Sähkötekniikan opintojen sisältö ja rakenne

LUTin sähkötekniikka on uusiutuvan energian tutkimuksessa ja koulutuksessa alan edelläkävijä. Etsimme muun muassa energian jakeluun ja varastointiin ratkaisuja, jotka mullistavat maailman.

Rakennamme energiajärjestelmää, jossa polttoaineita tuotetaan aurinkosähkön avulla vedestä erotetusta vedystä ja hiilidioksidista. Samoista raaka-aineista tuotamme myös ruokaa – proteiinijauhetta, joka voi mullistaa perinteisen ruuantuotannon. Näiden aiheiden parissa työskentelevät myös opiskelijamme, esimerkiksi tutkimusapulaisina ja kesätyöntekijöinä.

Koulutusohjelmamme painotukset on valittu työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella.

Erotumme joukosta laaja-alaisuudella: sähkötekniikan ohjelmassamme on vahva kytkentä talouden opintoihin ja yhteistyö energiatekniikan, konetekniikan sekä ympäristötekniikan koulutusohjelmien kanssa on tiivistä – osa kandidaatinopinnoista on näillä koulutusohjelmilla yhteisiä.

Myöskään sähkömarkkinoihin liittyviä aiheita ei käsitellä muualla yhtä laajasti.

"Sähkötekniikan ala on ehdottomasti tänä päivänä pinnalla oleva ala"

LUTista kaksi kertaa valmistunut Hanna Huppunen (Director, HR & Customer Service, Danfoss) on hurahtanut Skinnarilan henkeen, joka Lappeenrannassa ja LUTilla huokuu. Se yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen kantaa opinnoissa mutta myös työelämässä.

Tutustu Hannan tarinaan

Katso video: Sopivat etäisyydet kotipaikkakunnalle ja tärkeä metsästysharrastuksen jatkaminen painoivat vaakakupissa kun Niko valitsi opiskelupaikkaa. Nikolla ei ole huolta huomisesta, koska kaikki maailmassa sähköistyy. "Sähköalan ihmisille on varmasti töitä".

Mitä sähkötekniikassa opiskellaan?

Sähköenergian tuotanto, muuntaminen ja siirto, säävarmat sähköverkot sekä sähköenergian tehokas käyttö ovat merkittävässä roolissa sähköistyvässä nyky-yhteiskunnassa. Sähkötekniikassa perehdyt perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan sekä kehität tulevaisuuden sähköteknisiä laitteita ja järjestelmiä, joita pääset ensimmäisten joukossa testaamaan.

Sähkötekniikan koulutusohjelmassa kaikki tekeminen perustuu sähköteknisten perusasioiden hallintaan. Opinnoissa perehdyt sähkötekniikan ja elektroniikan sovelluksiin ja toimintaperiaatteisiin. Tutuiksi tulevat muun muassa sähköverkot sekä sähkömoottorit ja niiden ohjaaminen.

Opit ymmärtämään sähköön liittyviä fysikaalisia ilmiöitä, keskeiset sähköturvallisuuteen ja asennuksiin liittyvät ohjeet ja määräykset sekä käyttämään turvallisesti ja luotettavasti tavallisimpia sähkövoimatekniikan, tehoelektroniikan ja elektroniikan mittausjärjestelmiä.

Lisäksi opit tekemään sähköisiin piireihin ja tehoelektroniikkaan liittyviä laskelmia ja mittauksia. Opit myös ymmärtämään, millainen osuus sähköllä on yhteiskuntien energiajärjestelmissä ja esittämään energiatehokkaita sähköteknisiä toteutuksia erilaisiin yhteiskunnan energiaratkaisuihin.

Sähkötekniikan opiskelu käytännössä

Sähkötekniikan koulutusohjelmassa opiskelu on paljon muutakin kuin luennoilla istumista.
Pienryhmäopetus mahdollistaa joustavan vuorovaikutuksen opettajan ja opiskelijoiden välillä. Myös pari-, ryhmä- ja seminaarityöt tuovat oman vaihtelunsa opiskeluun. Lisäksi koulutusohjelmassa hyödynnetään monia hyviksi havaittuja ja havainnollisia oppimistapoja, kuten sähkön pörssipeliä ja yrityslähtöisiä ongelmaratkaisutehtäviä.

