Tutkinto
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri
Koulutusala
Yhteiskuntatieteet
Tiedekunta
LUT School of Engineering Sciences
Laajuus
180 (yhteiskuntatieteiden kandidaatti) + 120 (maisteri) opintopistettä (ECTS)
Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 11.3.2025 klo 8 ja päättyy 25.3.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.

Jokainen opiskelija suorittaa ensin yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon.

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.
left

Yhteiskuntatiede on yhteiskuntaa ja sosiaalisia suhteita tutkiva tieteenala. Yhteiskuntatieteissä tarkastellaan yhteiskuntien muotoutumista ja rakenteita globaalilla, kansallisella ja paikallisella tasolla. Tarkastelun kohteena ovat sekä yhteiskuntien historialliset juuret että tulevaisuutta muovaavat tekijät. Yhteiskuntatieteissä kiinnostus kohdistuu ennen kaikkea ihmiseen: miten ihmiset, ryhmät ja yhteisöt toimivat? Minkälaisia toimintamahdollisuuksia ja vuorovaikutusta heillä on? Miten erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt ja mekanismit vaikuttavat ihmisten ja yhteisöjen toimintaan?

Kaikki ihmisten ja organisaatioiden toiminta on lopulta sidoksissa yhteiskuntaan. Samalla yhteiskunnat ovat jatkuvassa murroksessa: esimerkiksi ilmastonmuutos, digitalisaatio ja globaalin talouden muutokset vaikuttavat siihen, miten ihmiset toimivat yhteiskunnassa tai vaikkapa tulevaisuuden työelämässä. Myös yritykset ovat avainroolissa yhteiskunnallisissa muutoksissa ja päätöksenteossa. Ne ratkaisevat yhteiskunnallisia ongelmia, jotka vaativat sekä teknologisia että sosiaalisia innovaatioita.

LUTin yhteiskuntatieteiden koulutuksessa tarkastellaan yhteiskunnan ja ihmisten toimintaa suhteessa maailmanlaajuisiin kestävyysongelmiin, joihin kehitämme ratkaisuja yhteistyössä tekniikan ja liiketoiminnan kanssa.

LUTin yhteiskuntatieteet sopivat sinulle, jos olet kiinnostunut kestävyyskysymyksistä, teknologiasta ja taloudesta, mutta et ole innostunut matemaattisista kaavoista ja intensiivisestä laskemisesta. Olet ensisijaisesti kiinnostunut ihmisten toiminnasta yhteiskunnassa. 
 
Keskeinen osa opintoja on yhteiskunnan kriittisiin järjestelmiin keskittyvä opintokokonaisuus, jossa on mukana tekniikan ja kauppatieteiden opintoja.
 
Sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla luonnontieteellistä pohjaa tai matemaattista osaamista, sillä yhteiskuntatieteissä tutkitaan sosiaalisia, kulttuurisia, poliittisia ja taloudellisia ilmiöitä. Esimerkiksi teknologisia ilmiöitä tarkastellaan yhteiskunnallisena ilmiönä ja yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmien avulla.

Yhteiskuntatieteet on yksi LUT School of Engineering Sciences (LENS) tutkimusaloista.

right

Huomioithan, että opinto-oppaassa on näkyvillä vain ensimmäistä opintovuotta koskevat opintojaksot.

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat tietoa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.

Mitä yhteiskuntatieteiden kandidaattiohjelmassa oppii?

left

Video: Yhteiskuntatieteet LUT-yliopistossa.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

Yhteiskuntatieteiden koulutuksessa opit ymmärtämään ihmisten ja yhteisöjen toimintaa, odotuksia ja päätöksentekoa sekä analysoimaan vaikutussuhteita. Perehdyt yhteiskuntatieteiden menetelmiin ja työkaluihin sekä omaksut tavan tarkastella maailmaa kokonaisuutena.

