalilaskenta ja sovellukset 4 op
 • Differentiaaliyhtälöiden peruskurssi 3 op
 • Energiatalouden johdantokurssi 2 op
 • Energiatekniikan peruskurssi 2 op
 • Funktiot, lineaarialgebra ja vektorit 3 op
 • Integraalilaskenta ja sovellukset 3 op
 • Johdatus energiatekniikan opiskeluun 1 op
 • Johdatus tekniseen laskentaan 4 op
 • Lämpöoppi 4 op
 • Mekaniikan perusteet 4 op
 • Numeeriset menetelmät I 3 op
 • Ohjelmoinnin perusteet 6 op
 • Sähköoppi 4 op
 • Sähkötekniikan peruskurssi 3 op
 • Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2 op
 • Teknillisen termodynamiikan perusteet 2 op
 • Tilastomatematiikka I 3 op
 • Tuotesuunnittelu ja -mallinnus 5 op
 • Usean muuttujan funktiot ja sarjat 3 op
 • Ympäristötekniikan perusteet 3 op
 • Yritystalouden perusteet 3 op

» Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 9 op)

 • Tekniikan puhe- ja kirjoitusviestintä 3 op
 • Svenska för teknologer 2 op
 • Teknisk svenska 2 op
 • Yhtä vierasta kieltä 4 op

» Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot (vähintään 73 op)

 • Energianmuuntoprosessit 3 op
 • Energiatalous 4 op
 • Energiatekniikan kandaatintyön seminaari 2 op
 • Energiatekniikan kandidaatintyö 10 op
 • Energiatekniikan laboratoriotyöt 6 op
 • Energiatekniikan mittaukset 2 op
 • Lujuustekniikan perusteet 3 op
 • Lämmönsiirron harjoitus- ja laboratoriotyökurssi 3 op
 • Lämmönsiirron perusteet 3 op
 • Lämmönsiirto 3 op
 • Poltto- ja kattilatekniikan perusteet 5 op
 • Pumput, puhaltimet ja kompressorit 3 op
 • Teknillinen termodynamiikka 5 op
 • Termodynamiikan harjoitus- ja laboratoriotyökurssi 3 op
 • Uusiutuva energia 3 op
 • Virtaus- ja lämpövoimakoneiden työkurssi 3 op
 • Virtaustekniikka I 3 op
 • Virtaustekniikka II 2 op
 • Voimalaitosopin perusteet 4 op
 • Ydinenergian yleiskurssi 3 op

» Sivuopinnot (vähintään 20 op)

 • Sivuopinnot voi vapaasti valita LUT:n tarjonnasta tai tehdä vaihdossa/muussa yliopistossa.

» Vapaasti valittavat opinnot

 • Valinnaisia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Valinnaisiin opintoihin voi vapaasti valita LUT:n opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden.

Suuntautumisvaihtoehdot energiatekniikassa

Energiatekniikan kandidaatinopinnoissa suuntautumisvaihtoehtosi on energiatekniikka. Kandidaatin tutkinnon sivuopinnot voit valita muiden koulutusohjelmien tuottamista sivuopintokokonaisuuksista. Energiatekniikan opiskelijoille suositellaan sähkötekniikan, ympäristötekniikan ja konetekniikan sivuopintoja.

Koulutusohjelman vaihtaminen

Mikäli olet epävarma omasta alastasi, voit joustavasti vaihtaa koulutusohjelmaa energia-, sähkö-, kone- tai ympäristötekniikan kesken joko kandidaatin opintojen aikana tai kandidaatin tutkinnon suoritettuasi. Ohjelman vaihtaminen on mahdollista, mikäli olet motivoitunut ja suorittanut tietyn määrän opintoja tietyllä keskiarvolla. 

Maisteri-/DI-ohjelma

Suoritettuasi energiatekniikan kandidaatin tutkinnon, voit jatkaa opintojasi suoraan energiatekniikan diplomi-insinööriohjelmissa. Opetus maisteriohjelmissa tapahtuu pääosin englanniksi.

Lisäksi sinulla on myös mahdollinen väylä suorittaa DI-opinnot etä- tai monimuoto-opintoina EnTeDI-ohjelmassa, päiväopetuksena järjestettävien DI-ohjelmien sijasta.

Energiatekniikka

Energiatekniikan ohjelmassa voit erikoistua voimatekniikkaan tai energian muuntamiseen (Energy Conversion). Energiatekniikan DI-ohjelma on tarkoitettu vain LUT:ssä kandidaatin tutkinnon suorittaneille.

Voimatekniikan opinnoissa perehdyt höyrykattiloihin ja -turbiineihin sekä energiajärjestelmien suunnitteluun ja kehitykseen. Opit myös, miten energiaa käytetään ja tuotetaan tehokkaasti erityisesti puunjalostusteollisuudessa. Ohjelma on suomenkielinen, mutta sisältää myös englanninkielisiä osioita.

Energian muuntamisen (Energy Conversion) opinnoissa perehdyt muuntamiseen tarvittaviin laitteisiin ja koneisiin. Opit ymmärtämään nesteiden ja kaasujen virtauksia sekä mallintamaan niiden kulkua energiantuotannossa. Ohjelma on englanninkielinen.

Energy Systems

Englanninkielisessä Energy Systems -ohjelmassa voit suuntautua bioenergiajärjestelmiin (Bio-Energy Systems) tai ydinvoimatekniikkaan (Nuclear Engineering).

Bioenergiajärjestelmien opinnoissa syvennyt eloperäisestä aineksesta saatavaan uusiutuvaan energiaan eli bioenergiaan. Perehdyt bioenergian tuotannon ja loppukäytön tekniikoihin sekä biopolttoaineiden jalostukseen ja kansainväliseen kauppaan.

Ydinvoimatekniikan opinnoissa syvennyt ydinvoimalaitosten suunnitteluun, toimintaan ja perusrakenteisiin. Ohjelma kattaa myös säteily- ja ydinturvallisuuteen sekä radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvät opinnot. Ydinturvallisuutta voit Suomessa opiskella ainoastaan LUT:ssä.

Lue lisää energiatekniikan maisteriohjelman sivuilta.

Energiatekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
Kevät 2019
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.