Tuotantotalouden opintojen sisältö ja rakenne

Tuotantotalouden opinnot tähtäävät laaja-alaiseen yritysten toiminnan ymmärtämiseen. Tähän tavoitteeseen pyritään sekä teoriaopinnoilla että käytännön ongelmalähtöisellä opiskelulla.

LUTissa tuotantotalouden opinnoissa huomioidaan myös kestävän liiketoiminnan vaatimukset: valmistuttuasi tuotantotalouden diplomi-insinööriksi osaat huomioida organisaatioiden toiminnassa taloudellisen, sosiaalisen sekä ekologisen kestävyyden.

Mitä tuotantotaloudessa opiskellaan?

Tuotantotalouden koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 opintopistettä). Kandidaatin opintojen jälkeen sinulla on oikeus jatkaa tuotantotalouden diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmassa.

Kandidaatin opinnoissa opiskelet yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia, esimerkiksi matematiikkaa ja fysiikkaa. Opit alaan liittyvät keskeiset peruskäsitteet ja teoriat. Saat myös valmiuksia hyödyntää matematiikan ja luonnontieteiden tietoja ongelmien ratkaisemisessa. Opit tieteellistä ajattelua ja saat valmiuksia tieteelliseen työskentelyyn. Yleisopintoihin kuuluu myös viestintä- ja kieliopintoja.

Kandidaatintutkinnon yleisopinnoissa opiskelet myös tuotantotalouden yleisiä valmiuksia, esimerkiksi markkinoinnin, kustannusjohtamisen ja logistiikan perusteita. Kandidaatintutkinnon loppuvaiheessa pääset valitsemaan kiinnostuksesi mukaisesti suuntautumisvaihtoehdon, jonka valinta vaikuttaa myös diplomi-insinööriohjelman valintaan.

"Kansainvälinen opinto-ohjelma erotti LUT:n tuotantotalouden muista vaihtoehdoista"

Lukioaikoinaan matematiikasta ja fysiikasta kiinnostunut Sampo Saarenpää (Senior Consultant, 3XO) innostui tuotantotaloudesta, koska se vaikutti hyvältä yhdistelmältä tekniikkaa ja bisnesajattelua.

Tutustu Sampon tarinaan

Tuotantotalouden opiskelu käytännössä

Opiskelet matemaattisia ja teknistieteellisiä aiheita, sekä ihmisten ja organisaatioiden toiminnan johtamista. Opintosi sisältävät esimerkiksi pelinomaisia opintojaksoja, sekä monenlaisia projektikursseja. Näiden kautta opit hahmottamaan yritystoimintaa kokonaisuutena.

Analyysit liiketoimintaympäristöistä ja ideat yrityksen kehittämisestä siirtyvät kurssisisällöistä käytäntöön, kun ratkot kursseilla yliopiston yhteistyöyritysten oikeita haasteita.

Tuotantotalouden koulutusohjelmassa opiskelevat valitsevat sivuopintokokonaisuuden aina muusta LUTin tekniikan koulutusohjelmien tarjonnasta ja voit syventää osaamistasi kiinnostuksesi mukaisesti.

Opiskelun sisältöjä tuotantotaloudessa:

 • Kustannusjohtaminen
 • Tuotannon optimointi
 • Toimitusketjun johtaminen
 • Innovaatiojärjestelmät ja –johtaminen
 • Tuotekehitys
 • Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen
 • Teollinen markkinointi
 • Yritysverkostot
 • Yrittäjyys
 • Kansainvälinen liiketoiminta

Opintojen rakenne

Tuotantotalouden opiskelijoiden tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op) opinnot koostuvat yleisopinnoista (vähintään 62 op), aineopinnoista (vähintään 84 op), sivuopinnoista (24 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista. Tutkinto rakentuu seuraavanlaisesti:

» Yleisopinnot (väh. 62 op)

 • Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi 6 op
 • Kustannusjohtamisen peruskurssi 6 op
 • Johdatus tietojärjestelmiin 3 op
 • Johdatus toimisto-ohjelmiin 3 op
 • Johdatus tuotantotalouden opiskeluun 3 op
 • Matematiikka I, 6 op
 • Ohjelmistotuotanto 6 op
 • Ohjelmoinnin ja data-analytiikan perusteet 6 op
 • Project Management 6 op
 • Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2‐6 op
 • Tilastomatematiikka I 3 op
 • Yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen perusteet 3 op
   
 • Svenska i arbetslevet (teknik) 2 op TAI TAI Svenska i arbetslevet (handel) 2 op
 • English for Professional Development (Business) 4 op TAI English for Professional Development (Technology) 4 op
 • Työelämän viestintä (kauppa) 3 op TAI Työelämän viestintä (tekniikka) 3 op TAI Tieteellinen viestintä (kirjallinen ja suullinen viestintä) 3 op

» Aineopinnot (pakolliset, 58 op)

 • International Business Essentials 6 op
 • Johdatus yliopistofysiikkaan A 3 op
 • Johdatus yliopistofysiikkaan B 3 op
 • Kirjanpidon peruskurssi 6 op
 • Markkinoinnin perusteet 6 op
 • Strateginen suunnittelu ja johtaminen 6 op
 • Toimitusketjun johtamisen peruskurssi 6 op
 • Toimitusketjun johtamisen jatkokurssi 6 op
 • Yrityspeli 6 op
 • Kandidaatintyö ja seminaari 10 op

