Energiatekniikan opintojen sisältö ja rakenne

Energiatekniikka keskittyy päivittäisen hyvinvointimme perustuotteen, energian, mahdollisimman tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen tuotantoon ja jakeluun sekä niihin liittyviin tekniikkoihin. 

LUTissa energiatekniikan tutkimus ja koulutus pohjautuvat vahvaan voimalaitostekniikan ja energiatalouden osaamiseen. Tarjoamme myös ainutlaatuista ydinvoimatekniikan koulutusta, jossa pääpaino on ydinturvallisuudessa. Koulutusohjelmamme painotukset on valittu työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella.


Mitä energiatekniikassa opiskellaan?

Energiatekniikan opinnot kattavat energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarvittavat tekniikat ja järjestelmät. Energiaa voidaan tuottaa muun muassa auringosta, tuulesta, öljystä, kivihiilestä, ydinvoimasta ja biomassasta, kuten puusta.

Opintojesi kantavia teemoja ovat energian tehokas tuotanto ja käyttö sekä ympäristöystävällisyys. Koulutuksesi pohjana ovat kolme energiatekniikan keskeistä osaamisaluetta:

 1. energiatekniikkaan liittyvät fysikaaliset ilmiöt eli esimerkiksi energian muodon ja voiman suuruuteen vaikuttavat toimintaperiaatteet,
 2. energian muuntaminen muodosta toiseen sekä
 3. energian muuntamiseen tarvittavat koneet ja laitteet. 

Energian muuntamisessa on kyse luonnon energiavarojen muuttamisesta ihmiskäyttöön sopivaksi energiaksi eli esimerkiksi lämmöksi, sähköksi tai höyryksi.

Opintojen aikana perehdyt muun muassa lämpöön, lämmönsiirtoon sekä nesteiden ja kaasujen virtauksiin liittyviin ilmiöihin, voimalaitosten tekniikkaan ja turvalliseen käyttöön sekä ympäristöystävällisiin energian tuotanto- ja jakelujärjestelmiin. Myös energialiiketoiminta tulee sinulle tutuksi.

Saat valmiudet tarkastella eri energiamuotojen hyödyntämistä esimerkiksi energiantuotannossa, rakennusten lämmityksessä ja liikenteessä sekä teollisuudessa. Opit ymmärtämään, miten paljon energian tuottaminen, jakelu ja käyttö aiheuttavat päästöjä sekä miten päästöjä hillitään. Saat kattavan kokonaiskuvan siitä, miten Suomessa energiavaroja käytetään.

Energiatekniikan opinnoissa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon. Suoritettuasi kandidaatin tutkinnon voit jatkaa opintojasi suoraan energiatekniikan maisteriohjelmissa. Maisteriohjelmat ovat pääosin englanninkielisiä. LUTista valmistuneena energiatekniikan kandidaattina voit suorittaa diplomi-insinöörin tutkinnon osittain myös suomeksi.

Tarkemmat energiatekniikan kandidaatin tutkinnon opintosisällöt löydät lukuvuoden 2021–2022 opinto-oppaasta.

Energiatekniikan opiskelu käytännössä

Opintosi koostuvat teorialuennoista, laskuharjoituksista, yritysvierailuista, projekteista sekä itsenäisesti että ryhmissä tehtävistä harjoitustöitä. Harjoitustehtävät sekä projektiopinnot valmentavat sinua käytännönläheisesti työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen soveltamiseen. Ne tukevat myös ryhmätyötaitojesi, vastuullisuutesi ja esiintymistaitojesi kehittymistä.

Luentojen ja harjoitustehtävien ohella opintoihisi sisältyy runsaasti laboratoriotyöskentelyä: opit mittamaan ja analysoimaan muun muassa lämpötilan, paineen, lämmönjohtuvuuden ja säteilyn arvoja sekä soveltamaan niitä energian tuotantoon. Samalla harjoittelet myös raportointitaitojasi.

Yhteistyö työelämän kanssa näkyy opinnoissasi vahvimmin vierailuluentoina ja projekteina, joita toteutetaan yhdessä alueen yritysten kanssa. Myös opetushenkilökunnalla on vahva käytännön osaaminen teollisuudesta.

Projekteissa ja sekä muissa harjoitustöissä on usein mukana myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoita. Monialaiset opinnot lisäävät eri alojen välistä vuorovaikutusta ja kannustavat sinua erilaisten näkökulmien huomioonottamiseen sekä uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen.

