Ympäristötekniikan opintojen sisältö ja rakenne

Koulutusohjelmamme painotukset perustuvat työelämän vaatimuksiin. LUTin ympäristötekniikka erottuu muiden yliopistojen vastaavista ohjelmista painottamalla ilmastonmuutoksen hillintäkeinoja unohtamatta muitakaan ympäristövaikutuksia elinkaaren kattavalla lähestymistavalla.

Näiden haasteiden ratkaisemiseksi yhdistämme tarpeen mukaan olemassa olevaa ja uutta tekniikkaa ympäristön kannalta parhaan ratkaisun löytämiseksi.

Ympäristötekniikan tutkimuksessa keskitymme yhdyskuntien ja teollisuuden järjestelmien tarkasteluun. Haemme ratkaisuja muun muassa energian käytön tehostamiseen ja ilman laadun parantamiseen sekä vesien suojeluun - on sitten kyse rakennuksista, teollisuudesta, liikenteestä tai maataloudesta.

Mitä ympäristötekniikassa opiskellaan?

Ympäristötekniikan koulutusohjelmassa opit säästämään luonnonvaroja, hallitsemaan muutosta sekä tuntemaan ympäristön sietokyvyn rajat. Ympäröivän yhteiskunnan tilaan vaikuttaa vahvasti kehitteillä oleva lainsäädäntö, jonka ennakointiin ja käsittelemiseen saat työkaluja. Lisäksi opit ymmärtämään, miten kestävä kehitys vaikuttaa liiketoimintaan, ja miten ympäristöasiat huomioidaan osana yrityksen päätöksentekoa.

Kykenet hahmottamaan, miten yksittäiset osa-alueet muodostavat laajempia kokonaisuuksia: esimerkiksi kuinka jo tuotesuunnittelun aikana tulee ottaa huomioon luonnonvarojen ja muiden resurssien käyttö aina raaka-aineen hankinnasta tuotteen käytöstä poistoon saakka.

Opit myös arvioimaan yrityksen toiminnan tai tuotannon ympäristövaikutuksia vaihe vaiheelta sekä tarkastelemaan niitä kustannusten, materiaalien ja päästöjenhallinnan näkökulmista.

Kehität opintojen aikana mittaus- ja analyysitaitojasi ja opit kyseenalaistamaan, pohtimaan sekä vertaamaan eri tietolähteistä saamiasi tietoja itse mittaamaasi tietoon. Näitä taitoja hyödynnät pohtiessasi muun muassa jätehuoltojärjestelmien toimivuutta, teollisuudessa syntyvien sivuvirtojen hyödyntämistä energiana ja materiaalina sekä kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten päästöjen puhdistus- ja käsittelymenetelmiä.

Tekniikan kandidaatin opintoihin kuuluu energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan opiskelijoille pääosin yhteisiä yleisopintoja. Yleisopinnot sisältävät mm. matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua. Aineopinnot painottuvat luonnollisesti ympäristötekniikkaan, mutta kokonaisuuteen kuuluu myös merkittävä määrä muiden tekniikan alojen (mm. energia, sähkö, kemia), talouden, johtamisen ja juridiikan kursseja.

Ympäristötekniikan koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon. Kandidaatin opintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi suoraan ympäristötekniikan diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmassa.

Tarkemmat ympäristötekniikan kandidaatin tutkinnon opintosisällöt löydät opinto-oppaasta 2018-2019.