Opit ymmärtämään yhteiskunnan sosioteknisiä järjestelmiä ja niihin liittyviä erilaisia sosiaalisia, poliittisia, taloudellisia ja eettisiä ulottuvuuksia. Samalla hankit taitoja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen ja muutosten johtamiseen erilaisissa organisaatioissa niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla. Lisäksi saat valmiuksia toimia kotimaisessa ja kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Opinnoissa perehdyt digitalisaatioon, teknologiaan, kestävään kehitykseen sekä luonnonresurssien, energialähteiden, ruoan ja veden hallintaan. Opinnoissa pohditaan seuraavia kysymyksiä: Miten energiajärjestelmää tai ruoantuotantoa voidaan muuttaa kestävämmäksi ja tasa-arvoisemmaksi? Millaisia tulevaisuuden haasteita liittyy veden käyttöön ja omistajuuteen? Miten digitalisaatio ja teknologia muuttavat sosiaalisia suhteita?

Elinkeinoelämä, julkiset organisaatiot ja kansalaistoimijat tulevat sinulle tutuiksi vierailijoiden ja erilaisten projektitöiden kautta. Valmistuttuasi ymmärrät poliittista päätöksentekoa sekä yhteiskunnan toimintaa erityisesti vihreän siirtymän, kestävyyden ja teknologian näkökulmasta.

Miksi opiskella yhteiskuntatieteitä juuri LUTissa?

”LUTin yhteiskuntatieteistä tekee ainutlaatuisen sen aidon monitieteellinen lähestymistapa. Opiskelijan on mahdollista saada yhteiskuntatieteen tutkinto, jossa on mukana tekniikan ja kauppatieteiden osaamista. Tällaiselle asiantuntijuudelle on kysyntää yhteiskunnassa”, sanoo LUT-yliopiston yhteiskuntatieteiden tutkijaopettaja Hanna-Mari Husu.

Yhteiskuntatieteiden opintojen sisältö ja rakenne

left

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (3 v, 180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista ja monitieteellisistä yhteiskunnan kriittisten järjestelmien opinnoista. Opinnoissa suuntaudut yhteiskuntatieteiden teorioihin, tutkimusaiheisiin, käytäntöihin ja menetelmiin. Kriittisten järjestelmien opintokokonaisuus on englanninkielinen.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen osaamista syvennetään yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnossa (2 v, 120 op). Tarjolla on kaksi englanninkielistä ohjelmaa:

Voit myös jatkaa opintojasi viestintätieteiden Global Communications and Clean Air, Water and Energy -maisteriohjelmassa.

right

Pienet muutokset tutkintorakenteeseen mahdollisia.

Huomioithan, että opinto-oppaassa on näkyvillä vain ensimmäistä opintovuotta koskevat opintojaksot.

Mitä yhteiskuntatieteissä opiskellaan?

left
right

Aloitat yhteiskuntatieteiden opiskelun tieteenalan peruskäsitteiden ja historiallisten juurien ymmärtämisestä. Opintoihin sisältyy myös esimerkiksi tutkimusmenetelmien opiskelua. Koulutuksen keskeisimmät opinnot liittyvät digitalisaatioon, teknologiaan, kestävään kehitykseen sekä luonnonresurssien eli energialähteiden, ruoan ja veden hallintaan. Lisäksi opinnoissa keskitytään erityisesti ratkaisukeskeiseen näkökulmaan. Opit yhteiskunnallisia ongelmanratkaisutaitoja, joita voit soveltaa erilaisissa organisaatioissa niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin opintoihin kuuluu olennaisena osana monitieteinen yhteiskunnan kriittisten järjestelmien opintokokonaisuus, joka suoritetaan yhdessä viestintätieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoiden kanssa.

Kriittiset järjestelmät ovat rakenteita ja toimintoja, jotka ovat välttämättömiä ihmisille ja yhteiskunnalle. Opintojen aiheita ovat esimerkiksi ruoka- ja energiajärjestelmä, vesihuolto sekä liikenne ja liikkuminen. Myös talous ja digitaaliset järjestelmät ovat opintokokonaisuudessa käsiteltäviä teemoja. Opinnoissa pohditaan muun muassa, miten energiajärjestelmää tai ruoantuotantoa voidaan muuttaa kestävämmäksi ja tasa-arvoisemmaksi. Saat yhteiskunnallisia ongelmanratkaisutaitoja, kykyä hahmottaa järjestelmien välisiä kytköksiä ja niihin liittyviä erilaisia sosiaalisia, poliittisia, taloudellisia ja eettisiä ulottuvuuksia sekä ymmärrystä muutosten johtamisesta. Kriittisten järjestelmien opintokokonaisuus on englanninkielinen.