Teorioita pääset testaamaan käytännössä sähkötekniikan ajantasaisesti varustelluissa opetuslaboratorioissa. Laboratorioharjoituksissa pääset muun muassa mittaamaan sähkötekniikan perussuureita, kuten jännitettä, virtaa, tehoa ja resistanssia sekä käyttämään erilaisia mittausvälineitä.

Projektioppimista korostetaan opetuksessa yhä enemmän ja projektit tehdään usein yhteistyössä muiden koulutusohjelmien kanssa. Projektikurssilla on muun muassa etsitty Lappeenrannan kaupungille keinoja päästöjen vähentämiseen sekä suunniteltu ja rakennettu laitteita, kuten kannettava äänentoistolaite bilekäyttöön. Lisäksi voit toteuttaa laaja-alaisesti myös omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyviä projekteja.

Opintojen monimuotoisuutta lisää sekin, että jo kandidaatinopintojen aikana sinulla on mahdollisuus työskennellä sähkötekniikan yksikön lukuisissa tutkimushankkeissa tutkimusapulaisena. Työskentelystä saat palkan lisäksi arvokasta käytännön työkokemusta ja tuntumaa tieteelliseen tutkimustyöhön.

Sähkötekniikan kandidaattiohjelma

Kaksivaiheisessa koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon. Kandidaatin opinnot sisältävät kaikille sähkötekniikan opiskelijoille yhteisiä sähkötekniikan perusopintoja, kuten matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä yhden kolmesta valinnaisesta suuntautumisalueesta:

 1. Sähköenergiajärjestelmät
 2. Elektroniikka
 3. Älykkäät järjestelmät

Sähköenergiajärjestelmien opinnoissa perehdyt sähköenergiajärjestelmiin sekä erilaisten voimalaitosten ja sähkömarkkinoiden keskeisiin toimintaperiaatteisiin. Tutustut myös uusiutuvaan energiaan, erityisesti tuuli- ja aurinkovoimaa tuottavaan tekniikkaan sekä taloudellisuuden periaatteisiin.

Elektroniikan opinnot suoritettuasi osaat käyttää keskeisiä elektroniikan mittalaitteita ja ratkaista ongelmia, jotka liittyvät analogiseen ja digitaaliseen elektroniikkaan. Opit ymmärtämään radioaaltojen etenemistä sekä tunnistamaan keskeiset siirtotiet, radiotekniikan osat ja antennityypit.

Älykkäiden järjestelmien opinnoissa perehdyt muun muassa digitaaliseen säätöön sekä mikroprosessoreihin ja niiden ohjelmointiin.

Tarkemmat sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon opintosisällöt löydät opinto-oppaasta 2018-2019.

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi suoraan sähkötekniikan maisteriohjelmassa.

Sähkötekniikan opintojen rakenne

» Yleisopinnot (vähintään 83 op)

 • Johdatus sähkötekniikan opiskeluun, 1 op
 • Sähkötekniikan peruskurssi, 3 op
 • Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu, 2-8 op
 • Sähköiset piirit, 4 op
 • Mittaus- ja automaatiotekniikan perusteet, 3 op
 • Säätötekniikan perusteet A, 4 op
 • Elektroniikan perusteet A, 5 op
 • Teknillinen termodynamiikka 6 op
 • Energiatekniikan peruskurssi 2 op
 • Johdatus tekniseen laskentaan 4 op
 • Matematiikka I, 6 op
 • Matematiikka II, 6 op
 • Johdatus yliopistofysiikkaan, 6 op
 • Ympäristötekniikan perusteet 6 op
 • Tekninen suunnittelu 7 op
 • Lujuustekniikan perusteet 3 op
 • Ohjelmoinnin ja data-analytiikan perusteet, 6 op
 • Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus 6 op
 • Johdatus mekaniikkaan 3 op

» Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 9 op)

 • Kieliopinnot, 4 op
 • Svenska i arbetslivet (säte integrerad), 2 op
 • Työelämän viestintä (tekniikka), 3 op

» Yhteiset aineopinnot (47-74 op)

 • Kandidaatintyö, 10 op
 • Kandidaatintyön seminaari, 2 op
 • Sähköturvallisuus, 5 op
 • Sähköverkkotekniikan peruskurssi, 4 op
 • Piirianalyysi, 3 op
 • Sähkötekniikan laboratoriotyöt 1, 4 op
 • Sähkötekniikan laboratoriotyöt 2, 3 op
 • Sähkötekniikan laboratoriotyöt 3, 4 op
 • Sähkömagnetismi, 6 op
 • Sähkönkäyttötekniikan perusteet, 3 op
 • EMC, 3 op

