Sähkötekniikan opintojen sisältö ja rakenne

LUTin sähkötekniikka on uusiutuvan energian tutkimuksessa ja koulutuksessa alan edelläkävijä. Etsimme muun muassa energian jakeluun ja varastointiin ratkaisuja, jotka mullistavat maailman.

Rakennamme energiajärjestelmää, jossa polttoaineita tuotetaan aurinkosähkön avulla vedestä erotetusta vedystä ja hiilidioksidista. Samoista raaka-aineista tuotamme myös ruokaa – proteiinijauhetta, joka voi mullistaa perinteisen ruuantuotannon. Näiden aiheiden parissa työskentelevät myös opiskelijamme, esimerkiksi tutkimusapulaisina ja kesätyöntekijöinä.

Koulutusohjelmamme painotukset on valittu työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella.

Sähkötekniikan ohjelmassamme on vahva kytkentä talouden opintoihin ja yhteistyö energiatekniikan, konetekniikan sekä ympäristötekniikan koulutusohjelmien kanssa on tiivistä – osa kandidaatinopinnoista on näillä koulutusohjelmilla yhteisiä.

"Sähkötekniikan ala on ehdottomasti tänä päivänä pinnalla oleva ala"

LUTista kaksi kertaa valmistunut Hanna Huppunen (Director, HR & Customer Service, Danfoss) on hurahtanut Skinnarilan henkeen, joka Lappeenrannassa ja LUTilla huokuu. Se yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen kantaa opinnoissa mutta myös työelämässä.

Tutustu Hannan tarinaan

Mitä sähkötekniikassa opiskellaan?

Sähköenergian tuotanto, muuntaminen ja siirto, säävarmat sähköverkot sekä sähköenergian tehokas käyttö ovat merkittävässä roolissa sähköistyvässä nyky-yhteiskunnassa. Sähkötekniikassa perehdyt perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan sekä kehität tulevaisuuden sähköteknisiä laitteita ja järjestelmiä, joita pääset ensimmäisten joukossa testaamaan.

Sähkötekniikan koulutusohjelmassa kaikki tekeminen perustuu sähköteknisten perusasioiden hallintaan. Opinnoissa perehdyt sähkötekniikan ja elektroniikan sovelluksiin ja toimintaperiaatteisiin. Tutuiksi tulevat muun muassa sähköverkot sekä sähkömoottorit ja niiden ohjaaminen.

Opit ymmärtämään sähköön liittyviä fysikaalisia ilmiöitä, hallitsemaan keskeiset sähköturvallisuuteen ja asennuksiin liittyvät ohjeet ja määräykset sekä käyttämään turvallisesti ja luotettavasti tavallisimpia sähkövoimatekniikan, tehoelektroniikan ja elektroniikan mittausjärjestelmiä.

Lisäksi opit tekemään sähköisiin piireihin ja tehoelektroniikkaan liittyviä laskelmia ja mittauksia. Opit myös ymmärtämään, millainen osuus sähköllä on yhteiskuntien energiajärjestelmissä ja esittämään energiatehokkaita sähköteknisiä toteutuksia erilaisiin yhteiskunnan energiaratkaisuihin.

Sähkötekniikan opiskelu käytännössä

Sähkötekniikan koulutusohjelmassa opiskelu on paljon muutakin kuin luennoilla istumista. Pienryhmäopetus mahdollistaa joustavan vuorovaikutuksen opettajan ja opiskelijoiden välillä. Myös pari-, ryhmä- ja seminaarityöt tuovat oman vaihtelunsa opiskeluun. Lisäksi koulutusohjelmassa hyödynnetään monia hyviksi havaittuja ja havainnollisia oppimistapoja, kuten sähkön pörssipeliä ja yrityslähtöisiä ongelmaratkaisutehtäviä.

Teorioita pääset testaamaan käytännössä sähkötekniikan ajantasaisesti varustelluissa opetuslaboratorioissa. Laboratorioharjoituksissa pääset muun muassa mittaamaan sähkötekniikan perussuureita, kuten jännitettä, virtaa, tehoa ja resistanssia sekä käyttämään erilaisia mittausvälineitä.

Projektioppimista korostetaan opetuksessa yhä enemmän ja projektit tehdään usein yhteistyössä muiden koulutusohjelmien kanssa. Projektikurssilla on muun muassa etsitty Lappeenrannan kaupungille keinoja päästöjen vähentämiseen sekä suunniteltu ja rakennettu laitteita, kuten kannettava äänentoistolaite bilekäyttöön. Lisäksi voit toteuttaa laaja-alaisesti myös omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyviä projekteja.

Opintojen monimuotoisuutta lisää sekin, että jo kandidaatinopintojen aikana sinulla on mahdollisuus työskennellä sähkötekniikan yksikön lukuisissa tutkimushankkeissa tutkimusapulaisena. Työskentelystä saat palkan lisäksi arvokasta käytännön työkokemusta ja tuntumaa tieteelliseen tutkimustyöhön.

