Tuotantotalouden opintojen sisältö ja rakenne

Tuotantotalouden opinnot tähtäävät laaja-alaiseen yritysten toiminnan ymmärtämiseen. Tähän tavoitteeseen pyritään sekä teoriaopinnoilla että käytännön ongelmalähtöisellä opiskelulla.

LUTissa tuotantotalouden opinnoissa huomioidaan myös kestävän liiketoiminnan vaatimukset: valmistuttuasi tuotantotalouden diplomi-insinööriksi osaat huomioida organisaatioiden toiminnassa taloudellisen, sosiaalisen sekä ekologisen kestävyyden.

Mitä tuotantotaloudessa opiskellaan?

Tuotantotalouden koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 opintopistettä). Kandidaatin opintojen jälkeen sinulla on oikeus jatkaa tuotantotalouden diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmassa.

Tuotantotalous yhdistää teknologista, matemaattista ja luonnontieteellistä ajattelua yritystoiminnan analysoinnissa ja ongelmanratkaisussa. Opinnoissasi perehdyt siihen, miten organisaatioita voidaan uudistaa ja kehittää kestävämpään suuntaan.

Kandidaatin opinnoissa perehdyt yrityksen eri osa-alueiden kehittämiseen ja johtamiseen sekä erilaisiin liiketoimintaympäristöihin. Opiskelet myös matemaattisia ja teknistieteellisiä aiheita, sekä ihmisten ja organisaatioiden toiminnan johtamista.

Opit alaan liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat sekä tieteellisen ajattelutavan. Saat myös valmiuksia hyödyntää luonnontieteitä ongelmien ratkaisemisessa. Lisäksi opiskelet tuotantotalouden yleisiä valmiuksia, esimerkiksi tuotannon ja toimitusketjujen johtamisen, kustannusjohtamisen sekä innovaatio- ja teknologiajohtamisen perusteita. Yleisopintoihin kuuluu myös viestintä- ja kieliopintoja.

Opit teknologisten ratkaisujen soveltamista ja kaupallistamista. Kehität ja tehostat yritysten prosesseja sekä toimintoja. Kykenet suunnittelemaan uudenlaista liiketoimintaa sekä uusia tuotteita ja palveluita.

LUTin tuotantotalouden koulutus painottaa innovaatiotoiminnan, toimitusketjujen, tuotannon, teknologia ja kustannusten johtamisen laajaa osaamista. Kun se yhdistetään digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin, rikotaan perinteisiä rajoja yritysten ja julkisen sektorin välillä ja parannetaan näiden kilpailukykyä.

"Kansainvälinen opinto-ohjelma erotti LUTin tuotantotalouden muista vaihtoehdoista"

Lukioaikoinaan matematiikasta ja fysiikasta kiinnostunut Sampo Saarenpää (Senior Consultant, 3XO) innostui tuotantotaloudesta, koska se vaikutti hyvältä yhdistelmältä tekniikkaa ja bisnesajattelua.

Tutustu Sampon tarinaan

Tuotantotalouden opiskelu käytännössä

Opintosi sisältävät erilaisten menetelmien ja mallien sovellusta sekä tiimityöskentelyä, projektikursseja sekä pelinomaisia opintojaksoja. Näiden kautta opit hahmottamaan yritystoimintaa kokonaisuutena.

Analyysit liiketoimintaympäristöistä ja ideat yrityksen kehittämisestä siirtyvät kurssisisällöistä käytäntöön, kun ratkot kursseilla yliopiston yhteistyöyritysten oikeita haasteita.

Valitset tuotantotalouden koulutusohjelmassa sivuaineesi muusta LUTin tekniikan koulutusohjelmien tarjonnasta ja voit syventää osaamistasi kiinnostuksesi mukaisesti. Kandidaatin tutkinnossa aloitettua sivuainetta voi jatkaa laajempana DI-tutkinnossa, tai siihen voi valita toisen teknillisen sivuaineen.

Opiskelun sisältöjä tuotantotaloudessa:

 • Kustannusjohtaminen
 • Tuotannon optimointi
 • Toimitusketjun johtaminen
 • Innovaatiojärjestelmät ja –johtaminen
 • Strateginen suunnittelu ja päätöksenteko
 • Tuote- ja palvelukehitys
 • Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen
 • Data-analytiikka
 • Markkinointi
 • Yritysverkostot
 • Yrittäjyys
 • Kansainvälinen liiketoiminta

Opintojen rakenne

Tuotantotalouden opiskelijoiden tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op) opinnot koostuvat yleisopinnoista (59 op), aineopinnoista (vähintään 88 op), sivuopinnoista (24 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista. Tutkinto rakentuu seuraavanlaisesti:

» Yleisopinnot (59 op)

 • Matematiikka I, 6 op
 • Tilastomatematiikka I, 3 op
 • Johdatus yliopistofysiikkaan, 6 op
 • Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus, 6 op
 • Johdatus tuotantotalouden opiskeluun, 3 op
 • Introduction to Office Software, 3 op
 • Project Management, 6 op
 • Ohjelmoinnin perusteet, 6 op
 • Ohjelmistotuotanto, 6 op
 • Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu, 2 - 8 op
 • Yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen perusteet, 3 op
 • Svenska i arbetslevet (teknik) 2 op TAI TAI Svenska i arbetslevet (handel) 2 op
 • English for Professional Development (Business) 4 op TAI English for Professional Development (Technology) 4 op
 • Työelämän viestintä (kauppa) 3 op TAI Työelämän viestintä (tekniikka) 3 op TAI Tieteellinen viestintä 3 op

» Aineopinnot (vähintään 88 op)