Opintojen rakenne

» Yleisopinnot (vähintään 84 op)

 • Elektroniikan perusteet B 3 op
 • Energiatekniikan peruskurssi 2 op
 • Johdatus mekaniikkaan 3 op
 • Johdatus tekniseen laskentaan 4 op
 • Johdatus yliopistofysiikkaan 6 op
 • Johdatus ympäristötekniikan opiskeluun 1 op
 • Lujuustekniikan perusteet 3 op
 • Matematiikka I, 6 op
 • Matematiikka II, 6 op
 • Mittaus- ja automaatiotekniikan perusteet 3 op
 • Ohjelmoinnin ja data-analytiikan perusteet 6 op
 • Sähkötekniikan peruskurssi 3 op
 • Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2 - 8 op
 • Teknillinen termodynamiikka 6 op
 • Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus 6 op
 • Uusiutuva energia 3 op
 • Virtaustekniikka I, 3 op
 • Yleinen kemia 3 op
 • Ympäristötekniikan perusteet 6 op

» Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 9 op)

Valitse tasovaatimukset täyttäviä yhden ja saman vieraan kielen opintoja väh. 4 op.

Pakolliset opinnot 6 op

 • Tieteellinen kirjoittaminen 2 op (suoritetaan Kandidaatintyön seminaarin yhteydessä)
 • Svenska i arbetslevet (ymte integrerad) 2 op (integroituu opintojaksoon Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus)

» Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot (vähintään 63 op)

Ympäristötekniikka

 • Kandidaatintyön seminaari 2 op (sis. Tieteellinen kirjoittaminen)
 • Ympäristötekniikan kandidaatintyö 10 op
 • Energiatekniikan laboratoriotyöt 6 op
 • Energiatekniikan mittaukset 2 op
 • Ilmastonmuutos 5 op
 • Johdanto kemianteollisuuden prosesseihin 3 op
 • Kestävyysmuutos ja johtaminen 6 op
 • Projektityöskentely 1, 2 - 10 op
 • Prosessiturvallisuus 2 op
 • Päästöjen ympäristövaikutukset 3 op
 • Rakennusten energiatekniikan hallinta 7 op
 • Työturvallisuus laboratoriossa 1 op
 • Ympäristömittaukset 3 op
 • Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
 • Ympäristötekniikan laboratoriotyöt 4 op

» Sivuopinnot (vähintään 20 op)

Sivuopinnot voidaan valita vapaasti muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Sivuopintojen laajuus on väh. 20 op. Sivuopinnot voi tehdä myös muussa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa.

» Valinnaiset opinnot

Valinnaisia opintoja valitaan siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy. Valinnaisiin opintoihin voit valita mitä tahansa LUTin opintojaksoja, myös toiset sivuopinnot. Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää myös kieliopintoja.

Alla olevalla listalla on ympäristötekniikan opiskelijoille suositeltavia opintojaksoja.

 • Bioenergy 3 op
 • Effective Presentations 2 op
 • EMC 3 op
 • Energianmuuntoprosessit 3 op
 • Energy Economics 5 op
 • English for Professional Development (Technology) 4 op
 • Johdatus tietojärjestelmiin 3 op
 • Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op
 • Kirjanpidon peruskurssi 6 op
 • Meetings and Discussions 3 op
 • Pumput, puhaltimet ja kompressorit 3 op
 • Strateginen johdon laskentatoimi 6 op
 • Sähköturvallisuus 5 op
 • Säätötekniikan perusteet B 3 op
 • Tekninen suunnittelu 7 op
 • Termodynamiikan harjoitus- ja laboratoriotyökurssi 3 op
 • Toimitusketjun johtamisen jatkokurssi 6 op
 • Toimitusketjun johtamisen peruskurssi 6 op
 • Virtaus- ja lämpövoimakoneiden työkurssi 3 op
 • Virtaustekniikka II 3 op
 • Voimalaitosopin perusteet 4 op
 • Ydinenergian yleiskurssi 3 op
 • Yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen perusteet 3 op
 • Yritysjuridiikan perusteet 6 op

Ympäristötekniikan opiskelu käytännössä

Ympäristötekniikan opetus on ajantasaista, poikkitieteellistä ja perustuu tuoreimpiin tutkimustuloksiin kestävyystutkimuksen alueelta. Perusluentojen ja laskuharjoituksien lisäksi teet opintojesi aikana monia seminaaritöitä, erilaisia case-harjoituksia, projekti- ja laboratoriotöitä sekä kirjoitat oppimispäiväkirjoja.