» Sähköenergiajärjestelmät (19 op) TAI

 • Uusiutuva energia, 3 op
 • Energianmuuntoprosessit, 3 op
 • Sähkömarkkinat, 5 op
 • Tuuli- ja aurinkovoimateknologia ja liiketoiminta, 5 op
 • Ydinenergian yleiskurssi 3 op

» Elektroniikka (20 op) TAI

 • Digitaalitekniikka, 3 op
 • Johdanto sulautettuihin järjestelmiin, 6 op
 • Analogiatekniikka, 5 op
 • Radiotekniikan perusteet, 3 op
 • Elektroniikan laboratoriotyöt 1, 3-6 op

» Älykkäät järjestelmät (23 op)

 • Signaalien digitaalinen käsittely I, 4 op
 • Digitaalitekniikka, 3 op
 • Digitaalisäädön perusteet, 4 op
 • Johdanto sulautettuihin järjestelmiin, 6 op
 • C-ohjelmoinnin periaatteet, 3 op
 • Ohjelmistotestauksen periaatteet 3 op

» Sivuopinnot (vähintään 20 op)

 • Sivuopinnot voi vapaasti valita LUTin tarjonnasta tai tehdä vaihdossa/muussa yliopistossa.

» Vapaasti valittavat opinnot

 • Valinnaisia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Valinnaisiin opintoihin voi vapaasti valita LUTin opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden.

Suuntautumisvaihtoehdot sähkötekniikassa

Kandidaatin tutkinnossa voit yhteisten sähkötekniikan perusopintojen lisäksi syventyä joko Sähköenergiajärjestelmiin, Elektroniikkaan tai Älykkäisiin järjestelmiin.

Lisäksi opintoihin kuuluu sivuopintokokonaisuus. Sivuopinnoiksi voit valita yhden yllä mainituista sähkötekniikan osaamisalueista: Sähköenergiajärjestelmät, Elektroniikan tai Älykkäät järjestelmät. Vaihtoehtoisesti voit valita sivuopintokokonaisuuden myös muiden koulutusohjelmien tuottamista sivuaineista.

Koulutusohjelman vaihtaminen

Mikäli olet epävarma omasta alastasi, voit joustavasti vaihtaa koulutusohjelmaa energia-, sähkö-, kone- tai ympäristötekniikan kesken joko kandidaatin opintojen aikana tai kandidaatin tutkinnon suoritettuasi. Ohjelman vaihtaminen on mahdollista, mikäli olet motivoitunut ja opintosi etenevät koulutusohjelman asettamassa aikataulussa hyvällä kurssiarvosanojen keskiarvolla. 

Maisteri-/DI-ohjelma

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi suoraan sähkötekniikan maisteriohjelmassa. Opit soveltamaan sähkötekniikan keskeisiä teorioita sähköteknisiin ja elektronisiin laitteisiin sekä alan tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Saat valintasi mukaan syvälliset tiedot elektroniikasta, sähköverkkotekniikasta tai sähkökäyttöjen tekniikasta. Vaihtoehtoisesti voit syventyä aurinkotalouteen tai sähkömarkkinoihin

Sähkötekniikan DI-vaiheen opinnot koostuvat ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja valinnaisista opinnoista. Syventymisopinnoissa voit koota haluamasi opintopaketin valitsemalla 2–3 itseäsi kiinnostavaa moduulia:

 1. Sähköverkot
 2. Electricity Market 
 3. Electrical Drives
 4. Power Electronics
 5. Design of Electrical Machines
 6. Electric Conversion Systems
 7. Solar Economy
 8. Control and Automation
 9. Embedded Systems
 10. Elektroniikan komponentit
 11. Elektroniikan tuotesuunnittelu
 12. Microelectronics

Voit hakea myös erillishaun kautta etäopiskeluohjelmaan ja suorittaa moderneja energiajärjestelmiä koskevan DIODI-ohjelman tai kone- ja sähkötekniikan MEC & ELEC -ohjelman etä- ja monimuoto-opintoina.

Sähkötekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
18.3.–1.4.2020
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.