 • Markkinoinnin perusteet, 6 op
 • Kirjanpidon peruskurssi, 6 op
 • Toimitusketjun johtamisen peruskurssi, 6 op
 • Toimitusketjun johtamisen jatkokurssi, 6 op
 • Koordinoinnin ja johtamisen keinot yrityksessä, 6 op
 • Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi, 6 op
 • Strateginen suunnittelu ja johtaminen, 6 op
 • Kustannusjohtamisen peruskurssi, 6 op
 • Yrityspeli, 6 op
 • Analytiikan perusteet, 6 op
 • Kandidaatintyö ja seminaari, 10 op

Valitse siten, että aineopintojen minimi 88 op täyttyy

 • Tiimityö organisaation kehittämisessä, 6 op
 • Yrityksen riskienhallinnan johtaminen, 6 op
 • Tuottavuus teollisuusyrityksessä, 6 op
 • Sustainability-oriented innovation, 3 op
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, 6 op
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät, 6 op
 • Find Your Career, 2 op
 • Mikroteoria, 6 op
 • Tilinpäätösanalyysi, 6 op
 • International Business Essentials, 6 op
 • Rahoituksen perusteet, 6 op
 • Start-up Challenge, 6 op

» Teknilliset sivuopinnot (vähintään 24 op)

Opiskelija valitsee yhden seuraavista LUT:n sivuopintokokonaisuuksista: 

 • Energia- ja ympäristötekniikan perusteet 
 • Kemian prosessitekniikka
 • Konetekniikka
 • Ohjelmistotuotanto 

» Vapaasti valittavat opinnot

 • Suoritetaan siten, että tutkinnon vaatimat 180 op täyttyvät

Tarkemmat tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon opintosisällöt löydät opinto-oppaasta 2021-2022.

Tuotantotalouden diplomi-insinööriohjelmat

Kandidaatintutkinnon (180 op) suoritettuasi sinulla on oikeus jatkaa DI-ohjelmassa (120 op) diplomi-insinööriksi. Diplomi-insinöörin ohjelmassa osaamisesi syventyy, ja saat laajat valmiudet yritysten kehitys- ja johtotehtäviin. Opit hankkimaan ja tuottamaan päätöksenteon kannalta olennaista tietoa ja arvioimaan yrityksen toimintojen ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita.

DI-ohjelman suoritettuasi sinulla on laaja taloudellinen osaaminen, ja hyvä tuntemus tekniikasta. Osaat arvioida oman teknillisen alasi sovelluksia liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Tunnistat yrityksistä kehittämiskohteita. Osaat paitsi luoda ratkaisuvaihtoehtoja, myös vetää muutosprojekteja läpi.

Valittavanasi on viisi tuotantotalouden maisteriohjelmaa:

Tuotannon johtaminen

Opit tuottamaan yrityksen tarvitsemaa tietoa päätöksenteon tueksi. Perehdyt mm. kustannus- ja kannattavuuslaskentaan, suorituskyvyn mittaamiseen sekä tuotantoon liittyvien raaka-aineiden, osien tai palveluiden toimitukseen. Tästä laskentapainotteisesta ohjelmasta saat valmiudet esimerkiksi uudistaa tuotantoa tai johtaa yrityksen taloutta.

Lue lisää Tuotannon johtamisen maisteriohjelman sivuilta.

Global Management of Innovation and Technology

Opit tunnistamaan, ymmärtämään ja luomaan innovaatiota, jotka syntyvät teknologian kehityksestä tai ihmisten tarpeista. Saat valmiuksia jalostaa innovaatioista kaupallisia tuotteita tai palveluita. Perehdyt kansainväliseen toimintaympäristöön ja opit johtamaan markkinointia osana kannattavaa liiketoimintaa.

Lue lisää Global Management of Innovation and Technology -maisteriohjelman sivuilta.

Data-analytiikka päätöksenteossa

Ohjelmassa pystyt yhdistämään tekniikan, talouden ja johtamisen sekä ohjelmistotekniikan opintoja. Näin saavutat osaamisen yritysten laaja-alaisena toiminnan analysoijana ja kehittäjänä. Voit toimia kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa ja verkostoituneessa ympäristössä sekä osaat esittää päätöksentekijöille data-analytiikan merkityksen/tarpeen. Osaaminen rakentuu modernien menetelmien ja työkalujen (esim. SAS JMP, UiPath, Power BI) tehokkaalle käytölle.

Lue lisää Data-analytiikka päätöksenteossa -maisteriohjelman sivuilta.

Digitaalinen palvelutuotanto

Digitaalisen palvelutuotannon ohjelmassa opit, miten digitalisaatio ja palvelullistuminen muuttavat ja mahdollistavat uusia arvonluonnin malleja liiketoiminnassa. Saat valmiuksia uudistaa yritysten ja yritysverkostojen liiketoimintaprosesseja, -malleja ja -logiikoita.

Lue lisää Digitaalisen palvelutuotannon maisteriohjelman sivuilta.

Yrittäjyys

Ohjelmassa perehdyt yrittäjyyteen eri näkökulmista. Opit, kuinka liiketoimintaa luodaan, kehitetään ja kasvatetaan, ja kuinka uusista teknologioista syntyy uutta liiketoimintaa. Saat valmiudet toimia erilaisissa liiketoiminnan ja yrittäjyyden taitoja vaativissa tehtävissä. Koulutus valmentaa sinua yrittäjäksi tai yritysten toiminnan kehittämisen ja kasvattamisen asiantuntijaksi.

Lue lisää Yrittäjyyden maisteriohjelman sivuilta.

Lisäksi sinun on mahdollista valita erillisvalinnan kautta monimuoto-opetuksena toteutettava tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI.

Tuotantotalous

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
16.3.–30.3.2022 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.