left

Projektissa pyritään tehostamaan jo käytössä olevaa membraanibioreaktoritekniikkaa kasvattamalla puhdistettavassa jätevedessä kokeiden perusteella valittua levälajiketta. Lisäksi pyritään löytämään haja-asutusalueiden jätevedenpuhdistukseen uusia levien kasvuun perustuvia tehokkaampia käsittelytapoja.

right

Projektin rahoitus:
Etelä-Savon maakuntaliitto,
Euroopan aluekehitysrahasto

Projektin toteutusaika:
1.11.2021-31.8.2023

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää mikrolevää jätevesien puhdistuksen tehostamisessa. Hankkeessa tutkitaan miten levälisäys vaikuttaa membraanibioreaktoreiden toimintaan ja miten sitä voidaan käyttää haja-asutusalueiden jätevesien puhdistuksen tehostamiseen. Hankkeessa selvitetään myös fosforin poistamisessa käytettävien kemikaalien vaikutusta membraanien likaantumiseen sekä fosforin talteenottoa lannoitteeksi. Kokeet tehdään sekä laboratoriossa, että jäteveden puhdistamolla. Hankkeessa tavoitellaan yli 15% kustannussäästöä membraanibioreaktorin käyttökustannuksissa. 

Hankkeessa tutkitaan myös levän käyttöä sakokaivojen poistoveden lisäpuhdistukseen optimoimalla levälajin valintaa ja puhdistusolosuhteita laboratoriossa.

Hankkeen tuloksena saadaan tietoa levän hyödyntämisestä jätevesien puhdistuksessa, niin keskitetyissä puhdistamoissa kuin haja-asutusalueilla. Hanke tuottaa tietoa mahdollisuudesta tehostaa membraanibioreaktoreiden toimintaa ja energiatehokkuutta levän avulla sekä koagulointikemikaalien toimivuudesta yhdessä levän kanssa ja niiden mahdollisesti aiheuttamasta membraanien likaantumisesta. Näillä on suuri merkitys jätevedenpuhdistuksen kustannusten alentamisessa. Hankkeen tulosten perusteella voidaan arvioida myös mahdollisuutta kehittää uudenlainen leväkäsittelyyn perustuva puhdistusmenetelmä haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyyn.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on membraanibioreaktoritutkimuksen osalta ovat:

 • osoittaa leväbiomassan edut bakteeribiomassaan lisättynä puhdistettaessa yhdyskuntien jätevettä membraanibioreaktorilla
 • arvioida energiasäästöpotentiaali levämassaa lisättäessä, tavoite > 15%
 • tuottaa tietoa puhdistustehokkuuden ja ilmastuksen yhteydestä leväbiomassalla tehostetussa membraanibioreaktorissa
 • tuottaa tietoa miten koagulanttien lisäys vaikuttaa ravinteiden (fosforin) poistotehokkuuteen ja membraanien likaantumiseen leväbiomassalla tehostetussa membraanibioreaktorissa
 • tuottaa tietoa miten ilman koagulanttilisäystä ravinteet saadaan poistettua riittävän tehokkaasti ja myös otettua talteen
 • arvioida tuotetun veden kierrätyskelpoisuutta

 

Hankkeen tavoitteet haja-asutusalueiden jätevesien puhdistamisen osalta ovat:

 • selvittää levälajit, jotka soveltuvat sakokaivossa tehtävään puhdistukseen
 • selvittää missä olosuhteissa levät toimivat parhaiten
 • selvittää levien avulla saatava puhdistustulos (tavoite yli 50% parannus ravinteiden erotuksessa)
 • kehittää yksinkertainen laitteisto, jolla leväpuhdistusta voidaan testata kenttäolosuhteissa
 • arvioida leväbiomassan soveltuvuutta kompostoitavaksi ja kompostin käyttökelpoisuutta lannoitteena
 • testata puhdistusprosessia yhdistettynä sakokaivoon

Henkilöstö

Jussi Lahti

Kanchan Nakarmi

Ehsan Daneshvar