» Aineopinnot (valinnaiset, väh. 26 op)

 • Find Your Career 2 op
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op
 • Koordinoinnin ja johtamisen keinot yrityksessä 6 op
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 6 op
 • Mikroteoria 6 op
 • New Venture Management 6 op
 • Social Sustainability 6 op
 • Tiimityö organisaation kehittämisessä 6 op
 • Tilinpäätösanalyysi 6 op
 • Tilinpäätössuunnittelu 6 op
 • Tuottavuus teollisuusyrityksessä 6 op
 • Ympäristötaloustieteen perusteet 6 op
 • Yrityksen riskienhallinnan johtaminen 6 op
 • Yritysrahoituksen perusteet 6 op

» Teknilliset sivuopinnot (vähintään 24 op)

Opiskelija valitsee yhden seuraavista LUT:n sivuopintokokonaisuuksista: 

 • Energia- ja ympäristötekniikan perusteet 
 • Kemian prosessitekniikka
 • Konetekniikka
 • Ohjelmistotuotanto 

» Vapaasti valittavat opinnot

 • Suoritetaan siten, että tutkinnon vaatimat 180 op täyttyvät

Tarkemmat tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon opintosisällöt löydät opinto-oppaasta 2018-2019.

Tuotantotalouden diplomi-insinööriohjelmat

Kandidaatintutkinnon (180 op) suoritettuasi sinulla on oikeus jatkaa DI-ohjelmassa (120 op) diplomi-insinööriksi. Diplomi-insinöörin ohjelmassa osaamisesi syventyy, ja saat laajat valmiudet yritysten kehitys- ja johtotehtäviin. Opit hankkimaan ja tuottamaan päätöksenteon kannalta olennaista tietoa ja arvioimaan yrityksen toimintojen ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita.

DI-ohjelman suoritettuasi sinulla on laaja taloudellinen osaaminen, ja hyvä tuntemus tekniikasta. Osaat arvioida oman teknillisen alasi sovelluksia liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Tunnistat kehittämiskohteita yritysten toiminnoissa ja osaat paitsi luoda ratkaisuvaihtoehtoja, myös vetää muutosprojekteja läpi.

Tuotannon johtaminen

Opit tuottamaan yrityksen tarvitsemaa tietoa päätöksenteon tueksi. Perehdyt mm. kustannus- ja kannattavuuslaskentaan, suorituskyvyn mittaamiseen sekä tuotantoon liittyvien raaka-aineiden, osien tai palveluiden toimitukseen. Tästä laskentapainotteisesta ohjelmasta saat valmiudet esimerkiksi uudistaa tuotantoa tai johtaa yrityksen taloutta.

Lue lisää Tuotannon johtamisen maisteriohjelman sivuilta.

Global Management of Innovation and Technology

Opit tunnistamaan, ymmärtämään ja luomaan innovaatiota, jotka syntyvät teknologian kehityksestä tai ihmisten tarpeista. Saat valmiuksia jalostaa innovaatioista kaupallisia tuotteita tai palveluita. Perehdyt kansainväliseen toimintaympäristöön ja opit johtamaan markkinointia osana kannattavaa liiketoimintaa.

Lue lisää Global Management of Innovation and Technology -maisteriohjelman sivuilta.

Data-analytiikka päätöksenteossa

Ohjelmassa pystyt yhdistämään tekniikan, talouden ja johtamisen sekä ohjelmistotekniikan opintoja. Näin saavutat osaamisen yritysten laaja-alaisena toiminnan analysoijana ja kehittäjänä. Voit toimia kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa ja verkostoituneessa ympäristössä sekä osaat esittää päätöksentekijöille data-analytiikan merkityksen/tarpeen. Osaaminen rakentuu modernien menetelmien ja työkalujen (esim. SAS JMP, UiPath, Power BI) tehokkaalle käytölle.

Lue lisää Data-analytiikka päätöksenteossa -maisteriohjelman sivuilta.

Digitaalinen palvelutuotanto

Digitaalisen palvelutuotannon ohjelmassa opit, miten digitalisaatio ja palvelullistuminen muuttavat ja mahdollistavat uusia arvonluonnin malleja liiketoiminnassa. Saat valmiuksia uudistaa yritysten ja yritysverkostojen liiketoimintaprosesseja, -malleja ja -logiikoita.

Lue lisää Digitaalisen palvelutuotannon maisteriohjelman sivuilta.

Yrittäjyys

Ohjelmassa perehdyt yrittäjyyteen eri näkökulmista. Opit, kuinka liiketoimintaa luodaan, kehitetään ja kasvatetaan, ja kuinka uusista teknologioista syntyy uutta liiketoimintaa. Saat valmiudet toimia erilaisissa liiketoiminnan ja yrittäjyyden taitoja vaativissa tehtävissä. Koulutus valmentaa sinua yrittäjäksi tai yritysten toiminnan kehittämisen ja kasvattamisen asiantuntijaksi.

Lue lisää Yrittäjyyden maisteriohjelman sivuilta.

Tuotantotalous

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
18.3.–1.4.2020
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.