Sähkötekniikan kandidaattiohjelma

Kaksivaiheisessa koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon. Kandidaatin opinnot sisältävät kaikille sähkötekniikan opiskelijoille yhteisiä yleissivistäviä yleisopintoja, kuten matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä sähkötekniikan aineopintoja, kuten sähköverkkotekniikkaa, sähköturvallisuutta ja laboratoriotöitä. Lisäksi valitset sivuopintokokonaisuuden kahdesta valinnaisesta vaihtoehdosta:

 1. Energiatalous
 2. Teollisuuselektroniikka 

Energiatalouden opinnoissa perehdyt erilaisiin sähkön- ja lämmön tuotantomuotoihin, energialiiketoiminnan haasteisiin sekä energian tuotannon ja käytön kannattavuuteen liittyviin näkökohtiin.

Teollisuuselektroniikan opinnoissa perehdyt analogiseen ja digitaaliseen elektroniikkaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseen sekä digitaaliseen säätämiseen, mikroprosessoreihin ja niiden ohjelmointiin.

Tarkemmat sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon opintosisällöt löydät lukuvuoden 2021-2022 opinto-oppaasta.

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa suomenkielisessä sähkötekniikan maisteriohjelmassa tai englanninkielisessä Electrical Engineering -ohjelmassa.

Sähkötekniikan opintojen rakenne

» Yleisopinnot (vähintään 76 op)

 • Johdatus sähkötekniikan opiskeluun 1 op
 • Basics of Electrical Engineering 3 op
 • Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2-8 op
 • Electric Circuits 4 op
 • Mittaus- ja automaatiotekniikan perusteet, 3 op
 • Säätötekniikan perusteet A 4 op
 • Elektroniikan perusteet A 5 op
 • Teknillinen termodynamiikka 6 op
 • Energiatekniikan peruskurssi 2 op
 • Johdatus tekniseen laskentaan 4 op
 • Tekniikan matematiikka 1, 3 op
 • Tekniikan matematiikka 2, 3 op
 • Tekniikan matematiikka 3, 3 op
 • Tekniikan matematiikka 4, 3 op
 • Johdatus yliopistofysiikkaan, 6 op
 • Ympäristötekniikan perusteet 6 op
 • Lujuustekniikan perusteet 3 op
 • Ohjelmoinnin perusteet 6 op
 • Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus 6 op
 • Teknisen laskennan ohjelmistot 4 op

» Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 11 op)

 • Yhtä samaa vierasta kieltä vähintään 4 op
 • Svenska i arbetslivet (integroituna opintojaksoon Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus), 2 op
 • Työelämän viestintä (tekniikka), 3 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen, 2 op

» Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot (väh. 60 op)

 • Kandidaatintyö, 10 op
 • Kandidaatintyön seminaari, 2 op
 • Sähköturvallisuus, 5 op
 • Sähköverkkotekniikan peruskurssi, 5 op
 • Piirianalyysi, 3 op
 • Sähkötekniikan laboratoriotyöt 1, 4 op
 • Sähkötekniikan laboratoriotyöt 2, 3 op
 • Sähkötekniikan laboratoriotyöt 3, 4 op
 • Sähkömagnetismi, 6 op
 • Sähkönkäyttötekniikan perusteet, 3 op
 • EMC, 3 op
 • Digitaalitekniikka, 3 op
 • Analogiatekniikka, 5 op
 • Introduction to IoT-Based Systems, 4 op
 • Introduction to Electrochemical Energy Storages and Conversion Technologies, 4 op

» Sivuopinnot (vähintään 20 op)

Sähkötekniikan kandidaatin tutkintoon valitaan sivuopintokonaisuudeksi joko

 • Teollisuuselektroniikka tai
 • Energiatalous

» Vapaasti valittavat opinnot

 • Valinnaisia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Valinnaisiin opintoihin voi vapaasti valita LUTin opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden.

Suuntautumisvaihtoehdot sähkötekniikassa

Kandidaatin opinnoissa suuntautumisvaihtoehto on sähkötekniikka. Opinnot sisältävät kaikille sähkötekniikan opiskelijoille yhteisiä yleissivistäviä yleisopintoja sekä sähkötekniikan aineopintoja. Lisäksi sivuopintokokonaisuudeksi valitaan joko energiatalous tai teollisuuselektroniikka.   

Diplomi-insinööriohjelma

Sähkötekniikan diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmassa opit soveltamaan sähkötekniikan keskeisiä teorioita sähköteknisiin ja elektronisiin laitteisiin sekä alan tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Voit valintasi mukaan suuntautua sähköverkkoihin ja -markkinoihin, aurinkotalouteen, sähkökäyttötekniikkaan, säätötekniikkaan tai sovellettuun elektroniikkaan.

Diplomi-insinööriohjelmassa osaamisesi syventyy ja saat laajat valmiudet yritysten kehitys- ja johtotehtäviin. 

Diplomi-insinöörin tutkinnon voi suorittaa sopivin valinnoin myös täysin englanninkielisenä tai osittain etäopiskellen. Halutessasi voit myös hakea erillishaun kautta DIODI- tai ELEC-etäopiskeluohjelmiin.

Koulutusohjelman vaihtaminen

Mikäli olet epävarma omasta alastasi, voit joustavasti vaihtaa koulutusohjelmaa energia-, sähkö-, kone- tai ympäristötekniikan kesken kandidaatin opintojen ensimmäisen 1,5 vuoden aikana, mikäli olet motivoitunut ja suorittanut tietyn määrän opintoja tietyllä keskiarvolla

 

Sähkötekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
16.3.–30.3.2022 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.