Opintojen rakenne

» Yleisopinnot (83 op)

 • Elektroniikan perusteet 1 3 op
 • Energiatekniikan peruskurssi 2 op
 • Johdatus energiatekniikan opiskeluun 1 op
 • Johdatus mekaniikkaan 3 op
 • Johdatus yliopistofysiikkaan 6 op
 • Lujuustekniikan perusteet 3 op
 • Tekniikan matematiikka 1, 3 op 
 • Tekniikan matematiikka 2, 3 op
 • Tekniikan matematiikka 3, 3 op
 • Tekniikan matematiikka 4, 3 op
 • Mittaus- ja automaatiotekniikan perusteet 3 op
 • Ohjelmoinnin perusteet 6 op
 • Electric Circuits 4 op
 • Basics of Electrical Engineering 3 op
 • Säätötekniikan perusteet B 3 op
 • Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus 6 op
 • Tekninen suunnittelu 7 op
 • Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2-8 op
 • Teknillinen termodynamiikka 6 op
 • Fluid Mechanics I 3 op
 • Teknisen laskennan ohjelmistot, 4 op
 • Ympäristötekniikan perusteet, 6 op

» Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 9 op)

 • Työelämän viestintä (tekniikka) 3 op
 • Svenska i arbetslevet (integroituna opintojaksoon Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus) 2 op
 • Yhtä vierasta kieltä väh. 4 op

» Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot (vähintään 68 op)

 • Energianmuuntoprosessit 3 op
 • Energiatalouden johdantokurssi 2 op
 • Energiatekniikan kandaatintyön seminaari 2 op
 • Energiatekniikan kandidaatintyö 10 op
 • Energiatekniikan laboratoriotyöt 6 op
 • Energiatekniikan mittaukset 2 op
 • Lämmönsiirron harjoitus- ja laboratoriotyökurssi 3 op
 • Lämmönsiirron perusteet 3 op
 • Lämmönsiirto 4 op
 • Poltto- ja kattilatekniikan perusteet 5 op
 • Pumput, puhaltimet ja kompressorit 3 op
 • Termodynamiikan harjoitus- ja laboratoriotyökurssi 3 op
 • Termodynamiikan jatkokurssi 3 op
 • Basics of Renewable Energy Engineering 3 op
 • Virtaus- ja lämpövoimakoneiden työkurssi 3 op
 • Virtaustekniikka II 3 op
 • Voimalaitosopin perusteet 4 op
 • Ydinenergian yleiskurssi 3 op
 • Ydinvoimatekniikan perusteet 3 op

» Sivuopinnot (vähintään 20 op)

 • Sivuopinnot voi vapaasti valita LUTin tarjonnasta tai tehdä vaihdossa/muussa yliopistossa.

Energiatekniikan kandidaatin tutkintoon suositellut sivuopintokokonaisuudet:

 • Energiatalous
 • Ympäristötekniikka
 • Sähkötekniikka
 • Tuotantotalous sivuopinnot

» Vapaasti valittavat opinnot

 • Valinnaisia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Valinnaisiin opintoihin voi vapaasti valita LUTin opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden.

Suuntautumisvaihtoehdot energiatekniikassa

Energiatekniikan kandidaatinopinnoissa suuntautumisvaihtoehtosi on energiatekniikka. Kandidaatin tutkinnon sivuopinnot voit valita muiden koulutusohjelmien tuottamista sivuopintokokonaisuuksista. Energiatekniikan opiskelijoille suositellaan sähkötekniikan, ympäristötekniikan ja konetekniikan sivuopintoja.

Koulutusohjelman vaihtaminen

Mikäli olet epävarma omasta alastasi, voit joustavasti vaihtaa koulutusohjelmaa energia-, sähkö-, kone- tai ympäristötekniikan kesken joko kandidaatin opintojen aikana tai kandidaatin tutkinnon suoritettuasi. Ohjelman vaihtaminen on mahdollista, mikäli olet motivoitunut ja suorittanut tietyn määrän opintoja tietyllä keskiarvolla. 

Maisteri-/DI-ohjelma

Suoritettuasi energiatekniikan kandidaatintutkinnon voit jatkaa opintoja energiatekniikan maisteriohjelmissa. Tarjolla on kolme englanninkielistä ohjelmaa: Energy Conversion, Nuclear Engineering, Bio-energy Systems.

Energian muuntamisen (Energy Conversion) opinnoissa perehdyt voimalaitostekniikkaan, energiantuotannossa tarvittaviin turbokoneisiin ja höyryturbiineihin sekä energian muuntamiseen. 

Ydinvoimatekniikan (Nuclear Engineering) opinnoissa syvennyt ydinvoimalaitosten suunnitteluun, toimintaan ja perusrakenteisiin. Ohjelma kattaa myös säteily- ja ydinturvallisuuteen sekä radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvät opinnot. Ydinturvallisuutta voit Suomessa opiskella ainoastaan LUTissa. 

Bioenergiajärjestelmien (Bio-energy Systems) opinnoissa syvennyt eloperäisestä aineksesta saatavaan uusiutuvaan energiaan eli bioenergiaan. Perehdyt bioenergian tuotannon ja loppukäytön tekniikoihin sekä biopolttoaineiden jalostukseen ja kansainväliseen energiatalouteen. 

Lisäksi sinulla on myös mahdollisuus erillisen haun kautta suorittaa DI-opinnot monimuoto-opintoina EnTeDI-ohjelmassa, päiväopetuksena järjestettävien DI-ohjelmien sijasta. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat energiatalous, -markkinat ja -tehokkuus, hukkalämmön hyödyntäminen sekä projektityöskentely. Ohjelman sisältämiä lähiopetusjaksoja järjestetään Lappeenrannassa, Lahdessa ja Turussa.

Energiatekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
16.3.–30.3.2022 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.