left

Vetyä, virtaa Kaakkoon – mallinnuksesta markkinoille muodostaa yhden osion kolmen hankkeen kokonaisuudesta, jolla parannetaan Itä- ja Kaakkois-Suomen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta vetyinvestointien kohteena. Hankkeessa edistetään energiajärjestelmän ja -markkinan mallinnusta, elektrolyyseriteknologian kehitystä, bioperäisen hiilidioksidin hyödyntämistä sekä rakennetaan kansainvälistä asiantuntijayhteisöä näiden teemojen ympärille. 

Yhtenä osakokonaisuutena hankkeessa luodaan katsaus nykyisen energiamallinnuksen ja -markkinan tilaan ja epäkohtiin puhtaan energian, vedyn ja energiatransition näkökulmista. Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden perusteella voidaan arvioida erilaisten markkinajärjestelmien ja -menetelmien kykyä vauhdittaa energian siirto-, tuotanto- ja varastointijärjestelmien käyttöönottoa. 

Toisena osakokonaisuutena edellä kuvatun katsauksen pohjalta pyritään luomaan ja vahvistamaan kansainvälistä tutkija- ja asiantuntijayhteisöä energiamurroksen alalla. Hankkeessa syntyvällä osaamisella ja työkalupaleteilla voidaan arvioida ja kehittää pitkäjänteisiä toiminta- ja painoaluestrategioita vihreän siirtymän teknologioihin liittyen. 

Kolmantena osakokonaisuutena hankkeessa parannetaan paikallisen valmistustekniikan valmiuksia toimia kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla vedyntuotannon alalla. Hankkeen neljäs toimenpide selvittää vedyn ja hiilidioksidin merkitystä alueellisina resursseina sekä näiden roolia tulevaisuuden energiajärjestelmässä. Aluetoimijoiden raaka-aineresurssit mm. hiilidioksidin osalta huomioidaan erillisenä kohteena kiertotalouden ja liiketoiminnan kasvattamisen kannalta. Hankkeen viidennessä osuudessa syvennetään paikallisten yritysten, verkostojen ja erilaisten toiminta-alustojen välistä yhteistyötä sekä selvitetään kohtaamisongelmaa koulutustarjonnan ja -tarpeen välillä.

Lappeenrannan kaupunki ohjaa projektiin liittyvää päähanketta (Vetyä Kaakkoon), jossa pääpaino on alueselvitysten tekemisessä ja vetylaaksotoiminnan syventämisessä. Lisäksi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (XAMK) vetää toista sisarprojektia (Vetyä, virtaa Kaakkoon – hukkalämmön hyödyntämispotentiaali), jonka pääpaino on puolestaan vedyntuotantoon liittyvän hukkalämmön hyödyntämisessä.

right

Projektin toteutusaika:
1.2.2023-31.12.2023

Projektin rahoitus:
Euroopan unioniin aluekehitysrahasto,
Lappeenrannan kaupunki

 

EU Euroopan aluekehitysrahasto logo
Vipuvoimaa EU:lta

 

Tavoitteet

Tässä hankkeessa kehitetään ratkaisuja, joilla Etelä-Karjalan vetylaakson syntymistä voidaan vauhdittaa. Tavoitteena on parantaa Etelä-Karjalan houkuttelevuutta ja kilpailukykyä uusien vety- ja energiainvestointien sijoituskohteena. Hankkeessa syvennetään Etelä-Karjalaan keskittynyttä osaamista ja toimintavalmiutta energiamurrokseen liittyen. Hanke koostuu useasta kokonaisuudesta, jotka linkittyvät vihreän energian, digi- ja datatalouden sekä teknologiakehityksen alueelle. Näillä toimilla pyritään parantamaan ja kohdentamaan paikalliseen vedyn tuotantoon ja käyttöön liittyvää toimintastrategiaa sekä parantaa itäisen Suomen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä uusien vety- ja energiainvestointien sijoituskohteena.

Hankkeessa kehitettävien tieteellisten työkalujen ja skenaarioanalyysien avulla voidaan tunnistaa ja tarttua markkinahaasteisiin sekä löytää kumppanuusalueiden ja yritysten kanssa yhteistyössä ratkaisumalleja energian siirtoon, markkinamekanismeihin, joustavaan käyttöön ja varastointiin liittyen. Samalla syventyy energiasektoriin liittyvä ohjelmisto-osaaminen ja datapohjaisen päätöksenteon prosessi. Hankkeessa mm. tarkastellaan nykyisen regulaation ja sähkömarkkinamallin haasteita ja mahdollisuuksia vetytalouden kannalta. Kehitettävät mallinnusmenetelmät ovat hyödynnettävissä esimerkiksi älykkäiden sähköverkkojen ja kulutusjouston strategisessa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tämän hankkeen sisältö tukee osaltaan Suomen Vetylaakso ry:n toimintaa kasvattamalla maakunnallisen tutkimuskentän laajuutta ja hajauttamalla painoalueita. Osa tämän hankkeen sisällöstä sijoittuu myös ajallisesti pidemmälle aikajänteelle. Hankkeen toiminnalla pyritään tutkimusjohtoisesti elävöittämään maakunnan elinkeinotoimintaa myös isojen kansallisten toimijoiden kanssa,

Ota yhteyttä

Kumppanit

Liittyvät projektit