left

Vesiosaaminen on tunnistettu yhdeksi Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseksi vahvuusalaksi. AWE - Arctic Water Excellence -hankkeella pyritään osaltaan vahvistamaan vesialalla toteutettavaa koordinoitua alueellista erikoistumista sekä profiloitunutta yhteistyötä IP-alueella. Hanke toteuttaa Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian valintoja (puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, ICT ja digitalisaatio, innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit), joissa IP-alueella on tunnistettu olevan monipuolista osaamista. Yhteisen strategian valinnat luovat perustan uudelle ylimaakunnalliselle yhteistyölle, jota AWE-hanke konkreettisesti toteuttaa.

right

Projektin toteutusaika:
1.2.2023-31.12.2025

Projektin rahoitus:
Euroopan aluekehitysrahasto,
Etelä-Savon maakuntaliitto

Tavoitteet

AWE-hankkeen tavoitteena on edesauttaa uusien teknologioiden kehittymistä sekä niiden pilotointia ja jalkautumista käytäntöön erityisesti vesi-intensiiviseen teollisuuteen sekä vesihuoltosektorille yhteistoiminnassa tutkimuslaitosten, alalla toimivien yritysten sekä teollisuuslaitosten kanssa. Toiminnalla pyritään osaltaan edistämään uusien innovaatioiden sekä uuden liiketoiminnan muodostumista alalle tukien näin mm. alalla toimivien pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä.

Hankkeessa keskitytään elinkeinoelämästä tunnistettujen geneeristen, veteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen yhteiskehittämisen keinoin soveltaen uusia ja/tai vaihtoehtoisia teknologioita käytäntöön. Hankkeen kehittämisen kohteina ovat mm. digitalisaation hyödyntäminen laajojen teollisuusalueiden, kuten kaivosalueiden ympäristömonitoroinni n ja vesitaseiden hallinnan kehittämiseen, sekä edistyksellisten talteenottoprosessien ja erotustekniikoiden kehittäminen osana vedenpuhdistusta mm. jätevesien sisältämien metallien ja ravinteiden hyödyntämiseksi raaka-aineina. Näillä kehittämistoimenpiteillä edistetään osaltaan myös kiertotalouden kehittymistä vesiosaamiseen perustuvien sovellusten muodossa.Hankkeen aikana lupaavimmiksi tunnistettavien uusien teknologioiden ja/tai ratkaisujen/menetelmien ympärille kootaan soveltuvat yritysryhmittymät ja kehittäjäekosysteemit niiden jatkokehittämiseksi ja kaupallistamiseksi hankkeen päättymisen jälkeen soveltuvilta osin esim. erillisinä Business Finland –rahoitteisina spin-off -hankkeina. Toimenpiteet koostuvat yhteistarjoaman kehittämisestä, ekosysteemin ja yksittäisten jäsenten arvonluonnista ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämisestä.

AWE-hanke konkretisoi Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien maakuntaohjelmien sekä älykkään erikoistumisen strategioiden tavoitteiden toteutumista käytäntöön. Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan laaja-alaisessa ylimaakunnallisessa yhteistyössä yhteensä kahdeksan tutkimusorganisaation toimesta vahvistaen samalla merkittävästi vesialan kansallista verkostoitumista ja alueellisten osaamiskeskittymien ja niiden osaamiskärkien edelleen kehittymistä älykkään erikoistumisen tavoitteiden mukaisesti. AWE-hanke tukee osaltaan myös kansallisen kaupunkistrategian toteutumista Pohjois-Savon (Kuopio), Etelä-Savon (Mikkeli), sekä Pohjois-Pohjanmaan (Oulu) ja Kajaanin painotusten osalta ollen kaupunkien innovaatiotoimintaa vahvistavien ekosysteemisopimusten linjausten mukainen.

Yhteystiedot

Yhteistyökumppanit