Yhteiskuntatieteiden opiskelu käytännössä

left

Yhteiskuntatieteiden opinnot sisältävät erilaisia opiskelumuotoja, kuten luento-, pienryhmä- ja verkko-opetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opintojen aikana rakennat yhteyksiä työelämään ja erilaisiin organisaatioihin, joissa tarvitaan yhteiskuntatieteellistä osaamista ja yhteiskunnallisesti ratkaisukeskeistä näkökulmaa.

Yhteiskuntatieteet eivät vaadi erityistä matemaattista osaamista, mutta kandidaatin tutkielmaan kuuluu 10 opintopistettä tilastollisia eli kvantitatiivisia menetelmiä. Tilastollisia menetelmiä käytetään yleisesti ihmistieteissä, ja niiden ymmärtäminen on tärkeää, vaikket erikoistuisikaan tilastollisiin menetelmiin.

right

Yhteiskuntatieteiden opiskelun sisältöjä

 • Yhteiskunnalliset prosessit, suhteet ja käytännöt
 • Instituutiot, organisaatiot ja systeemit
 • Kulttuuriset merkitykset
 • Politiikat ja päätöksenteko
 • Teoriat ja tutkimusmenetelmät

Suuntautumisvaihtoehdot yhteiskuntatieteissä

left

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin opinnoissa suuntaudut yhteiskuntatieteisiin. Kandidaatin tutkinto antaa erinomaiset valmiudet jatkaa opintoja yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmassa.

Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmat

Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmat kytkeytyvät LUTin tutkimusalueisiin. Niissä syvennetään osaamista, jonka avulla ratkaistaan globaaleja kestävyysongelmia muuttuvassa, monimutkaistuvassa ja monikulttuurisessa maailmassa. Maisteriohjelmassa voit erikoistua esimerkiksi digitaaliseen yhteiskuntatieteeseen tai kestävyyskysymyksiin veden, ruoan ja energian näkökulmasta.

right

Ensimmäiset yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmat käynnistyvät vuonna 2024. Tarjolla on kaksi englanninkielistä ohjelmaa:

Voit myös jatkaa opintojasi viestintätieteiden Global Communications and Clean Air, Water and Energy -maisteriohjelmassa.

Hanna-Mari Husu, LUT-yliopisto, yhteiskuntatieteet
LUTin yhteiskuntatieteistä tekee ainutlaatuisen sen monitieteellinen lähestymistapa sekä vahva painotus teknologiaan ja kestävyyshaasteisiin.
Hanna-Mari Husu
yhteiskuntatieteiden koulutusohjelman vastaava, LUTin insinööritieteiden tiedekunta

Mihin ohjelmasta valmistuu?

left

LUTin yhteiskuntatieteiden opinnoissa painottuu yhteistyö tekniikan, kauppatieteiden ja yrityselämän toimijoiden kanssa. Koulutuksesta valmistuu asiantuntijoita hiilineutraaliin ja resurssikestävään tulevaisuuteen. LUTista valmistuvat yhteiskuntatieteilijät ymmärtävät poliittista päätöksentekoa sekä yhteiskunnan toimintaa erityisesti vihreän siirtymän, kestävyyden ja teknologian näkökulmasta.

LUTista valmistuvat yhteiskuntatieteiden maisterit osaavat ratkaista yhteiskunnallisia haasteita monissa eri työtehtävissä. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet asiantuntija-, viestintä-, suunnittelu-, kehitys- ja johtotehtäviin. Yhteiskuntatieteilijät työllistyvät esimerkiksi yrityksiin, kansainvälisiin järjestöihin ja julkisiin organisaatioihin. Osaamisella on kysyntää myös kansainvälisillä työmarkkinoilla.

right

Yhteiskuntatieteiden maisterin ammattinimikkeitä

 • yhteiskuntasuhdejohtaja
 • toiminnanjohtaja
 • henkilöstöhallinnon johtotehtävät
 • liiketoimintayksikön johtaja
 • projektijohtaja
 • konsultti
 • palvelupäällikkö
 • toimittaja
 • viestintäsuunnittelija tai -päällikkö
 • tutkija
 • poliittiset tehtävät eduskunnassa tai paikallishallinnossa

Lue lisää samasta aiheesta:

Katso myös