Esimerkiksi laboratorioharjoituksissa opettelet tunnistamaan erilaisia ympäristön tilaan liittyviä mittaustarpeita, käyttämään kaasumaisten, nestemäisten ja kiinteiden päästöjen mittausmenetelmiä sekä laskemaan mittaamiesi päästöjen pitoisuuksia.

Case-harjoituksissa on puolestaan kyse jostakin tosielämän tilanteesta: harjoituksessa tunnistetaan ja analysoidaan jokin ympäristöön tai ympäröivään yhteiskuntaan liittyvä ongelma ja etsitään siihen ratkaisuja soveltamalla opittuja asioita käytäntöön.

Pääset tutustumaan opintojen aikana myös moniin alan yrityksiin. Lisäksi opintojaksoilla käy paljon vierailevia luennoitsijoita koulutusohjelman yhteistyöyrityksistä. Opit siis tuntemaan ympäristötekniikan diplomi-insinöörin työkenttää ja samalla saat näkemystä, kuinka yrityksissä hoidetaan ympäristöasioita tänä päivänä.

Ympäristötekniikan opiskelijoista yli kolmannes on ulkomaalaisia. Kotikansainvälistyminen käy helposti, sillä monella opintojaksolla työskentelet kansainvälisissä pienryhmissä. Yhteistyö ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa kartuttaa paitsi kielitaitoasi, se lisää myös tietoisuutta paikallisista ympäristöhaasteista sekä tietoa siitä, kuinka ympäristöasioita hoidetaan eri puolilla maailmaa. Nämä ovat tärkeitä ja arvostettuja taitoja nykypäivän työelämässä.

Opetuksen suunnittelussa huomioidaan opiskelijoiden kokemukset. Keräämme puolivuosittain opintojaksopalautetta, jonka avulla kehitämme opetusta. Pääset siis vaikuttamaan siihen, mitä ja miten ympäristötekniikan koulutusohjelmassa opiskellaan.

Suuntautumisvaihtoehdot ympäristötekniikassa

Ympäristötekniikan kandidaatin opinnoissa sivuopintokokonaisuuden voi valita vapaasti myös muiden koulutusohjelmien tarjonnasta.

Koulutusohjelman vaihtaminen

Mikäli olet epävarma omasta alastasi, voit joustavasti vaihtaa koulutusohjelmaa energia-, sähkö-, kone- tai ympäristötekniikan kesken joko kandidaatin opintojen aikana tai kandidaatin tutkinnon suoritettuasi. Ohjelman vaihtaminen on mahdollista, mikäli olet motivoitunut ja opintosi etenevät koulutusohjelman asettamassa aikataulussa hyvällä kurssiarvosanojen keskiarvolla. 

Maisteri-/DI-ohjelma

Opetus ympäristötekniikan maisteriohjelmassa, Sustainability Science and Solutions, tapahtuu englannin kielellä, mutta joidenkin sivuaineiden ja yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä on myös mahdollista. 

Sustainability Science and Solutions

Opit ymmärtämään, kuinka yhteiskunnan eri toimijoiden toimintaa voidaan kehittää kestävämpään suuntaan ja kuinka luoda uusia ratkaisuja kestävää kehitystä tukemaan. Ohjelmassa syvennyt tuotteiden ja palveluiden elinkaariarviointiin, ja opit soveltamaan taitojasi eri toimialoilla, kuten teollisuudessa ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Ymmärrät monipuolisesti ympäristöhaasteita ja saat valmiudet johtaa niiden ratkaisemista. Sinulla on myös mahdollisuus syventää liiketaloudellista osaamistasi.

Lue lisää ympäristötekniikan maisteriohjelman nettisivuilta

Ympäristötekniikka

Tutkinnot
Tekniikan diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
18.3.–1.4.2020
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Miten ilmastokriisi ratkaistaan?
Lisää videoita LUT YouTubessa »